Skip to main content

Full text of "Kievlyanin 1917"

See other formats


! ѵ 

< 

1 


4 Г 


Г 

Г. 

- ■ 

г/ 

г 


№52 


Цѣна атдѣльияго № (К. мл. 


РЕДАКЦІЯ „КІЕВЛЯНИИР 

*іг;.іл-л доігасітпысіііісяілп шмівдііиі» 

*П 3*|> І« 6-Т1 КН. йи-.ОІТЖ. ТІ.ГИ.Я ЦП іялиііиіі 
, ^.нии Г'Мті и рн сиди и и й&ііигпр .т.г*р* і -і 
И діш д щ ц^&і, адті-Йи іпт-рк доямдлъ еіръіті 
<*е* Яіі *% ипіп, итыі, Д«ППМ1МЛ ЕіЛлііій- 
ЧІКЫ уы&іі.\ снпи№ (ІЛЦЯТВЙНѴ. ДТсіИА іа- 
*і*пт и тедоѵад^ад4ё4в«ія§ *«ч»віл»ш4л 
Стати, Гршицаыя радиоле» швДОйАяИЛШл «и 

Т«|И», ЕйГріІЛЮПГіГл 11 ТП-ГЗЦ Т7ЕП РІСЯ^ПП ■% 

[4іиігі*і ямк ч-'і ніи рі» пійічті п^цваія іі{4і 
1* цріри*ійгц Прт идти* щ іішвіітмі* сцтіл* 

Е1 ІІУ'ІЛ* ДЧ,1Ш,ЕіШ, № 52 

подписная ц - б н А 


съ дадтдж, ’а порее чг. пЦ 
на У кг, И р. 3^ к, и і 


■Ш- ВД ІНЯІіЪ* 

ге.ѵь— 42 р, ( 

№ и. — Ю р. вО п,, па 0 и,— в у 60 іц 
га О и.-З р. 00 ь. р ьд 7 и-- -7 р* 
60 и., па 6 м. Эр, 60 к*, па 5 к.— 
5 [і. 60 к, из 4 м.- 4 р г 50 к., на 


3 ч 

аа і 


р. 40 к, па 2 и . — 2 р, 40 іц 
■ 1 р. 3^ к Учащіеся п<< К руб, 
въ мѣсяцъ* 


Ѣадгтяи я о6Ѵн«е«І* прииніішТСі пі ЮчЛі 11 п 
рцмвй шщрЬ рдокція „ имшввщл*— Кяркмек- 
■и, М й, »п ю ч. іірі де в і. ■№, п Ррии. 
т И і« $ і* ь*ч4 Ц іъ (ріиТІЦАШТі огііааиіі 
і'нт«т-н при ипД^. ііпіиі Н* Д. ОгіеС-ШПі; Д) п 
Ѵ№Ш|ііп «тдііі'ііі поощри пті №№Н № 
гадигѣ Іовдрі зіестев А* Д Оигяя», Гмттімв рві% 
л Щ 4) п Н**мр«ѣ *ъ шжш. иігитгі И* И 

Оги&іИа, ілжпріМіЕМі, ^ 1 


ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ. 

ВТОРНИКЪ; 21-го ФЕВРАЛЯ 1917 ГОДА. 

ЛГОДЪ ПЯТЬДЕСЯТЪ ТРИТІЙ, 


ПіЯікг К.ТІ.Ч*™™ Гі Всі !■ КП Щ11Ѵ, я 14 
еі 1 час ИМИ. МІ&. ‘я *Л;а ІІ| щіи ГіраД, 
Д91(Г. ІТСГ вх- д- п іі&твд*., .■ ап^іо с., і ѵм;к 

^аді. ЯІ) я. %и «гр*хіиі ідр. пркмъ вршѵ4Та 

ря^тяиі а.іцеі, 

Тш№1 11 агі4ѴЛ'<;« 0^Ш'?|'5Ч: -1 пл ■ -ірііт 
іі т ія яі в№#бяѣ МП гл а^по: гп р'іа кі ті вѵ 
«., В'іздя тіястл. 30 к. Э^^ лицъ, ячлѵтр- .ѵ ю 
10 і-гтрсм пгаяі;' іЧііиті. 

Тсзефеяг рвдш^к ліі.-нѵ й» са. 

Тя мфа^і^рщвтчячкі^і оі > іагчігі івчлввіі н Фа*- 
шш - (Нчиииагі иаг. иг. Н- Л 0 лігч іі М ПО. 

Ти«Ф&ПѴГ:НЛОГ.тЦІ« н. Нгааііяѵ * Н а №3-3 


йі іі [’лйань, иъ в-й гені» кйпчнпи гслоріыа-иг%-'і|ітпя.ісі|Им 

Г. ПОПРУЖЕНКО 


4тсагж«и4 пчпйкпдв іл церясн Гі^сгсящ^ К^ри^а. 

До мппуть игл. 


Началу аъ і 1 числят 

17 Й- 


чмтміиця и іизшгоПАлйелШ црреошнъ яѵікяііА глпц^и В/ А Жйребцовоі 
ятііМвтк о ОсэЕірсмсяпоЕі еппчиян учптърйаи г і ог в птйтел 1 д кды 

Екатерины Григорьевны 
Мозолевской^ 


Пвл.і ГЯІД буютт 21-ГО ^йкродл ВІІ 12 ЧОСОЛЪз вгь чдеоппѣ ври 1 

кДЕіиц^. 


тпп.покігт^лтАмза 

Н4Й — 


В. А. Полонскій 


Артист, Идлперат- т&отропъ 

краса- 


С. Шатовъ 


іі дріг. г^'кстйтип. от ро~ 
СклінгаСІ щррияоіі дрііяіі 


Кино* 

театръ 


НОВЫЙ 


Вино-театръ КрсічатвііПі, 
Тыйф, ^7—37, 
ІІЬдда о ючъ йівіщіБтыашм іО) что погробспіо скоройостжпо екопшвіпкід иъ 

Іктрйгрм^ гѳявраптаЬіра 

Сергѣя Герасимовича 

Укке 


состоятся 21 фЁврмЯ, згь 12 ч 


Лия, па ДсяояьаовоЕ ЗіогегЬ; оырлся №0 *і 

НІ> ІИ ЧІСОІІЪ .10 кГВВ)ТЪ. Р4ЛЗ - 


ЭКСПРЕССЪ, 

Крстпаг. N 1 25, 

Йл. 3 &-Н 


21 флар !ля 

с, г. 

дспъ 

Генриха Сецкевина. 


ввда А. Робэнъ, 

Казнь женщины. 

І О *1- Крсщатпвт» М 31. 

,П 1>» Тел. № аЭ — Ь7. Р-Ш- 

-т- 


ОМУТЪ 


ір.імі пг б-ти ляг. 
по ііівЪсяіріі* ро- 
ил ву 

Гтаявил рою Л 

т не над плюсъ ѵ - 

Преображенская, С. Б Брылинсні т і “5?а н 

оямфщант. оривйтръ хилъ урріпіоніииъ С. Т. АООои умова Нл-гио 
село. і-го--лъ ч 1 ^ ^ 2-га — »і. нѴі 14., э го нъ Ш 1 !» ч. а 11г.е,ц*- а рад, йлдст- 

12— ,і чао, днд п съ 7 ч. п. 

2 *,“ф"^т И угрожала, и ласкала, и опьяняла, 

дрянд Ііъ 4-згь Акт. гь ГЕ- У плпптмр ГѴ- 
Ецтены Маковоко^ п др, АОЛОСТЫо Ьу 

пгіѵгі* (ВДИОДІИ ьь. 2 аШ. СЪ ТЧ. 

ирупі кемыдло це-Ризо), 


и звала... 


г1 То^Г п Волна, что разбилась объ утесъ с '^' 

ягъ -і-ѵіі йіп. Ѳичныя городъ Рилтт. (ащоп], Хроника Го- 
конъ- Салоп, ори. Начі соаас- иъ $ ч.і?. поч. 14— РШі-і— 


Залъ Купеческаго Собранія. 

Н. К. МЕТНЕРА. 


Ві срейй' 22 фев^а.і4Е, нт, родуго-швой 
день ■>! утп и танго №ъ осадЪ бр.ъціі 
іййбъ-гяіріні оо.иіРручН(а 

Анатолія Васильевича 

Перминова, 

■ ■га' — стад і ВЪ 12 час- П-'і йа- 
мили Лк ігь і'роргіі'*' "м цореоп іуг, 
Георгій и- г і.:. #мр, іе Геи-аре^ уд.), о 
чеяѵ яіэгі^іяад'тіі спадите іп и с естры^ 


іеопильному огдълу^?»"',!?^ 

лудіни «л дѣйюнкіінигк аіі^>.гтіпг 

_ отъ 30 ю 

Локомобили ЙЛ?^ 

2о силъ- 

О^ріпиалм; Кізоъ, Креіпдтинъ Э-б 1 . Ліео- 
ГЫ4.ПЫЙ '. т і Ь-і с-. * I -3 ріЗ^— 


КОНЦЕРТЪ 

1.1 і а в и ста- ко ч и сап гора 
профит Мосібпвс& 
Ковг'ррвчтйріі 
иапзішіі Диона ЩзіБаѳслл.гр 


Крс.цлтлкь Л; 20 , 


Въ йлтОВГГ 21 феероля 
1У17 г 

! г 0ЯЛІ. ИЗЪ ДІ’Па 

Ф. Куо. Ннч&ло 

Щ. Й 1 І2 '1- ПОЧ. і ,'Ц- 
Л.ОТі.1 ПрОЛЮТСЯ 
ггъ ыузиЕа.т[,Н- 
-3-4Р2УЙ— ЯМБО 


Д-ръ Н. Сергѣевъ ион,, 

, м*..псрійиь в сипи, погасъ. Воіоагъ 2— о 
I ноч, Мортэнпойскшт. № 'Ц — І‘і2ій4— . 


Театръ „СОЛОВЦОВЪ , 

„ , * Американка. Англійскій шарабанъ. 

1 і.; 1 ,"”- Англійскій шарабанъ. “Й!Г Супругъ по неволѣ. Зй, 
Когда рыцари были храбры, и “^і:Д!" л Тетка Чарлэя. “""ІІ; Аме- 


Сгтидкв. ВЪ 
В**', час. псч 


р^нанна. } ^Г Англійскій шарабанъ- 

„о й ш И? т ійг. 


Еіекёіл пі'адьК'Тезъ 
СЪ 10 ОВД! утря, до 


ыч. 


Кпссу открыты 
З-Уть чгіа. лая и 
С— МИЗІ - 


Городской театръ ■ Топоръ-Багрова). 

Д а. Смирнова-Вертеръ. ““ ” 

шсѣеюль. и^вѣопт» 


іопьшая Васильковеная ул., территорія выставки* 

Открыть сЖі'диаыиа ОТЪ 10 Ч, у, ДО 1 1 Ч. и. ддл оиоірѣи^і іггѣрйіі, кшрзЮЕІіа ЗЖѣ^сЛ ДГЬ Вч. В 

□-Ей РЭД7— 


Сельскимъ хозяевамъ 8В^Я5ѴЯ«ЙЙ.ТЯВД5 

гипс, а ко пев по строить дома м построй к л-’ к,. 3 р. іо к. 2) Роскошиьійпль- 

5оиъ пр"и?4іігиіп, пкзріыхь эдаімВ, дачъ я пр. 4 р. Я) Полішііі «оіішшіЛ Скатолѣ 4 6 О- 
ал къ, масса рвц, соя, ■ ор.— 3 25 я. и 4і Охота съ ружьемъ и еобакосі-луч- 

ин.!В рі іл надет па ддд лілп, яг«іантр.іп>гь эн пл г иск ніитоі ееэл Лішэеп згѣрсО іе птпііь- м '1 

В уй. Ы лют]- Натлдогп йращйтно. Трей, адресъ: Ыосноіг Ч* Гнѣвінпкоіккіа, Ю г іидатсльстп-у 
^ Кумаіюаа. 1>сл. ыдатзчі не цусил.іеьъ, вб-6 


ИИПЕРАТОРСЙОЕіДЬ РУССКОЕ 
ІУІуэынаіышэ Общество. 

Еь сраді. 22 фспріія п 1 , в 1 ;» чад. і:.оч(ірл, 

э і_т К Еі ? иачі'скді ■> Со^і'ліеін 

2 -й вечеръ камерной музыки 

[■ни' тэга, аиг-пи Іѵго 


ігь 


пашаііз высоки ми стрем лелншв, ра-з- 
(Щіішкмпсл о самыя при лит новыя чув- 
ства — скудости я жй, тоста 1 , 

Бъ вімтопщую и кнуту кадй за- 
быть асѣ старые счеты іі обн,кЪг, всѣ 

эти счета ны 


Пипом» піммя «хвр»»»*а»*вс*в. Не* 

Ъ, 

эзіаиа, отъ ветер віі эа- 


і- і ч», іа-'с^ адѣ в т Ія и . ф' I Г ІГ.і п /. о т* и 11 Л ІІ п у ,4СТ - ? рт - і 1 ^ ^цитор Аіі- 
С ■ териігіл і і|і>“адт - г | >. -I - ДА* -Іліі [Рі гМзіі ІШИр ійта л., а, Аидрійиолі 

" ей н ЭСО еи=г г ^ 1 Нонвнъ-Горбунокъ. ЙГ Д- А. Смирнова: *>"- 
Искателя ніемчуга. -і^-Фаустъ. ^-го— Дубровскій. , 1 ^,- Мананъ 
. ЗаЛГ* ваЗХЛм* и Джульетта, 

}*? Т. II. Карсавиной: ^-г»--Нокскъ-Горбунонъ. Жк- 
зель . 21 Месть амура, а) ьалет. дивертисментъ. "ВД 5 » 

Т В НяроэйпнОй, С'пвктакць бц. ойкяічг. огайо. На «гЬ.ойыим. гадт|,идъа. еностдади 
йття, лроддпы, 1!ъ іюсі-рг, фпир. уТ)кмтк аваатаки, Пмкоешя дамй, Нал. ррадымся. 


г. .КГ гсГ г ГіііГ ! с и данъ потомъ. Твпорь-жо у щаот 

гарпййчг— I сьр. Г Ы. Е). Кряниь— -2 спр., ддц^ эаДііІД. 

Н. г, ІІакаэ&Ошііійліь— гілътъп 3, Ьтткеничг— 11тт __ „.„„.'Л а, 
пЬиішч., 11. В, 1’нтиаіиззгь — --Л альтг, Н. Э- Лисагъ а Роіъііі. 

! іеастсі**— 2-л піалтч. п, уча^т. проф.с сора >>эд.зча эта нырзаідетсе дпуии сіео 
К іенгььлй адпеерваторін М. П. Домйіюаеінго— I 

фи. Ііпоі раийіу I) і іііауповъ- ьвартсгзі Лі А, 

Й) <1, И, Гііпѣесь— вндстачт. р-аіаіі з.тя фи, и 
стр- 3) Глійръ — 1-0 соитрогъ- Оліііпіеся йн- 
логы придаются т илшгсіоіЕери иузі-к. ыйц^ 

"ір^іидтніл, № 2 іі- 


и I 


Л, 11дшмад^і№ 1 Кр-щатив», 


и і г 


п . Р2Й2— 


Дидлиуп А Я. Мур-?аи К, Д. 
ЙалыиіІА ІСрйЩ. І'А. Іи 45 


ИНТИМНЫМ Театръ. 

Сегодня, 21 ФСЕіапй, Нач въ 3 ч, 2 СѣАНСД. 

СМИРНОВА* ЧУГАЕВЪ іцрецяпі паіфап. 

Васильевъ и Вольская, Орлицкая, Согулина, Нинолаевъ- 
Ка раваевъ, Иринъ. Титовъ, ДИГЖГй Цю Ьга <м 

Художественный театръ Кручинина. сезонъ. 

ОегіЦкШ г 2І-го Фсдр. ІС Ц^Йпац-ла тпіп ѴйЯ * Аашшт кез, Т. Н. Лфавадъш. О О 
Кил ■ : ДМ /ІНМЮВНОО іріО- ’Д Пъ 1-1, разъ пьет вэ В. ар Г. Негр, т, О ■ О - 


Сладиопѣвдева. Іѵ,'.' Р. N1. Раисовой, Л. А. Брайнина, 

Ьі ]Гс;н(! іп делитгвтиый гоэп*і,ян:Ъ- і’іадь рэгігоі™* іая. ТІ. ” 


іш пап. Н. Т. ЧтцОігнсгге. 3) Дузігь 

съ тайцами п и. Л. ^ітуцщн, А. Миіаіцпитѵ 7) БияетиыА ди д&ртчо ментъ. 

Г4Ю- 


Оде со к Ш 


.ФЖ 

Бім Четкий. 

Дпт-йкціл 

Р.Орѣйьбэ. Ісатръ „з 

+ ьреЪ-і.ці.тіііи Н.-і 

Съ уіастіеші 
Ы и і Чеіішзаа 
В 

0. ІІЕиьотпА 

ігь :а 1, Иіа. 1 1 іѵ, ъ влт. 


ЕЛШХѴ 

аъі«в|ГР 


адаяаел гул а— и 
С Б Г ОД Н Й 

’іаать ! '.флнкд 


ХОРЪ СЛѢПЫХЪ 

проситъ приглашать его ни пѣвів 
церкйьшДхъ треоъ: 

Вѣнчаній, молебновъ, погре- 
беній и крон, 

Регентъ іііра Н* К. ПЕТРИКЪ, Зостптут- 
свая уд., Л* ЙО. Тадяф, ЗУ — 411. ■ 7— 


„ФЛОРА”. 


сь аитвдиііі. 
ШІ 


Магагннъ 

цвѣтовъ 

11 и аідвОІііЛ, Лт .1, рлд, 

Теіафоаъ 

Громадный выборъ 

танъ, '■ іі іы іла 1 1 ь, и]>миі.гь и арат, ЦЬии г.щф 
«исгуоичіи, 

Мэгозппъ кіпьы.илхь отіИдеиіС в» яиѣетъ. 

иѵптптЕ^І^№4— 


вами: в Веаито хлиіг 

Бо.шта ляѣфъ — кону Россія 
дороли до легъ. Везите хлѣбъ — тѣ | 
чьи сыпозъя, братья, чьи кугл-я п 
жели.\в на биДпѢ. Везите хлѣбъ — тѣ т 
кто иотерллъ ужо своихъ бллзиігхъ^ 
своихъ дорогихъ оъ бога, чтобы ие 
дэропъ иро.піЕдзгь ихъ кровь. Везите 
.хлѣбъ— истину что ведана иу^де еь 
іеомъ, и грѣхъ будетъ па душѣ тѣ къ, 
у ны 0 былъ хлѣбъ, по его ие захо- 
тѣлъ датъ помощи Родинѣ. 

0. Шульгинъ. 


Пріютъ нащта грѣшницъ 
К.«.с-#ч а-герілті Оі II тЧ-е, ттрл, 


Г4І4- 


ЦИРКЪ 

с еси.-п.*н.ш ?пь. 


А. КПССО 


(И и кол ее пока п, №. 7). 

Сегодня іЗі> вдорипкті, Лольшое 
оіігм іп нп« *ЕЦ'нтид'Чі- ГІ пДи п І Ерігллшешідіѵ 
ішП пркісуйіін к. Гіот| 4иі г, 'ф йНЬ! ігд і»ічіт»ів 
нріжч Г с-.иік-т ьр^гріяяй, Агфдяилпи, Вачмо яг 
ай, чяь 1 , ісі. Аивсгь: Готаеди л йьиифнспь коивнд нс . -линія 


Залъ Нугтечеснаго Собранія 

»!■ 'гстіч''і“ 10 игргд Ій]Т г. 

КОНВЕРТЪ піаниста ИННИІИВ^^І^^І 

иъ ііраграчі г ііотхоььадгц,, листѣ, Шоі&ггь іі СлрлОита. 

1'оіада, іі ,ь лечь Ф, Ку:?. НіучйаО нь Ф|і чіе, ілч^рА 

іАілиш р|юці>жл т Диопи Нд.іиидиеіши9 # Кгощ-ітіійь № я, *к-4 рД^ — 


Григорія Гуревича 


г 
Хозяйственный Отдѣлъ 

Ушнонзадшго Министерши Земледѣлія 

по заготовкѣ СѢНА 

ьп. ШопСіеоЛ, Мирв'ртніг; и Мы илшнгшЛ гу-'йрсігГяэп. для птэсдь дѣЛ^пг»гщяьѵ 
.гсишцІТРъ 44 ы4ілаго снВі'ѣиія, что пь КТСТ У НХТлцВПТр юлу 


йрыіВ 


будетъ проітззодить іюндщі энную закупку пШішнй 
ЗАПРОДАТЬ УРОЖАЙ 


МЛ иряім. 

І.аппл-Ня 

о ии-яаниі 

и&даик'л 4 ,.. Дъі.ліТаііюплі.Ы і^іѣ.,ь ІІ /иіѵпнеадд улвщ ,Ѵ А 

д.і гін 'кімь ли жѵітігчишінъ стдЕадыаъ. 


( ііі'эо:.іі к уч: I 1. ПІИ 

)гМ |і:еТ 


{‘шУ 


Къ строительному сезону 

а: и юі.л иъ га: >ішп .: і уі.мич* щ О : ' ь • цъ игь пдиоку юн» и по-тр .Пк«— и і * к. 
іі п VI к* .м- га и |. » 1 1 и и I VI- I и П-- г; -:.т ь 4 |>, 4) -аді- Щ'ьСьГЫЦ іп-. 

• и :■ губ. I) мліііГ-иііъ бчлл|#к>. иіКОпі. і . ',ниц;. .і.) ІІ руА. Нсь., Ь-.лТ. ік> і-ипуэ, 

Адр. ВІін^Гі, Р, 1'ігкаддидоішЫй еіці^ ео, щмиъотлу X Кума соно. ' 1-бР^ВѲ— 


в^пжншѵі^^нтчр 

Ш^въ, 2Й-^о фиэрадя 1017 г. 

Госул&рстпешаы Дун а вроделжоотъ 

ал пі і мат і>са я 1 1 одоя о.і ьсті і і -мт, 

Р*ъ со одн поп о няъ эаогЬ.іліГілхъ ио- 
ыяссіО, военной д сеіьемо-х&эдйстіші- 
пші, и тлен яп і пт, ядсЁ-олько серьезно 
ішлйльоиіо. Дѣло я;нлсчо.ціа ятъ ііісо- 
лопіи хлѣба ият«ЛЕяулоеь па псііхі>.іь- 
си чесну 19 сгГиту. К[.іонѣ п вдоволь іш<а 
■гііиршіііі ці пъли, догони л, асобошіо 
ГьГіы, остапшіяш па хшлйстиі^ бплт- 
сіі остаться безъ хлѣба па будущее 
ррсчл, во 1 ! с я у и^тдержаийить шніаси, 
Іърііиѣ того, собі тлеяиоо вотро ілстііо 

аі.іртсдо, Ьлігодлрп ащ-ми 
лцвеШіш Дорин скоту п ілгиці*. Ботриб- 
погтм иъ де и игахъ деренпя не ошу- 
куіетъ, вечен у пр ода пять хлѣбъ оп-о- 
бои иуЗЕДЫ у псп пѣгъ, 

Цеобходшій по что бы то пя стало 
рцагіііті. ату стѣну, ркіппімштгі, у -; ь 
к сердце иасе.и ніл. Пусть съ дермн- 
ітеи ілігтуіш .".і поспрйію ілцпо, пусть 
тіюріш ціиш ояаадлись инлдпт, пусть 
хоііпиіту по даютъ сан и см пеобхнди- 
іінго ил іо добиваться, чтобы нео уго 
ииречініил н’ь. I Іа иоиа надо □езтц 
хлъбъ Хлідбг. теперь тзкъікі пужеиі., 
іійЕгъ сиирпди. Лѣтоиъ л осей и» і'.Дь 
годя, могда нід^идопъ ло било— ядъ 
еді.лало, путемъ огртіии ъ усилій, 
чГнъ да НЕ ! юно*- поен» Продо г і:кать 
№0к у по і'йеіі день. 

Оь ддііоі'ііь дѣао о'л’тоіітъ ироМ>: 
Оль оетЬ) аго нѢдеі по яадо дѣлить* 
У толп -Щ) Россія гаев пан отъ долу по 
псп Ьдствіа ысхпитаіі хлія'ід, папъ Гер- 
птиц, а тояірНО Потону, что руССііій 
С&родъ иго далъ того ілѣба, дотортдД 
у кого быль, еоторый онъ иогь дагь 
безъ вся и и го ущерба д-тн себя, Вѣдь 
это будетъ исснфішй яеяоръ. Ито бу- 
детъ ъиЫАЛ гі.рн-ал ящ иіииаа надъ 


ОБЗОРЪ ВОЕННЫХЪ 
ДѢЙСТВІЙ. 

11а ваяемъ главномъ фронтѣ воо сию 
ифодояжавгел затіпш о, уста нов ившееен съ 
ссрбди іе 1-4 января. Н'О ограничивается толь - 
ми вааліінііЛ рл-?вѣ.ікоЛ обіапъ стерокъ. 
И згь ийиёо-іѣй вру н пыхъ століпо-в&нбП моні- 
ао упомянуть только о бояіъ на Іівыпо* 
лушъ-И либсасконъ пап раЕивнін. 


^0 япварл австро-гтрииицы бе л. ш ими 
спваиа продарпявлд в.іѣсь явмтуадвній н 
□отѣелдвв ласъ въ едпе-іі оыемш въ 1 
ві'рстдіъ досточпѢф -ЙкоСвіш. ІІочый ми 
ввовь овладѣй ш, по днемъ 5 февраля 
подъ і акте пег, іъ превосходныхъ силъ не- 
пріятеля должны были ото Птп. 

Боевы и двѣсти Ія вмибиовпліеь цдѣсь 
съ піічь. іп і!> фсоралл, когда влуи была 
предпринята атаса съ цѣль» пернуть ут- 
рдюяныя ъь пог.іѣдиип, чпедахъ я в варя 
позиціи. Одоако злізіу .-,у удалось зы- 
бфлпить лишь отідстй — кжвѣо шоссе; гдѣ 
мы возстановили прегъінее споа ікмо^спіо. 

Ііъ ваталѣ февраля иротвсппЕП» в^ка- 
аълЕаіъ такого апгишю-ть къ морп^чъ 
ран онѣ, — вдгнѣс езсрА Лрномты, па Слл- 
л п міръ -Рилы искомъ сра,;шіъ Епссллпа) л 
на ЛьвовсЕО-Тзрвооодьскогь гтапраз.іе- 
оіпм, (с. Ф-впюнь). :ю опграцік эти т 
шли далѣе уеллоквай развѣдки, произво- 
ди чол ііебиыяииц чает: і «я 1 1 — 2 бата-іь- 
она) водъ лоЕровити.нствчигь огня спдьпоЛ 
артиллерія. Бнкаквхъ тыокнтслълыхъ ре- 
эультатевъ ЕБстро-пэриалцы не добились, 

БрКбѣтъ танке нссіріятель аъ ядо- 
витимъ ччталиъ <2 февраля въ раионѣ 
олсра Внюпс^ваго). і!а это мы ему отвѣтя- 
л гт іірпзіѣіЕвіпевъ того жо средства Пфса- 
ралд сквернѣе озера Пароль, а 18-го нъ 
'районѣ К і'ово-, что выавале въ распело^ 
еіш нѣмцевъ и оль .кущ тревогу. 

Но сообшонілиъ газетъ ігь помѣщикъ 
стол внове ніяхъ въ озерномъ районѣ и подъ 
Варалознчаип нѣмцы ирвнѣнязн «гухо- 
путпыо д редко пы», броневые антово^іш! 
которые они построили въ отвѣтъ па ап- 
гдШсбео *таніЕИі». Однако сходство съ по- 
слѢдніемп яовЕтдимаяу ограннчизаегсл тол - 
во бмі.ципми размѣра ми, идея ш кон- 
стружнів иѣиоцБЛХЪ бргшевниовъ — казал: 
а гс обыкниві яниіі воеааыЦ автомобиль, 
значетглѣно большихъ размѣровъ л сь 
болѣе иощііоі броііьд, ннѣлккіц на воору- 
женіе двѣ сяоровтрѣльйыхъ куЕпѣы, а 
подъ жуаовомъ особое прпспособломіе, со- 
стожшее идъ оси сь острыми, налЕгаченіс 
жоторыхъ при вращеніи разбрдсивдть но 
всѣ стороны земли ц, разрушать тлклчъ, 
образомъ ветрѣяіюПТіеея на пути б роле вя- 
жа поаріятеаьезін зам, ляпы л унрѣалаяія- 
исоГіагн впечітлЫіііі, какъ того одшдадв 
нѣмцы, гкиьцакіе атцхъ дредноутовъ на 
капш во Л се;, іге произвело. 

-іатяшы\ наблюдаемое иыпѣ па патентъ 
фроятѣ, объясіявгсл от'іавтн ііео:зм.то- 
суровой зимой и глу&овпми: снѣгаші ко 
главнымъ образомъ тѣмъ, что обѣ сторо- 
ны дааяш накаплявапіемъ силъ п средствъ 
еъ срсдгтоящЫі вісівпеЙ и лѣтеейл едч на- 
ція, ыродтно, имѣющей рѣшить судьбу 
войны и боя ветер ой поэтому ло.гчлш 
быть, во заявленіи! Гиплеибурга, уктспы. 

Насколько нежно судитъ но соѣдѣніямъ, 
собираемымъ опросомъ алѣя и иг къ, еъ ты- 
ду ррэтивгшва происходитъ эперпі 1 : пап ра- 
йита оо рсоргаяваапіи вооруженныхъ сидъ 
въ видахъ поднятій ргуь чиезеііноста. Про- 
веденъ завозъ о нссобщсіі трудной пи- 
іщіі постя, а а основаніи жотораги .зля ой- 
слущиванія тыла пршисіаи.тся коеітитгсіі- 
ты І ранѣе свободные отъ службы йъ веЦ- 
снахъ. Опп ЙМѣН.Я№ТЪ ЧЛЕОІГЪ, ПЫіІГѢ обезу-- 
^пваиішпхъ ты.мяыя учрежденія арміи, 
освобождая пгь для службы въ ся рядахъ, 
НмЫится свѣдѣній о щній точеніи л а обоа- 
пую п ординарчеекую глуаібу жвшцннъ, 
веторыц дйпуесаготся жъ к> по.шепіщ пхъ 
цооыгьовіізшіосігвіі послѣ нѣгнчпаго сро- 
ка обученія. Мтетмл сиособамв пѣчяы раа- 
счіпываъгь увелттзть чвслсягтость своихъ 
войскъ на 25 проц. Гакъ пажъ па вашемъ 
фронтѣ онернрургь до 1М> пеарілтсльскихъ 
днвиаій, то слѣдотадьЕо авдещ мы бу- 
демъ пм’і- ъ якъ протм ггъ себя 200* 

Но мало оадеждъ воэл оголи иЬнц’-г пл 


усиленіе и къ армШ форциртеч^ -‘в тіп.ть- 
сяики эеиейкяп. Одпдк?. паеЕ'ОДЕ-вч мгіъчго 
су штѣ по ДОЮдяшіімь и :ъ пе і[-и'.п:ліъ 
■сточмпкояъ свѣдѣпілігь, кзиясг [ю<груть 
въ НО.И.СЖУЮ армію идетъ ипів, о сегя 
времени с [ормі'ревапп іес бодѣе 7—3 Діі- 
ци.ііі, >ігіі соетяЁНтъ въ обніемъ асю 
польскую арміи.,— Ё1іѢг:гЬ съ иркспяіш лс- 
гіоажіш, — не боаѣе НЮ тысячъ человѣкъ. 
Де сихъ поръ о п-плилсвія іеопыхъ пи.іь* 
Селхъ частей пА иапіечъ фровітѣ т пыш- 
но, ,іа п врядъ .іи но іссьна пзялтііынъ 1 
причина гь онѣ над учатъ назначенія шесн- 
іш па. втпть фронтъ. 

Целое г одетая н ной р г іъѣдю 9 ( венд уш- 
ном) выяснено дйнжеаіг въ тылу нелрія- 
тельсйлго фронта пшісЕокихъ эш поповъ, 
наприлйрмычъ еть франта въ тылъ іі 
обратно. Надо полагать, что первые со- 
стіівляйігь Еіпірід, вылѣзяіииі;' пд форм и - 
рорапіе іікьыхъ вогіешівыхъ част ц а іг?о- 
рне - ум о нп.іе кто манія, поетуия шід: а вь 
НоііСЕа па фронтѣ* Ііоліогштсн тььы:е пщ- 
ге арти.і терт к емрядеп. 

Волгинъ* 


Е ТА. 


*) 


(ІЕІ'ті янь обіадта лтіі ліііз). 

Ди. 61л. Добровел ь-смага 

(Црйлояжсше"). 

ЛливЕіап птниатольцо досмотрѣла на 
сабадѣдіінвл. 

Омъ сидѣть прею, ней аэдумчНРыЭ, ео- 
средотіічвЕіпыіІ. I уі'тыя по.шы Тсиііыіъ (Ш- 
лаеъ еткрЕдикли прекрасны У чистый, лобъ; 
тоник бра си неііЕіогй йдхиурнлнеь пебрл- 
эоаым іегдуиі еіі.тздьі надъ ровнымъ тои- 
кііѵіЪ івооиъ; и ем кого большоіі, по краси- 
вый рогъ оттѣнился пушжо-иъ нсдаепоиро- 
б нити л с л усиков ь, и такой я;о пушокъ 
курчаэнлея лі раігорЕишшхся теперь сіс* 
еьлхь п на иодбородв*. 

— Однако, нч. но такой ужо ыа *, 
пац сумъ іичаэл-тнеь енз'іаля, — тидо прмя- 
ііі л а артистка, и.- рад нистлм я шнурка, ис- 
торий оііідтыніыъі ея таіііо,. и чуть-чуть 
хитро 0 |-лщ( ри.ігі глаза: — 11о вы иногаго 
а. і хотѣлъ Женевой ласкзіІ- Бо аасл)ч:ить 
надо, 

— Да я т подяіегъ готовъ ілтп! 1 

— Ого, какъ пи это пропан осла! Сен* 
жиге.., т ііреща уилсдилнсь цIСіIи^аиа 1 лі; , ' 

— Ііі когда, 

-- !іти аригнвѣіьпо. У ью% нс было 
рснииоіа 7 

— Ид ралу. 

Отвѣтъ былъ тажъ о роста ду щепъ я со- 
превождвлея тпипмъ еткрыіымъ изг юдіш і*, 
но сошгййлтьсп въ п скрепи ости не пред- 
ставдялоеь эоаногкиостн. Клавдія Пихай* 
л ина еще нпи’іате.іьнве носнсгрѣлц па 
гости и чу і, чу іь нрнігкігда губку, ям- 
бы и о рл ігяЬлігігк. 

— Ііы, л 

пи 


- Преем некогда било, 

Клавдія йівхаііевда неудержимо раз- 
смѣялась. 

— [іи меня простите, — яансясцъ, про* 
налета ела; — по вы нс ключики ьпо рѣз- 
кое лй.геше. Такъ еоіранитьсн теперь, въ 
ы.іши врсяяі.. Здѣсь, у ваи. въ горе, І:> 
Послѣ ио^БОІІ г.] страт» іоспнгЩічйкп Од- 
ной гсмішіи пропал ьіем к ішѣ я дрогъ, 
Иьгзаіь донутеніЕя вэъ трахъ гпмиаэи- 
стйпъ, Здтлпуша въ здоввзіьаів иуы .ир- 
яакп, надушенные, иъ перчаткахъ, оьи 
была прмплты, какъ ІІЗ..І иігиі', іііелыо 
молы дни* Нс ввмоіі у йіиъ ожазаася 
іоігьі*. новая увѣрепнасЫм & у одного 
совсѣмъ вщо по ■ыпігіп&шагоса юйца были 
такіо жадиио п іпые гдаэа! Зтп ваш ран- 
ные г.ійза иавтпыіаго Чі.іакѣчігі, игкушоц* 
цаго нліэж.ад, ио.ю^пте.іыю пытались про* 
нижи уть ігь каждую сьлАіву платья. ІІъ 
ч [і 1 1 іі і: и ш сь мпш, ьи отстал ЫІ1І ііо поа- 
аол.іг,. Іііігі* что еще иі.'ШЕ митсргс)' і р. 
гы* пашой біографіи: вы все таки... ь.ію- 
блешд? 

[Га іхтсл, да,— тихо омѣти.гь Стапра- 
новъ. Онъ галле издохнуль и снова ушелъ 
ваглпдітмі вт. вакущ-то дц.іь. 

— Ахъ, вотъ оно чмЕ— съ какой Тб 
первмпсіыо щ навмѣшігой сорвн.тпгь у 
Клавдіи ИлхаЙ.нланы* і^ііа сстаіа и сдѣла- 
ла лѣхііолі.Вй шагоі-ъ по адмиа !•. 

— АиачііПі, вы игріміого себя дли сао* 

ГІІ Іі.ібраіІНІЩЫІ К' С и(і ЫІіІИЙіЛСЛ очень 

промо 1 .* Хоти вы оі стали отъ нынѣшни къ 
гшіпааисмііъ, зато прцЛш ш.шсь ы. и«- 
н. і щіти л . т 1 1 ы и г. идеадипамъ добраго сть- 
раги п|'Шісян. Поадрііімя ", [іоисаіо, вы 
|хрлішти н а гпгди* наш. таим а ъ.і, оС[ 


дрп 1 Ъ.. 
щішъ? 


_ НШТС ни груди, какъ тал и с дыъ, 

ѢНіНПІ, ніібудь й г 'рі.і ПОППЫ Й наш* ЦВІІС'ШЪ Л-1ЦТ0Ч 

р::по, плтерсстгаИ соРеСѣдртііві,* , ѵ _ ц!. ч .ц г , Ахъ, ви влчавтп голпцніІІ 
по пераапіалж сердечныхъ ; Ні1 , Ро (| ^ гь у і] 10 ^ ц дрш<ц илшчго 


Почему лш'"., Іи не ни бите жеи- 


*1 См. рКіш«мми.т*“ Н ЧУ. 


Встрѣчи и разговоры* 

іійріда г-ь румынское жу^рси ийтігоЛ 

в. П. Драгаздановай. 

Къ ггтл.т*: ВЪІП г-піноЦ В " 1 и ы Гуяипів 
была нд стрі.гнп ГЕрманоф'ЯЛыгия. Нѣмцы но 
жал лк ничего для того, чтобы привлечь 
румынъ на свою сторону, они швы рала 
деньги папрааи н палішо. Еъ оейбоппоон 
Н^.кгй* била германскимъ агоптаѵь здйае- 
оэть ртчынеаую прессу, такъ кнць гъзеіа 
въ Руиы-ііц циіс»>, оіі'гіь белыпов значй- 
ЕЕіе: нь егт гол'ч:» пряелуптя,йтея ею ян- 
таре сумел. Писца по шМм денегъ для 
того, чтобы лас ю ішть статьіі^іт, лсех.і- 
ллкнцяші Германію, птизбпа крушіыхі. ід- 
летть, но яе прев об р і'ала іе нелжипп, а 
нслав газета, нй ямѢ.улзія мдтгр алл, до* 
рвбивачшіалм со мш на депЕ., оі-ог. ча- 
сто за день ті готова олеатъ іногое, 

ПѣиспЕЗЯ нронаіаіш въ Гуиынііт была 
танъ е и.іь в в, тзнъ хор опій оргамичонадо, 
что вести съ пей борьбу ба.ю отше. пд- 
тртдпитсльво. Веияогів рішаінсь из то, 
пал час ь дата рпечоваяно"* дѣ.Тй. I: п гъ 
одшзнъ лзъ паибоіѣв іпгргичныхі і •. р- 
цовъ зд русемо ['апразисгі : е въ руісиіі- 
С5&0 по.штівѣ Сала доя еобесЬдпкца Бе- 
лл на Петровка Іртгонанаіі, ппдгшй р^- 
мыЕіскак гвурпыпетяа. 

В* II. Драгоиапоаъ долго н.ітдв ігь Гос- 
егті, поэндр*і.щлагь сі* ШИ очепь близи и 
пмюбилд ее в ио.ілѣ ч-ехреішр; только 
эти и ъ однішъ объяснігвтсіг «л горячее г:е- 
лапіа Поближе оанлв четть р чынъ съ руе- 
СЕНКа П Р>СЙКІ1ХТ. съ румшідчп. ІІМ . - ТЬ 
Россію и Рулили иду и пт рядомъ йо ве- 
лп^ой дора г г. псторіп— 'Я энз^глал ігеч;л. 

-Іѣгъ внес игъ тону пліздъ в- Р. Драг'і- 
мптое-т уѣхгид пдъ Рогеш ад Гр ьщтцу и 
ДО войны ЖнЛВ ВО многихъ вртпЕгихъ Вй- 
роавйеснхъ городахъ, Къ мочен гъ обіяе- 
лсш впіініы і* К* Драгом а' шва нахедл- 
ЛВеъ въ Еер.тптгѣ, Илъ Берина она хот“ид 
аернуіьгл через іі Гучыкшо въ Госс ію но 
Пріѣхапъ въ Бухарестъ и |увв іѣвъ, что 
таиъ аѢзвотся, В. П. (і і гыл.тл остаться па 
нѣсть этап своей нреігеінаВ; жажі идза- 
.іась вреагдр, адтіниоеи л.ія того, чтобы 
отдать ск лолнгптесЕоИ дѣіггмьнйстл. 

— і'ы не можете себѣ пр мстаднті , что 
ГЕОрідееі. въ Румыі іи. Нвыпы встрѣчались 
тіа каждомъ шагу. Ипѣ ррл коцілось стдл- 
каавтьгл съ пгрсодѣтнмі гп. штатехую 
одежду гсриапсЕПМп о ! инеіръзіи, воторыхъ 
л анада ошо по Еерамп|, Л охъ гііря- 
пшша: 

— Зачѣмъ вы, офицеры, д.тѣвь? 

Но опп знал коо руонфіыьсаотііаоря 
плеаіе, упорна, твердили: 


еодой.іо въ эерждіу, вткитту.ііа на голову 
свал руещ и съ вызовомъ досмогіѢ.іі из 
свив отраженіе. 

— Оравпптся ли аггц со мвоіі? — молшо 
было пероп сто этотъ вишрадъ. 

По I таврадовъ по аімѣтндъ тосл н от- 
вѣту л* с е рѢе на сваи нш*цг 

— О, да! 

— Кто- йЕб она, яга скоа*іігаи прян пес- 
ен? Бъ е.іьочъ над классѣ гим паліи, ува- 
хадиый Григорій О*іатолн>сх’гь' 

Григорій |] затолпдп'іъ догмъ что-то 
йЕэіагъ, но падалъ сооь еще рюшу соиъ- 
мьу іе еіуееллъ* 

— II хочу апатъ, жто «а? - влета к ни а 
артпетка, всМіЧТрпі:ілсъ иъ ютюшу. !*с ста- 
ло витого волновать его долине. Розо- 
вы л иеэдрй чуть-чуть раздушись, а грудь 
эимЬтнѣо стада иодымоімьи а онуоыпа 
подъ тканью л.ідтъя; 

— Бы пнѣ, віеоіісігъ, схіЬтігта? 
Каблучскъ ту фоль : и два раэд виер- 
гіічно ет)миулъ по ковру. 

Іі ренину. іаоь долгая пауза. 

— Ею опа?^ 

Іиал, — почти орошсэтмъ Ставра- 

КОЙЪ. 

— Ахъ пи, шалупъ!— тему та оРръ- 
доолюеь Іі'завдін ІЕіх-іНдовііаг—Вотъ аы 
нлкіі! умѣете говорить мін-іиметы!,- Нв- 
слущдііте, вы ежззгын правду? 

’Лоюдап дгвишнна шздошда ьъ Ставраао- 
ну. паю.) и .іа ему рука на щочп п устро- 
ше.іа па него го ю иіііод Еыорк 

— Почему вы не дд: нта елнѢте. мр иа 
въ глаза? совѣсть ив чиста?.. Ага!.. Яѣгъ, 
і.іглінізтг, и хочу сірй 1 птйті-, пае коде, ко 
ли аскришт..* ІІ’шо ’лушныЗ мальчтпі 
с наш нто?’ — ж ючу, чтобъ вы п* сопрут кв- 
ллдцаь!.. 

(Оюкч. слвд > 


сердца, 

День 1 ' 

Сп]-аШ.ИиП 


кшіочію, красив.! , гшуъ ивкеіиП 
ото, Клан сія іілхвй.твпа 


к і а л л а и и іі ъ 


Вторникъ, 921-го февраля ш > г. дг <>г 


* ■ 


>Р 

ІІЧ 

ІІ 

сі 

а. 

ИЗ 

:а 


8 


г 

іи 

13 

ел 

ь 

Н< 

О-’ 

СІ 

а 

31. 

р< 

1 

1(1 

о 

«1 

ТР 

то 

.и 

Р г 

<И 

■ІІ 

!Ш 

ІД1 

101 

■о, 

:а, 

іа і 

Ф' 

ІіЮ 

|ДІ 

Л 

V 

ЕВ 1 

и; 

ЕОі 

[03 

:ш 

?и 

іас 

Ш 

Вп 

{? 

я 

Іо 

пр 

ть 

)Д| 

іэ- 

Щ 

ни 

т 

Ёе 

00 . 

об| 

гг* 
гь 
и ] 
бе,: 
(О 
ЕК 
ДР] 

ГО,' 

дѣ< 

РСЕ 

Р* 

гиі 
гул 
б 01 
с» 

№ 

ЛІ 

Н ІІ' 

вы 

р 

Юр- 

еп 

Си. 

іл. 

(□С 


еч! 

ор 

Б 

То" 

ди: 

Си 

Р> 

ог 

ну 

Н 

да 

а 

к 

вп 

вр 

ТО 

РІ 

ІИ 

Оо 

НЕ 

не 

съ 

Ни 

пи 

■С 

ТО 

дч 

Кі 

В'. 

сл 

іе 

Г.* 

1 

вс 

рі 


Е 


де 

сі 

Г, 

р 1 

01 

Р 

ч« 

к 

*м 

»а 

*■ 


ІТ ч 
Пѣгъ* и 11 не фіТіСрц ищ купив 

сотъ паи: в токуіготьт. 

Д,. к . к-, і . и 1 ши, .гШтпіпелглэв, | внді- 
вы г іі .-.’-і, со, горяча дебжціетъ в. * - 
Дрлгс-іѵгЯ"В.і, л п:< :ій жогла оганбіты |Г 
і гг радѣло ■ рсяіяб гъ Прчат 
они Онли плдгшдънн «.Ійігертіи- 

Таи* язмяя™ нѣмцы наводима сМ * 

йѵеі іо о іо па г я в ніі'?іпраин Гу вещію 


л 

ТІИ* 


ІІ 


1 ЙССИи ] у шиы *'■ 1 кЩ Гм . палата средств ошемЬ прінетъ гоіДОіІІ 

^эцг.чь. 

Въ «тп^ті. яа запросъ сената ■ нота 
гг р канскаго кяппстра *гиосі рьтія 
діл Циммермана, Нильсонъ отослалъ на 
раісзютрйпю «пт докладъ го суда р- 
зянезіяаго ссяретлрн Іавсянга, въ юте- 
еиойщаетгя, что правительство янѣ- 
&тъ ог ев о онъ распоряженіе дубшмтмь- 
гтво* устзкАб.шающсс подлив месть ноты, 
находящейся въ рунахъ зиерііхакваго 


Ягѣ упѣрепм, 'по Сладь ороіідт. По" ТТрп КтатгрЕмопгнюіимь ждѢложіцін пъ 

ргрІЗВІ еДЬМГЕЪ ПОСЛѢ і( >ГО. КЭНН ДОГТП" ИМ^ГгГ. О1(0ру^тпо ООДМІЮЛ ВСПН’ЕсеіЯО 
Гіуто соглашеніе пл вопросу п заііЪііРр б|іітерідльякгкъ Еоао.і^ п щлі хлчлче- 
евиатевіуъ бжаагмз, и лап иаллгы ирсд- 
«аоіітедіИ, ірс даѵіЩгѴіо Егаьоопу всѣхъ 
леіпоие’ий, в іиторнхъ епъ проспаъ,. ввіл»-* 
чля право врпГ'ігііугь къ пвойу 
дВііспііі. Пйіль сената рдо^ргоъ Вільси- 
лонг. Кап. ора дятел. то^ тлеѵ в руне’ 
есізітслоИ партіи хвѣрепн, 


іта 


кс бмьіпе, ом псчгі'Р не апаів 

гііг, «н русскимъ, Срсді рукнпъ и-од» !■ 

вав^Еіэг о дрижгь рыаагаіЪр е бѣлііъ исд- 
вгдптъ, О ДОЛГОЙ ?ПйЬ| ЛйЙ же ТйЧЯ* 
й;і:нсгг:.іы яа іхпшійв вавсхъ »ъ "Ыіоо 
врейа вгритій своя знаніе о Роша ш-али- 

вигааа Европа* .* лгк , 

В, П. 'ірвгоязвовз рѣніп л правде кс- ■ Р^п* 
го олеізнпкіізЕі ру «инъ гт» руссЕіЕы, 1 ; 

юнъ ріі іа стагві ігь расаросграяелгішг 


-4^- Нг «т оннсм^ ратлипу Днѣпра, 1 пол» 
по ігщенпыв даиаіі.адѣ.нлейъ ИлаШГе уіэ- 
стцд сСріЕтиаисіь. съ Кіевскую городскую 
гюмъ изагідоіапіі бол.пгос вмп^ч'стно управу ст. ліявлаііецъ, пъ шторе нъ 
сѣрнистаго сана па катар иП о&чіиасііо въ' аьіваюгъ, іто теку ідм ей я а съ 
нЫигЬ блатодарп стн ранію гіііѴрв гъ липъ сиіікішнъ лпкровоіп 
Доуди, въ ЕотопоД про хр:5ми7сл,' очередь праалтіе мѵыѵъ эмергя'ііііш- Щъ 

Дзя осгіисгііісв'іл ггакѣкгшш \ъ иѣво- нъ сроду пршдсй іи еі> нрекя в+тй-палго пн* , , . 

|*1-|'ЧМ И сети Гіучтеічя ««мм™ І»о*й ябвМкиІя, Па ОШИв. >”»■■»“» **Й 

ДѢТА йоітЕч итвл вѵігтвп ѵт% наОраіЕл осоСал чениип^ ыя огрз^дгнін ііодоіа отъ яятв-1 - г - * 

ІОМІГСІЯ, ПК (ГІЯ "Ч'ОЬО'ЙѴЦ сдІДіющІя 

ки. II. д. герисм(*;Т«Р“«*™« пцсмдрашидьиЯ Д- ш Д* Г 

годогы в'іеца подивил млсі[іафіі(ю сплФ- ві.дмйтд і[иа съ гі»*, ітоОн _ияос|«;ян 


ува- 

ие&ыва- 
итаингі. ІЕЗ 
ИТІІИЗЛі Кѣръ 

ытевялсо по- 


игл, ямъ (О пу.іоиъ а оійвіііостію .іо МО 
руб. Нуыпг& етоѵі'щ бмл. і іі л іивнкчіЛ чгр- 
іто ІИ.Ѵ' дінрИ кппи^лдеі Цішыѣ ойикпйіюи- 
гт нс зі.інрМШцигь. Тіі :ъ ылт, б^илпѵ и 1л ВО- 
лііась су счлшіі сжсі.нігНлн, тф» шила и« об- 
р ітіпгъ шіииціііф ил дисі и гс оикшіегииііъ па- 
бэтіім-, г:-.'ТОрШ ОЛС'ЙІ ъііи ш Рлллі ВО .ИК-рЪ, 

погпуанли б/ йогу и невиЛпно н;да тѣныиг 

Ці Ікьчь цп 'Іи фц[і[і.іыиі йЪ іуЫЪ й Г? на 

НишлмшаФБ уя, ц:іъ иваьтирм Іі. Г. Съкпое- 


водц ИІЕЙЧІВ 1 Т. 1 ІС 1 » бы съ ДЕіѣпръ ііецтро- 
■ІЛіНЛНЪ [ііСОСбВЪ Ц Э) устройство предо 


:-ти ла- 


гапсТаіЕъ. 

Велерѣ полвжійсь сп статья 


о щ 


саоВ 


поіяоаоэс 

ват іа проіѵтъ вс яодіта Ист виватъ 

Глди. 

-^-5тс]('іС',йіз воды. ВачіьіьііКЪ. ФуЯ - 
д ) &ш Сч кой кс йеной і іі и пааі в с аобщ идъ 


.. ПРИІГІІЬЯМ. «ЙДвЬяуТпАн* ЧГ о водопроводъ пъ 

ариіп, у рѵсскоігь народѣ, о руссскіъ ус- янвщ двбо дальнѣйшій и шняазкп.дѣіітолаашів вполнѣ пелрзвио, въ 

ЭБь на ШпП въ Аэстагі е №ег, а [* , ВЮ **№ вреив сеиршспяо пфдоъ »сіди 

соѵъ. Въ оастойшее врмя стадо «акЬтпв, с^утпле воды въ гнни^и іі| и '«Юузд- 

^вртяепво л «ото» и Ш ■гглноЬіЪ оігМйхъ дічп- 

МсвііеяѢ ЙыВгп].І [српчшік.н пи.ъи. І^Р ■ еть лвц^ноліныыъ нродоляяпів вамятШ. 
сі-і[. |.ъ получилъ ихъ Ві рлікя прг^дпшашв д ач?ц1ЬПЙкЪ і'иина^ін сообщаетъ, что с.іа- 
оргеппаопагь раооружовю геря швахъ оу- 
доп ішгрнрроеалвыхъ- игъ Анерквѣ. 


ЕІІДчШ. кіз [рингѣ 

н *3^яиоіьа!>і 

^атЬяъ В, ІІ. перевел съ рус- ілго пэ 
румынскій еэплъ «і'ол датскую павдінт: 
|ірн. Драгонирпва я стала раздавать ^ту 
•Ын мПа воМаіоІі» соі’дтаігь румыне еря 
ірвіПн Она ѣздвл отъ шика гъ полу пъ 
тарантасѣ, й. гдѣ была іпежѣзпан дор гл, ві. 

поѣл.тѣ. ЕЕ съ разрѣшенія Б^вля^ир вг под- 

яицъ снабжал я с латъ сапеіі брошш[нИ!^ 
Мобялнлсцл эаелл впергпчйі ю .рус- 
№ ! 'И.:кс те районѣ іКуржева. НсеОІ'И па- 
■ш.і-ь вопил и В, 0 , додана би», в-ср- 
ппься пъ Вѵіаресгь, 

Событія рмвгртынаіись съ иеьВрмлг- 
ціі! быстротой. Съ ВуіарссгЬ Л-Нте. с^Ѣ- 
ДА. 1 "СЬ ііссігзопасііо н 0ч Иь гъ УИ1Ь Ю 
вь сердцѣ вынуждена была тігать въ 
Лсеы- 

Иэъ іісеъ К. П. Драгом анш иоівала 
въ Рвсе.ін уже сг т вой Мѣлні: по иЪрѢ 
силъ сйосоБствовать озпаковлгпів русевядъ 
съ руішвани щ Гу мыв ей, 

.Гм пріьздз съ Кіевъ (гдѣ ома иэю- 
літгет нъ аа стоящее врежіСі В. П= побыва' 
дм ьъ Одеечѣ, 

— Въ Одессѣ я— геворжп. І5- І'ч 
устроила въ іюдыу руѵы новям' бѣ'-сп- 
цеьъ печеръ, прощедагій съ боаыпвыъ уг- 
ігТдомъ: іаК'*/іі ■ е вео рт. я тотрбптъ 

въ Сіенѣ. 

Затѣмъ іпіѢ бы о г кпъ іиѣібеь готічѣ- 
С 7 П 0 съ редавторвмъ ^ЕЦтп&и г. Рубвнъ 
д-рі аппзьвзт^. іілто азданій па і'еесіп 
[луоаіі всего иг. Ківбіі) румынсяоЙ газеты 
па’ французе комъ языні'. со снйввшпаъ 
п .правленіемъ, А то, ьі ь, теперь поівд^с- 
п к нашихъ бѣженцевъ улаеио: іп;ъ рус- 
ОБіс ізс иоппъаштъ, а - опк руссяиіѣ С-* 
ногутъ ПОШІТЬ — ІОДРТЪ ЛЕЪ ВЪ ПОГ|М- 
елх’ъ, и нто і.ъ то врс! .т, вот да врііпі оео- 
Сеппо іі н тор с; еть руиып., копа оні пхъ 
такъ- блязкф вас а г тел . 

— Еыьгійиы, Оѣж.-півс во <]>ра 
лопаіа въ етраяу гъ иочга роди ы жъ явы- 
комі^ іізепр п:е бѣзении оваэалйоь аь го- 
раздо тулЕіШіъ условія дъ— опа ре ииѣіітъ 
впзложяоеін нодѢ.інте.си ев о инъ гореЪъ. 
потоп Еонать о венъ сь окружат, там к— 
ню большое лшиепііе, 

-- ііймъ пригазогЕ ігонтк&тгг тгл^лыв 
®ертвы т —иродоіааегь Вч И. Драга Ѵ ій ом* — 
папь пришлось вииегта а ю тяжесть 
«мпп нашитъ заклятыхъ враговъ— бод- 
га[гъ л во м гр о въ, 

1 3 Ѣ'г 1 1 Ей били л у о те, чЬ'.пѵ болгары. 

Крнвь СТЫВиІЪ БЪ ЛІ.ІЭТЬ, При 80ЯЮМВ- 

нпігій о тѣѵъ ужаедхъ, нотт'рие творкдиеь 
въ тідъ елучляхзѵ когда болгарамъ уи- 
бмг'Сь брать верхъ надъ руныияшг. 

Ёѵагіфн оірѣаьЕВллп ушж ее носы у ру* 
в ынъ и разбрасывало йі іі овровамс-нные 
ку. пн гкел ъЬ всѣ стороны съ ъръіФКъ: 

' — ііс.гр, ЕЗ’-ъ 0е.і5-ь;а;! Гунцліл. 

Изверга пас'.иодш ранвпынъ, о с лбѣ в - 
нимъ румына нъ рты аендвіі, въ ехидствамъ 
гон Ори нріі о томъ; 

— Ѣшьте иу\ ѣшьте зсилоВыіМіоа Ру* 
ѵкиііі. 

1‘уяыпеніс солдаты предгплатали смерть 
ре. н^^ахъ Ді . ья—болгарі іЕ «у шТ.пу, 

Ко всѣхъ ЕЗваідхг икиду Бухарестомъ 
и Іі.імштакн ЛОШ. 1 Н ѵру иы на,іеньсньъ 
ДѣтіЙ. 

Мы жгли ш\ кпг^а отступали съ ГО- 
реіыо въ голосѣ нврйрЦавыа ночадміуп 
араі;едію р.ткпгщгз нвродх Г. Н. Драго- 
И 0 НСЭЛ,— де|йбвнм певшим вѣды ну. Оиѵпъ 
поіѣтнь‘Ъ“Мил4ІонС|.г аог.а пряблизіЕдгсЕ. 
нѣнеиво-боігпрскЕд ао&сва, огоеди'ь сипл 
ввм ын, а сймъ гпггіѴіыі въ евмнъ ігчішіи 
до тѣхъ лор'і’, ло'ва нс сгорѣло до тл 


Мѣстныя извѣстія. 

-+- Прибылъ членъ Государств епояго 
С овѣта, гсфмііст.ъ П. Д, ф пнъ- Кауфман ѵ- 
Туркеетансн'й, остановился въ і'мтвпвпѣ 
ч[раптъ-Отоль>. 

- 4 ^- Ходатайство о продленіи мьптрактоеъ- 
Груііма торговцевъ СрѣтсвеШ ярма рви 
обратилдігь еъ н. д, горо.тсяпго головы съ 

ЖТ” 5 даЯ&г 8 р тшш 

тот ш»гаі>«т»1 ирговци ваовмюгь. ^00 пуд. .^их-ь лаомоіі-ь 

что яриапвл въ насгоігщеиъ гол у отвры- А 711 хпатлть "г 1 . л ■* 43,1 ^ К ^ 

1 ЫІГ .0 5 фоврм», потому А.«тіі|да“в»яівп> олскрисомВ етап 

отермтія ярнлуви не 


п'ЕРра подоено 

шер.і язь (И ска о тонъ, что аавушскнос 

оъ Сабяри ч,і я г. Кіева і'лело до сніъ , 

поръ ппшит та ппіЫЬііЪ парада іропміеамиад. .«.» •> ? 
ѵі ватин, Упоіаомотсніьів по *аі| п*І , породе* от. аодопріоп н ѵ ип. 1 Р ■ ■ * 

ры:і ііоинляется вода, вонь только полы- 

ііцтгя ны.шр урч&Егя зодоотлиоа, находи- 
іцагося у Дігіпрй. УныноянчотійЫвиросагъ 
нр^досіаригь мкъ "в^нпчесвіЕі силы п ма- 
торіалкную ІЕОН0ЩІ', п|ідченъ уамываютъ, 
что яѣры дол'.йпы бить приняты немедлен- 
но, гокъ іавъ таяпів снѣговъ уже ноіа- 
лпсь, 

НрО МД ООЧ"ОП1)Й иоеылцм. До ЗІІЛЗИДС- 
пію ішалъгиЕа ІГсіерсвой допт^ао-тыс- 
графиой цоптіфы, даетъ ІЛ фсэріш при 
отнрэмь цѣвііыіъ посылавъ въ главку» 
ІІреіііатѵсБую воятопу ко оваэмось олпъіі 
посылки ііз 161» рублей. Подозрѣніе въ 
кряжѣ посыл в я ши іі по было па служа- 
щую при исторіей конторѣ пр, Ендов [ ер 
Х рущеву, ііз ипАртпра которой на другой 
день ироніи г день бы]ъ обыскъ, прнчсяъ 
ёъ сундукѣ Хрущевой паі^дінд проіілвіион 
ПОСЫ'.ТѢІ ^(Метис Іѣ цѣлью даНСЕІО часы. 
Бъ тоі! же аоэрпгрѣ у подругѣ Хрущев о а 
II слоге в Мацѣевіт., служащей также 


лита-, ІЯ д . ъ К. Иоквмльпюв соирпК'Иіі 

міры I ^ крижа допегѵ ь ыицдій іш 2ДЮ діув. 

-^ІЬім9и. 10 ір г л рмл пъ ісМдіЮІ ДД 220 вд 
1іпріпап.!:скоа пгь »ей > игіо(яаЙ причмвы 
испыьвуяъ нож. р>. по иония ш№рліге ссорѣл. 
к> уопдшшл аіЦа'і'ЯйяілЬ ^Ета-щишішй дч'МЧ.- 
0ь тслдьСі ^ 33 пн Дп[т«го некой 


Событія дня. 

Во лреп.ч пралитпатп юбилея И. 
Д. 1 Л г. ііно, моркімгііА і р\д.ол ѵчатьі 
пил г. яі.пісп къ юбмлару к > иснолеші 
Высочайшее по велѣніе, порщалъ ому 
поздравленіе Госудгирл Инворгітора. 

Въ ліеѣдоиіи Г. Дуиы 2'! .[-с гриле 
И, В. Годзшліо яроііэиись нрачуо- 
стпокагшуій рѣчь, аовьдщеаыу «у ішмя- 
тн М - М. Аиі‘коісдм, Г- Д>нк по- 

стзеіоыі.іа поиіетмтъ портретъ по КОН- 
ЕЦ і го нъ зилѣ засѣданіи іхстцлй 


бпе дѢОсгоій подо пройода оиълмястся 
тѣнь, что о- •до о рокадъ іаувааін церояо- 
дліъ ігз сіабре дшсяК Въ паду итого 
начальяиьъ іамішзім лроенть сдѣлать рз-е 
норіщіекіо о йк-ііпчен-і] йодоп рокада въ 
прежнюю подачу воды, Къ іэротввпоиъ 
случаѣ, заявляетъ начальпнгь, т% лп- 
шеиъ будетъ воэикниооги еізчзть оэштіл, 

□ослѣ иэсл-вкчиыхъ ОЗБЗЦІЙ. 

-Ф-Нрнтнческое подожгніо элѳнтри^Сі.ой ^ [| Пагдй 
станціи. Лиявплацшнпан комасф Щшаа ц ИФ]н:Еоа и о-іго»оіі контрѣ, паИдены 


го кяоктричесваго общества сообшяла в(лс- 
іііч ъ воовнынь візегймг о юм ь чю за- 
пасы 1 " олива длі» станціи истощялцеь. 
Всего п ІІ февраля оставалось: Елнснна- 

15,000 н. 


ііѢГНОЛЫІО ХУДОЖССТЕІФЕІНЫХЪ ОТЕрЫТОСЬ, 

адресован л ыхъ, по ж отправлена ыхъ раз- 
пынъ лнцачѵ Хрущева н Йацѣввить за- 
держакы, 

фі а,'б~,мі *іь іі«ігіч4ніи (ідй^л, 

Тупарві.и тно А. и, ДСрнЕіоСа-ал оОрітмхасъ 
і ; ь іщрііденощу рмшвь гь юдятавстйомі, г ' ъ 
вшгеромъ іка-іілааота, что ьъ ичлд крайней 

вшлзв іг- 


юимгі". мможагь м грпбі. аіѵш» 
вами. ѴОі.ітня отъ шивра іо. тлг и*ть №№ о, отъ ни опте Г. Думы, ш разятъ гобен 

згѣааоваше семьѣ п-экоВаага, ц.,*пга ть 
нанятъ его іісіл^іЕііеиъ н въ зозев 
траура преривть з а сѣда ц іо. Отпѣва- 
ніе состоится 22 февраля въ церким 
Таори пескам дворид. 

Кіз, Д. Д. Зо ішіыиі, лщробооал 
огь М, В. Родзянко иоднуіо ноиспрая- 
левпуго сгопограику рѣчи члена Ду- 
мы Керенскаго, М. В- Родаяпао по 
счелъ йо-зможпинъ удов-тетнорнть же* 
лапіе ъіѣ Гохлцывн. 

Иредііслагается привхоі.ігь кг. уго- 
ловной отиѣгстпеннгістл яицъ, енры- 
оатщизъ клі.бъ поарсЕй разверст ыѣ. 


ЕН, #<ІИ,..ІТ#І Въ чиверіъ,! 

гг: Кирилл, іп. к час, *вчаз >гц ш почѣіьоніы ' 
н- а яі Т'чус ка і и иксіятггй со< пинай 73 ачм- 1 
решим) засѣданія оещэттн ашяоішгтоіпь. 
Прп'лЮ*:.! ;.Лі»гпЖ- 1. ДйК&иъ 4ѣНстин»П.иц. 
гсі ч.т»‘н.'і И. А. Кі'Нітх’иго яд тому: »Лар--т..- 
вазпа ■ твор.шя цѢгегі от сегЬгЬ ряшешллі кай 
1 Китаи и'ТССііиЙ. нули . Иі-іГ". 1 ">іі?МІЛ Д+да. 


н, дштону чгоіидніѵ , г,і К пгіа лапяіьріпіъ Кісппалга воийяа- иадэОтвійчностн иожвчмтва мкара. ашха^іФ- 
бкмъ Еотсі&ъдоніраЕ- шн главна ■ начадьиигѣ діедс даго-вогн ай ю^-рнщт-вт вроиавад<таа, я ігрп- 

■ го окруіа приказало: I) предоставить ^ ь | Ц ц М1Я л С іівнмэлНй просекідіііуго П|юдиагаял»- 

распорй^оше злекгриеснД сгаіщш веѣ^ іѵк> улніепіую ріСотг ію вггс.таг.чиііо_кі'ди- 


тпиай дйиъ. Лронѣ того, яъ связи съ СО- 

сікъ ПОПѢ многіе тпарн, < еяыо ба-і ^^І Яі ^ і есч в а городецніъ сііадіѣъ, нъ 

гап.евъ о почтой, совершенно я* пмуче- , Г;15ииаіІІЙ яа то д ЕЪ 

па. Бвѣстѣ съ тѣиъ топсели па ярмаркѣ * тн занаш получены м 2) вс * прибываю- 
совращспа и а 2 часа. Паігнис ^ шд ^ ъ гп?е ъъ К іі.еъ твердое вішера. ь вое твнщіво 
ѵыовШ неѵснѣіа ярмарки хиѣется еще !п|»^о«м» въ раато ряженіе віѳвтріпс* 

- ^ а “' ’ ■ I. 1 і-Кі.іі тиши патл ІЧІ.ПѴ ПН 1 ІУ.Ѣ 


чисто мѣстныя условіи г совраіиеаіе іраи- 
вайваго дкнженія, юлода в т. о. 

-^нЧреавычавняе собран'» городском ду* 

«у. Ий 22 февраля созываете іг чрезвычай- 
ное гобріівн ідовсвой городсаоЗ думы для 
разсиотргЬ ін вѣвоторыхъ Ееотложвыгь во- 
йросовт^ въ томъ чне,тѣ ходкТаИствд тор* ва ЕотороІ наюднтсн Андреевская церковь, 
гоицевъ СрѣтетсЕіоЗ ярнаркя о иі'ОДлсеів тіредега слою тая собою весьма цѣвпьгй еіс- 
среха Бовірактавой ерѵарЕВ до ІІ марта, торігюсЕіИ памятшімъ* имѣющій вссроссііі- 
ирвдеггів-', нія о не о бхо дни ости еозбтдить снов і каченіе, ваеъ донос вть въ сваенъ 

ял — — — ,ІГ "" сообшсніп псп. об. городского ГОДОВЫ II- 

бернатору, снова теркозвлен по слѣдукі- 


съ"іі стлещіп и аду гѣру нрмтѣкягь йоредь 
до еціеопдеегі!і щ . л ЕТричссЕОЙ, панизы за- 
Вам топлива Дія обеацсчсніл па двѣ не- 
дѣли, 

Уирѣпдоніе Андреевской горы. Бо- 
и росъ объ уірѣішяш Андресвсноа горы. 


іедітіиство в передачѣ кино-театра Шан- 
□вр-а къ вѣдѣніе городского уорлклевщ, 
пре го іола .іаеѣ.^йія больничнаго совѣта 
ДдвсеацдроівдоЕі больницы о в мбораи. ди- 
ректора, Ерокѣ того, будутъ ратоиотрФиы 
пѣна торы в Д]»упе в^нро-сы. 

Положа ніе Кіс- с с коп іѣснот ги;п:..і- 
ѣи. Реепью прошлаго г о, та попечитель Кі- 
евскаго учебнаго опргга сообщилъ город- 
еноку управлгаіл наступившей въ 
ходатайства о передачѣ Ьіевсяой 
гаяоэзш обшгту лрвволавыелеЛ 


трвнепіенъ гародсвой: субсядія. Пывѣ н. д, 
городікаго головы увѣдомятъ поиечмгеля 
учащаго огруга о томъ, что учнлишвал 


щитъ цри’іпяаіп.. Бъ отношеніи части 
гатольвм. аотортю предположено провести 
подъ усадьбанѵ Давндиѳой, Луначарсмгон 
Иадвѣдсва возросъ паноиіеігъ, івеъ каігь 
ояи да 'іі согласіе пс псѣ условіи, постая- 
ленпыл городски й управой, а такаю на 
участіе въ распадахъ сга сооружпі^ готолъ- 
округъ Тіа, что же касается г-жы ЛутсіаявовоВ, 
лѣегюн усадьба которой ваіоііігся между усддьСа- 
еъ со- ми Луяйчорсааго п Медведева, ю послѣ 


День Савиной. 

(Пйсьмо т, редакцію^ 

ЦроплееіетіиЙ И ф+пралч ы кіевекіиъ 
театрахъ и>0:пк- И и .іртіитанм крт*пчиу.й 
Спиртъ ,ик учрепыотіи .питсіріи аа Квона:. I; і 
і^ітпсто'Л-гоииа^ъ лапъ при -Ні крт^чиыг. 
2ШЗ р. іЯ і:, СоСрп иі:Ля ■ унии Л 7 фі'Иргия 
іічровѵи ни т. сопѣть И. Г, Т. О. 

Кои ЙК ІН ИГ» |-ыфГ и [I И Ы о. НГі . С 1 ОЮ ' Л V ао- 

иук. Оа.и сій] ни: и. іігъ ліііъ ЙрТИГТІІ'НХ'ЬЭ.го 

щ/щсатткц Мнимъ М, М. і ^юПтмлеіъ, О. Г. 
ІіраПтішмъ. 13, л Коритко, І ! . л. Черсиуаи 
и-Гі и А, С Щ^рйа-и>р(»й, і* Тіік;і • 1 іізаіатслі,- 
оіііііьігъ т-імлничі виоп.ихъ курсовъ и сту- 
АОПТаНЪ :Л1иС(» П |,|-.‘ ІІІГВЯТІО па ссОя • огд- 
ІШПі рОз: ::;і і і и м .гп-Еі, сицэйіШихт, сь пр&ВЛіОА- 
стъомъ- сАоі'іі. 

Кемііесиі счигіщгь ; іѵпне сік^еі арЯяшсЩ 
!>Е«яіэля(н тъю привді'тв дкобтю йліігрдарйрі-м. 
лршги-і Бижси-м іМі |ісідЯПТОру „ІГосл. Нов,"' Г- 
II I р-йтмапу :.і исЕЛйчттльно люргвчяу® 
иомоиіь п шидарктд пъ эргЕшвдіщій г „1ял Сіі- 
вивоіѴ' от І іоігѣ. 

'Ііыііі тоіпіміп; А гокздвд. О. Няр^шн, И- 
Н. Ся-.с '.ьнііідвъ 2, С. Цѣчшгѵ Д. Ярэс ^КчІв н Ю. 
ЯѵОНЛОЬ. 


лерсгайоровъ, тнаувшшсл съ август про- 
шлаго года, отъ нсн поступило эаяндсіііе 
о согласіи лишь пропустить штольни че:- 
реэъ он усадьбу, по □ согласіи дать горо- 
ду «-рвитлпое праео улалчиваегь и вагс- 
ж^вЕи города средствъ на ея содержаніе горячее вн отяаанвастся огь вакихъ Ш то 

обществу преподавателей— но отвѣчалощоі нп было расюдо въ па сооруженію што.іыш 


1 ноч нк і л постановила передать лЬс- 
■ то гимназіи н итѣюшидся въ рдспорд- 


1 . 0 -лі. жертвователей и іштоііу сь точен 
зрѣнія ілролехого общественнаго управде- 
піо пеирісіисыой. 

V -ф^ РЛѢ ]: ы противъ аСсентснзна гласнымъ 


Съ ялду внднфферевтнаетн нЬкотерыгъ. 
домойладѣзьцегь но отцошешю къ про- 

ЯШДБѢ ЕЦйЛНН ? ПрСМѣДуіОІЦвЙ ИСЕЛѴЧН- 

тельна сохраненіе н^ъ усадебъ отъ раэру- 


горвАсиай дукьъ Кісйовіиъ губерваторонъ'шонія еполаамп, а также въ виду крайне 
вчера сообщена и, д, городвяого головы о { затру дввгелънаго въ настоящее вр&ия фц- 
точт-р что главный пачальвниъ Пімюкаго 1 аапсоваго состоянія города, нельзя р учатъ- 
военнаго округа обратялъ его вниманіе сл за та, что вопросъ объ ассигнованіи 
па. то что по нкѣтошнѵея у пего свѣдѣві- док*іъ еед сооруженіо шюльеги, при йжта- 
яиъ, ііяогіѳ нзъ гласныхъ кіевской город- чіо отказа нѣкоторыхъ домопладѣіьцеиъ 
свой дукы весьма псавкуратио посѣщаютъ отъ участія въ расходахъ, будетъ раэрѣ- 
э асѣ да нііі, благодари чему разрѣшеніе ас- шелъ думой въ ішойительигшъ смыслѣ* 
отложныхъ вопросовъ часто откладываеіея Что касается частя Ачдрееясной горы, гдѣ 
зд отсутствіе чт> к вар у ил. Въ то же время цатодптея Андрееве вал церковь, то для 
главно му иа'іалыіяку извѣстно, что еъ «анработші проекте в для правпльпаго рѣ- 
увлойяіощннея отъ орвоутствовавія въ ду- шеній лоироеа о ОрПОХраіепіі отъ енмл- 
мѣ и с прнмѣются вг, сг. Бй и 51 гор. со- 1 вонъ, тЕрнлсгаіошса къ церкви, мѣстности, 
доткіеііл. Считая таксе положеніе иъ па- . необходим знать глубину заложенія ф> гг- 
^ аопіпве время совершен но педопу* тікы нъ, Іданевтовъ цернвя. Га-ысенвая чертежи 


что у исга б-ы -70 тхе г птй согтавіяло его 

состояніе. 

При отступленіи язь Плоештъ были 
гогр^епы иааанами исЬ нефтяные Еірг^ 
кыслы— нѣмцамъ тад ь ыпЬмъ и с удалось 
вол; ввиться, 

— Надъ придется много работать для 
того, чтобы ы остановить тяжелый разру- 
шенія ооины І'у чипамъ надо тѣснѣе и-нв- 
вутъ свои порѣдѣвши рплы дай того, что- 
бы сдѣлать дев, чго тхіыіо пъ инъ силахъ 
ьъ діъіЬ водрожденін роднлы, 

— Йнъ кажется, — азков’іялй бесѣду 
В. П. ірагомагювлр— 1 что будущее Г'уѵ.ыкш 
тѣ с по связано п. РсссіеН. И ьъ пользу 
русело ру ганскаго елінсиіц миѣ хотѣлось- 
бы теперь пораОата^. 

К, 5, 


глихшыа вачальЕШьъ округа проситъ Г|*;втпхъ фувдалептовъ, городской унрайо й 
берісатора гділать распоряженіе, чіебы выясмсізо, чгі пѣкигорыв нзъ ппхъ овазз- 
виредь указанный статья гор, п шл-оасг. при- лисъ иъ арлнкѣ Кіевской духцвпов копен- 
мѣнялись неуаоснатсцьно, ьрнчечъ о глас- гт:рін 3 но ні,, еддщ.ѵѣяію, оии касаются 
ііыяі., кс посѣщающихъ бгаъ за п питъ ,:тшіь частей церия, расположешіыхъ ни- 

Сообъил пт іруодиіг-нтл; еъ архивѣ стронштаі о I ^вв 


чеП. васоігь щ лргги** говдгоот, л также не- 
[і-оі!з 4 !.иіа СолмптЕъ іііиалют ічийскйя, чл- 
стс0 дѣйствующе й «ірріи, оно піюсіігѵ п-ыдакг 
ену раэрѣіи^ніа и:і гол^т.счпа . Р <лГ ( пудовъ С«- 
хйрі сін'рхъ г;.ттіт?и:ітііоа иь.'яттмЬ парни- 

^Иѵпріаігпін» обкПІМІО ецвртЯѢ іМвдо*к 
ле-^ск-мь ебзі^иь. КівВгСІЩНЪ іуберйдгаронг 
пол ѵ г і с-іп» укпагь Пряоитс^ьг-титкнцаго Сгиитд. 
отмЪипішмго лпсгіітам..еііім кіевскаго губврп- 

С II НТО р*1 ^гвМСХІЗІГЪ Р ГОрМСкіПГЬ ДІІЛШЪ й]ш- 
(?]-]СтВІЛ П >' паи? !І а Гтэ І'1 АН ИГО (МИГКЛГО гп- 

Срдыв, но ладов 1: цові-реппаго оыарпыкъ 
зояодоот: ЫзВдялецтго, 1 діічсічііо, Исрез-цп- 
і’каш.Г І ‘имавС^пгіі-, ’Л-го Нващ-кСтсцЕагоиВсрк- 
иичскаго на ивиу'авпдънов. о0дот;«оіс уыай- 
і'кииъ -смстія'мп. вкіпапііьиъ іии>цойі эем- 
едпнь ейорд» ва Ш4— ІУ-С ст. Нравнттль 
гтауюіпіЁ СѴжчть. івкиьт,.і.пі на- 

ізгел,, чтх) умаясисю уЬіднои Замсхос саСрачіо 
и | . и псчасдсниі дознщюсгн стряілхь зато- 
дспгь, для оСліжспііп. и?іъ ммекпиъ сОо^ы-, 
рукопощторналлеь нс кэкйщг-тво Фаитпяо- 
^киши даапьапз отпогія'тдііііа міньгоінйіІаБі., 
а (.ценіБким ігііШімаиаішиііЦсі|Ці сахари иіъ 
і.шоАйлъ, ііѵввыыее іі доходПо- - ти т^т., ѵл-а.ііО’ 
идсешымп и иргтаатиин сіл» другихъ тѣзддкь- 
Кромѣ та іѵ. зердоь ши пролзвед-о сасцігиь- 
іт.іго яуслѣдааанйг дододшми кш:дзге и-ъ 
сазілрлияъ завохеиц что мчтдо-вы поелужвтс. 
тідарл^й оспсвоК ля устацйвдшіл того иди 
„другого проиенліаго опюшошо да^одпаст'и къ 
стоия-цегі! [пящтііі имуспитва адводовь. 
Г)ъ иі:і 7 г то С^паті. щ> 5 і у и і. * і осяооМіл 
рцѢіікіі ирс.кют зсиоіілиъ собраньи ь ііс-ара- 
^ ил. вы лег, 

Чт,. і.імгііВКЛ тцарс-сйі о К враі-Ь пли ЗА: 
'гогі. иъ буіуимигъ иіатсиеЙ о-хипщс 

н.іг4«аппил'т, іеігеіт си Еиаіѣльцев-'ь ааводоот, 
то по раіьясиепію С^міпл, зд пскствоиь ыа 
может ь вьш. приэпаыо права расмракатл'М 
□ а і-тщіку усяоТріпіаі иазпшпА п-'-игтііпіыми 
ы кшшмхди иозпряту с у и или и зенешго 
ейорд, такъ-іпрт спи деньги госта; идяь-гь соб— 
етс-атвЬсть дггцт шя. іптаіелаіаім а гщток^- 
■аѵстъ такахъ гуимь іл счать Фуіупіп\ъ дді!- 
тож-еСі и№огь бити вроалнпхооъ осмапизмэ. по 

ИИ, Гіи, М.К1 СІ ГОГ2Ш ІЛ ЭІШіІТСрОСОЙіІППІГ'ЛИ- 

аа. І 5 г* осцолатія г-тгиа Сенатъ прд^човті, пи- 
п ралі і л ьпи ѵь пт и.-* ,ъ у и;і пакл 1 1 1 емс і во ш-р - 
пуп, идроборъ всчЕкого с-іорь 1 '■ і аіарплчь 
.мийіога иди алчет і ь еіо :и сипъ гсдатеж-пй 
за ОдпгаВшіо годи. Правитна^гтиул гциіі Се- 
натъ сризікші также іганравудипи иъ указаніе 
іуСарпенаіо по печскииъ и гарг існіідь хОдмп, 
и рзіо у тсгв іл ііа іюзмоэіп.пі'іі разрѣпіезпн граж- 
дане юшъ ніжііПг іщарамсвііп ;4ч»лабщир;а про- 

іміті. пршіАгвіФ ,д'иг.:криъ нсОе атски рішиліікг. 
ОсночЁндаяе* нл ысі.чълрші ^оіпіміі* Шинн 
Сспагь огіреді пип*! ігосг шоіч- піо іуверік ка- 
ст приоугсіаіа и етстоііпілгеип чмгаіговлзмів 
умаколфго оокстиа. казп. міниспізия ирдішдь- 
із и >.г ос иопяаі Гі , -• игмѣл ить, 

-ф- ОповѢйе^ніЛ йраалііііі общее т^і Одігпустрой- 
СТЕЛ ШівО-Лу«ЬІИ<ЗКЫГ«. ГО^ДСКОГО ГрИЛСИІЮГО 

(гпа^ь.щ1, 1. /Ну риалом л собраМл Кр-бСиоП го- 
ридскоб Іі иіл 4 ЯЧ|іГІІЭЯ I ІЩэ Г. .'■ И. Я- .'Е '.мрсді- 
лопо: иотіігцть с угхас к- тіа та перидяп іс аЗіцест- 
1)1 по цредотаыликому присягу устава тъ 
гі ігз-, чгаЙи р 1 пі гЬнл-і илати ^ 


3«мсная жизнь. 

оеимпл-тні-а ведв’і (і*, іЦвй-сщііі Г|*«5МІИ. ІЛі- 
щі.адькй йретозіи г-ііиу ндс-алъ Кіевсггоягу^ри 


сюія управа оуратш^гк къ уѣдлоьшь 'упра 
гамъ оь пре.иожсаісиъ пре дета, нить о одр об - 
тіыя сяімініл о «оііічіім-гідЕ. еітяЕіъ. шгтрий 

ЕіикЪ Дай л&сѣмепспгія ИОДі-0 ПЪ пр.МГаЯЛНЗЫЪ 
іи |7 году. И ь иагтикшее врснп въ гуОернскую 
і'пратну стали поступит' . ото ггзінідп, согдисію 
историкъ йилгокеті аолтчсствб гервови^- 
сЬклиъ, □соОлодничхъ хм араттпеліцв» по- 
сігі.і. Пъ ІичиттЁИіюіі ъ уѣзлі. куутіа от і и- 
пяиахъ выражается обпсеО цифрой въ І,<ЩООО 

руд., ЧГи ІіТРЮ КаЛИ'ГеСТГиі гр(Ч5уйГГЯ-: кчртй- 

Ц(Ю,ОСЮ пуд., озимой ржи— ІМ>0,ОСЮ пуд., 
озимой іпосниии— 2іо,Уш п,. ячменя— 1&б,цш 
сум. л овСл—іЯііХю пули от Бпсніиковскочі, 
ѵЬадѣ треОустѵя: йдса~2йДЮ чуІ п йчилнзк- 
ІіЛЮО, ржи— з,<Хи| аиівнааы— 3,0(Хі и гречихи 
— і,50ііі пуді въ Тау-.і ,-пі кйщ. уѣздѣ, по со- 
ойіцепію тѣ -у. и ой з правы, насѣдай іо от доегг- 
то'інамт ноімчоствѣ о^лвлчена оѣмендип, пь- 
ебходимымт ддл йлсЬма яровыхъ п олнмылсъ 
ттак Мъ Моркааддотъ >];ѵиѣ нужда оъ сѣкиу- 
чахъ лдл дасшшіія аырожаетсл: въ 70^0№ 
пух яровыхъ л о; и я илъ гОчЛИг поровпу. Ві 
ЧпгЕфЙЕіскоігь уѣздѣ попэдойитсн на сНсбио 
нс в іо пшб; оэнкоН рвш— ЭШ,ДО0у оэлмий 
іпіі^іііщи— ЗОО'.Ои), яроеЙЛ потеляцы— 2ІЯ,СМ), 
лчмі ггц — І^ОцО, еніго— 132, кроСэ — 40.ТЮІ-І, 
гричЕізш — И.ОУО, и гороху— ИБуОШ рул Э ви- 
ни городская уѣадяая зснсквя уіраъа сообіщ- 
вгь, что щоЕцтдь иейдаіапилт'іаіітхъ сэлкей И 
уѣздѣ оиридѣднілтсд врпбдиаитеипо въ 2В.ОСН 
лоолтшіъ. Вопрись о сѣмакагп. ілн пирвсііол 
исаньічъ сйі..й, п'.. ииЬлікі уВршты, рчіарѣ- 
щите Л РІГиДНѣ. >’.і:іг •■■ирІлтлО,! №ІЦ уП''Днрма- 
ЧСЛЕіий Ий ЗйГОТОйК&НЪ 1;Ъ КіспскпГі гуворцііп 

іаЬОа и фур»4а лзн арміи Л. И. .Іернтычгь 
ра'гаорпдвтев содержа п. на тѣстѣ от еконині- 
яот з'ѣ.іда до 15 апрѣля т. г- оводОбО|0(М)пуі. 
шужнип) ныт. овса к із<!<!і. лчмавь. Уора- 
ва 5гри атомъ добашостъ, что мутный ито- 
Егивт'ісскіО овеот и ячмевь яссі.нл высокаго 
аосЬпчсго качйртаз, Нд. Н<пв->иимъ уѣздѣ сгрп 
ибсѣмсгіЗглп исгдЛ гяавпля нужда скажется 
въ овег, который Ю. еііпспѢ йчдетъ ішдтой- 
леръ «редпліша уѣз;ііиГг упрпам от годп-.і- 
сгъѣ 2Ц,^1А> нудоот ціь пааьгоот, пкУимрдхся 
пъ уіэдѣ, Чѵо Есасастсн друпсп. родовъ с».- 
ыяя !•, іо уѣідяая ' и ради аолагасп., что '<п-ѵ 
Сгпеео острѣй пунии въ зівхъ нс будетъ. г іт^ 
яасАстса «вѣдѣній біписіітодъ'гі» нужды от. 
сѣисначъ нъ уѣздахъ: Мллевчызмъ, Укшснаіі'ь. 
і‘идомьіаіь«іЕомъ., Скяирсішмъ и Ле*оовсцкокъ, 
гм " ііи еще губернской уарапой во поігіпіш. 


Лыгоа^шй огиддѣдя оиориымц .щ- 
нізип гсрину новъ въ рвАоці. Ііуша* 
веиъ нр отнеси! омъ еіъ 12б<> ярдовъ, 
захватььь 17І1 плѣпиыхъ. Кт. нпагону 
Отт. Гомкѵра хормаицы продолисвЕпгь 
очшцаіи. іиррні&і і до . 

Между >"аэо‘й ч Ііномт. француз* 
цкіе отри ы пропййлп пт, гори ап см ѳ 
рассолт агоній, шёдн до о горок леіііій 
непріятель гк дм. тропішсП 

ПіМ-ІЕ. о вооруженіи торговыхъ 
судовъ, пройда ч &р с зъ палату предста- 
вителей С. А. Штатовъ, находится из 
ралсігоірѣдііі сената, ноте рык епвці.й- 
иоиу сгитоііопъ дать презпшіту нс^ 
Прѣіпііаасмый пмъ пшнонсчін, 

ІЪ> отвѣтъ ыа запросъ сеяна Виль- 
сонъ предъявн-ть ему доыдідъ .Еэіі* 
елтя., устанзвзц лающій нм.лшщость 
питы Дн ммсрнаиз, находящейся еъ 
рукахъ амерпцанеяйго праватв.іьцтна. 

Сообщаютъ^ что Бдяг-сецъ обра- 
ти лея къ М оіісііыѢ съ и род л овд віемъ 
Объяснить, какоЕі отвѣтъ дало летан- 
канское лрзсятѳльгтио Германій по 
поводу йоты [іимморчаиа. 

Японское лйяіісмрство ййО стран- 
ныхъ дѣлъ катогордаесЕш ооронер- 
гастъ иаяучедге сродложеиіл Гѳрианщ 
о ааключепіц съ М в кон вой со юла прй- 
пшъ Америки, * 


Нлз иа. лнтерліура н искусство. 

ф Вазабноалпніо слеша идей. Вчера во 
всѣхъ мѣстныхъ іелтрлхъ, послѣ недѣль- 
цтіо йсрерКіва, визобаотмась спектакли 
о&мводостііаго сезона. Въ городе номъ те- 
атрѣ, дли ііорвоіі гастроли артиста І'мцс- 
ии' іиі пин рцтор)'ЕИХіі театроВгъ Д. А Смирнова, била 
я 1 нА^ нтеА-ржайдиго торид^кою упріімго, чТо цоетаамиа опера -Гигологги- . Въ театрѣ 
г-й«.|і і.л :л оэіііот п«мм к пс т а Еогуп бшь рас- «Соловцовъ- соеталдся первый сшгктаьзь 
хо.іуеи ід л и пгь па ваатоуеггвйотно иадЙмща тт . ^ Ейй Кйаед1]1 . л а 0Л е П д . Те пт 

что иредгтхііігг^лы пю Тородрого нлвіиеЕгг»еи- * г-, Л-іпіТ; ТласЕято йійі>а иача 
тпйтѵ тпйжвленік от иртвливіи нцэіаипшо об-* Ілрллят. і^ъ тшгрь ,И.ВСБаи. вира нача 

іцистиа И лютея томлений думиО. -■ ]лись гастрйлыіЫО сіШБтаыіі оД^сскцгй фар 


ирпчанъ ласѣ^аиііі» допосягь сну* ІЧДОщаЯ ию фѵодангн№ , , . .... 

объ цтйігъ гтбйОЕагоБЪ шкклгъ іг. л Го 1 - ! отдѣленія губернскаго правленіи чертежей I Усти от вОілйсгяа утжрлдвоъот у стам ими- м и, гіопцона, причемъ дан иерааго емк* 

■.ііісліыиъ'ііс оказалось, такъ кааъ всѣ дѣіа ХУ[ Н Й Р ЗК?*іл яой^ЭвіІ 9 ^ ісймкі^г* 3111 ^ с ’ шъ и ^ ТАП ^ пъ * 9 рЬ»*ъ кающих- 


ркіД-гВСіГО г^ляы объявить всѣмъ I 
шев.кой ГйродокаВ. думы укаглвиов распе- с о.і ; . іп йрррданы оъ унпосрептатъ гв. 
рпяеяіа съ отобраніемъ отъ вніъ рдстт-'Біалвиіра въ Ігійб году; отъ онщйбШ я» 
гонъ объ объявленіи. Вчера яо в. д. го-^оіраяы нанядпоювъ егарітпы и невусства 

йопііііглй сопбщечгіг, что в, айбодѣо цѣнные 
чгріежн обнаружены въ обтекъ архивѣ 
милнетірнѣа Ннш’раторенато Доорз, среди 
которыхъ ВОХрЙІІИЛНСЬ, ПВМѢіЗКШв 1НН 
годомъ, чоріщн намеыяоіі Кладки фундл- 
пента я легмазыхъ работъ но площади 
стараго Цоаідвііжввснаго раската (онъ ш 


гонъ ооъ ооЫ'Виіпи. Втера 
рог.еного головы распорлдіпгя увѣдомить 
всѣхъ гласныхъ думы о послѣдовавшемъ 
раеггоряжнгш. 

-^Снабжеиіі: населенія Еісга нотоиоиъ. 
Еь го г тон я юг мел вчера еасѣданіи Лтн- 
аовтЕзго ороловоистиспгіаго ПОДиЧИНЛЬ- 
етва б идъ заслу шанъ докладъ оіжіеитѳль* 


Биллі> О вооруженій 
судовъ. 

Долцта првдетынтелей большинствомъ 
40Н прети :,ъ ІУ голосовъ приняла билль, 
уцгіхяоѵыжэаиьпій пргяв.іента вооружать 
яонме|чсскія суда, по пс прйдоітавЛюгдіа 
правя ирн мѣнять другій сректва, іга яо- 
торыяъ ■оси&сітпо ітпетаввэлъ президент!.. 

Когда іпогі. Сяліь будетъ иредіщкспг ил 
разсчьтрЕпіо сегіотз. то онъ будетъ на- 
мѣлсі'іъ оеііотсіщиъ бн.іленъ, одобрезшимъ 
орйНнкдьотвимъ, Зтотъ гювый билль, никъ 
ОЖ НАМ тля, дотомъ буд&гь принятъ пбѣя» 
ми нйійтами* 

19 фрзр:і/я иъ гвпатѣ началось об- 
сужденіе билля о веоружепім торгонвхъ 
судовъ. Лидеры сттстъ партіи ітгин- 
ліі оогласіс порвать засѣданіе ло 1(і нас. 

тз[Л [п« л а лѣча я времелп голсговѣиін, ЩЩ ШШ шЩ 

Возраженій ті ретинъ бнлля вискоза-] предѣлепін ноіичяыхъ продійтоягъ, Знз» 
во алчного. 1 'етіатори воспо п.эеринсь эаьг >врѣ' мз «енбходамость пвродочн дѣ- 
долпечмриынъ случаемъ выедавать овод 


СІ«|1. От. рСі (]Х^Ь 

№іокай управа ічурналояг 

І& 


ііПі ГА 


докЛрл СЯ Грѣши по- , Ёо ввѣкъ теагр.ііъ спея- іі го я ы по поводу нестояща го между на- 
роднаго ЦрЦЗіКЗ, ѴэДЬПІІрТІПГШЬЪ ІОРЭрѢ' 
пД: и о него па;, и ; сь. Іілнболѣв яацг^чнсскк 
пзстрсвпние цдемепти нагнвн-ія готоп пасть 
цоддержщгь Еірезіцпнта въ его иріі лоянжо- 
ІІя^ъ о вооруженной гіцлтілѣ Чкагів се- 
ва горы зал вяла; что билль ^аль часта. іт&- 
іаб+.гиіую нов ку, лишь нееыіз щ многіе 
йзіѢмтсн, что бп.ш. кс приведетъ въ 
»й*гл. 


но тѣмъ орган ѵзаціоЕВ ьгхѣ іѵрніщіцевъ, I /ГндресвСйій Оасііопъ), яг.щ ваи о ыхъ устрой - 
которые должны быть положен и въ осна~ к етиі> Андреевскаго .спуш. 
вавіе яоовервтнвпоД молочной. Д-ръ ІІ* Г. | Но иі катщіынъ діа дзовымъ пэкдеіец- 
ЙагпровсііН указалъ, что задвча оргашізв-І пыиъ изъ дѣлъ архива городской ррр&ы, 
ціп массоваго рит&еші ноликомъ дѣтей гсіьоелпвппісіітрѳігголагаіь.ч.то'фувдакіж- 
;у.Л,:;аа быть ВПЛЛОЖвПН НЛ ОбЩСГУВСЕШОС ТЫ .' Н дрп ССНчП цсривл заложены ѣчтс 
санбупраѣлсиі^ Собран Ісм ь были прниіггы пест ро-і; ори чкевыіъ глинъ н вмѣютъ, сдѣ- 
слѣдую щіл полосе и Іяі 1) севре не кипе но- доішиьно, йодъ мбой иоЁ» соде|шщіЙ 
ломе и Іо моюонаго вопроса въ г. Шеѣ съ іоду, а ото обстоятельство иродотавляогь 
«г* чрезвычайной дороговизной, нед»тат«- ужо сороіаую оааепоиь для церкви въ- 
йомъ ^ а иногда съ йолгшмъ отсутствіенъ оттншш.щ слолзовъ н аастдвштт. 'Съ рвдь- 
превіы'іайво остро отражается л а питанія шею осторожностью отчмпві» нъ дѣлу 
дѢяЯ малоимущаго ннго-теиік» 2) раціо- 1 уйрѣилѳійз АіглрссвскоО горы н_къ эыра- 
ваіьнйл органчзіціч цніанія и олово нъ ботвѣ плача такого уярѣндошя, Пъ вавію* 
дЪтеІ о лр'Р.тупрОікдсяІо якъ п тощогш ч*Ш городски И голова увазыідетъ, что 
іглѣд-тяіо нодостлтім молока должны стать Ал і решена п церковь, находится въ и&дѣ- 
настоятельпоП эд.іачей ц предметомъ ыш- иіи духоіииго вьдомстоа, на обязан в ости 
ййнія городского уяравлвиік; 3) пообхидк- вотошго дожали я лежатъ заботы ио у крѣ- 
іій -.лу чтить н удишевнть Еічтапіа дѣтей пленіо Лпдрі'ОііскоУ гори иъ районѣ ус здь- 
к ал он нута го иасеюиіл г інзиа нсодѣ&п- бы мер к пн аатѣнъю собранные, с и рви- 
донять тіучшенію н углгѵлпроб&ыіи рас- уа' 1 1 . ерсдотва на разнаго рода ра&иін, 

ч '- ■■ да&і, и и |лк!оігту церави, такъ и аи укрѣп- 
ленію юры, ли цвт'фоі расположена шрь- 
новь, отлуспадпсь иракіивльсувемъ, пако- 
іійкъ, Андрі-евсвал ці'рнооь ородотаолтоіг 
собой историчі-сісіУ ііймптнішъ Въ пилу 


.&Іб гола та .Щ ІШЗ іюргаповгла: керітть от тавлН ііроПглК ирн ПОЛНЫХЪ сборахъ* 
подобіе.' № О 0 і«есЛл Олато^ ( Т^ойетпа КІсыв-іі'- 
«ьяаоМИбго гіср&АОКОго клалбпща’ го|)й|сігос 
іімуцоетло, назю.ипцсгси в а тогрчтоі'ів кдлд- 
^п!пя 1 аіаііи йол-ношльнюхъ кѣі’тъ от да- 
пивленмою раеііѣчтсю, а іанжі» іе ммпипмидт* 
уілі а о тополе та 0 . им'|-.і И их еоде ажіт^я клад- 
бнщл аогьгеі и иостуииашіл о а ііо(м«.>иііГОізя 
мкг-г;. от е-О-л. чтоСн оу У ми іійё*цовллиеіі 
оГііл'Сгнаыт- горллііго уетйил ,,ОЙш;і'г тш. 

7 і>у^т|<іІІй 7 іЕа тіаіОМЩа 44 Л. I Гримлсиіи аОіии- 
стаи Олагоуг-ттиЙстБа, прибьют от боаиомь 
состноѣ иа Лукьянове кои кмлйщцо 1& лоиап- 
сі л 1 : 1 1 К годіц ПЪНІЕЛЛи виушссгио 

иг- СПО0 вѣлѣйів я □рийтуіш.’іч гь мйѣдьіпіШю 
влалбгтнЕС-мь нл тЕишотъ осповапіа устоиа- 

Клллн-, ПрожПіціртнЮ от і.о чѣ В& Ій па 


С, ШАВЛТ08НА. Сгщкфцийго у. ( Пор ре со. 
.Кіевлянина 1 '). 31 а ДНЯХЪ ееэтыо &ъ нм* 
щб-іъ смѣ совершено разбой ёін нопадспіо 
гга сторожа и Ьпи о Я церкви, изъ которой 
затѣмъ похпщбвы деньги со нзймонъ 
вружепъ въ суиііѣ бо;ѣе 14 рублей, а 
тлвжо унобдны нѣкоторыя аеіин. Одинъ 
НгирЬ май ул. йъіц, Яцуют Ирелоигь минтіъ ц . Ль т г и)ЯІЪ п^иадившніъ Отрѣінлъ лъ 

КЯйІД ^ЗГБѴ? ™ - ччич* “ " в 6и “ 

п други л 


о«„™і» ьд^геф.^™, ЯЗЯ « 'ИосА оцилівшн церкви «..■ 


м /. ОАсачи. 

5, ООП руЛЛОЙ. . 1Г 

Къ топ- жп лвчеръ от ’,оуіі .4 4 па 11ч:сто 
ропекой улицѣ н ъ иакрУтры О, РВдиѵь от ил 
ѵ{ утстпіе ѵпееевы пеггикійігпшін порами до 
Чаплин вещи на СШ руО- 

Цъ Динт Ы 7 па Зилотоворотской ух. 
і: кар тори Видима Впшврпекйго гнікігщі.-пы пЬ- 
екя-отго вещей па ійЭО р, 

На углу ііроікъзііѵй улицы в Ирепцатвно у 
Нкоею Абаронньмл, етшпикіаго от чл ларолм йъ 


умышлепинки у Іх.иН па тѣѵъ ;же сапахъ, 
что із пріѣхали. По дорогѣ п о поправлен іш 
къ стапцш же.іѣамеіі дороги Моцаетыряще 
они брони и іш боторяаіі кусоиъ деловой 
иагерщ п л.іАігсінь, увссоглып пин пзъ 

ЦООК9П. Гробптоли тер А. I РГ СЕрЫТЪОЯ. 

ГЛ. НА мен К Л, К'Оеси. іуО^ ( Норрссп 
* Кіевлянина 'X 11а явяхъ Щстаынъ аыс- 


ТЕ1ЕГРАММЫ 

Отъ нашихъ норр&спондвніоаъ 
и Гівтр о градскаго шѳграфнаго 

Агентства. 

ДО-го февраля, 

Отъ штаба Верховнаго 
Главнокомандующаго . 

О ф 1 р и ч і л л ь ц о . 

2 о феорл-тя* 

На Зацадногиъ н Румынскомъ фром- 
І4ХЪ — нерсстрѣлкз д понолі раэогЬд- 
чаковъ, 

Йаенаасйін франтъ. Туй^и, сило» 
свыше роты, ^тановйігв наръ спорны! 
пунктъ сѣіиро-сападпѣе Калілпа., к а 
была отброгчець: обратно въ овш 

ОБОНЫр 

Дѣйствій лет чиновъ. Наша артил- 
лерія сбила, непріятельскій аэропланъ 
ю го-эа ладнѣе . Ё у цво . < ’й а мота» п рп 

паденіи сгоріілъ, а лотчибй нивты ьъ 
одѣлъ. (II. АЛ 

День торжества лравосіавін. 

ПЕТРОГРАДЪ^ 19 фоарын. Ссгвднл, аъ 
день торжества православія, іъ ДарсЕвиъ 
Седѣ, йгі. Фсдоронбкочъ Госуддревом ь соби- 
пр г ьъ прнсутсгагп Государя Пныраторл, 
Государыни Императрицы Лл#бгав:ры Пе^- 
дорцвпы и ЬѴлізБОй лилжвы Таткгчы Ни- 
колаевны, соаоршено торжеств с в мое бого- 
мумісшо. {И- А.): 

День 19 февраля, 

МОСКВА, ІЯ февраля. Ссгодліі въ хра- 
пѣ на Мірской площади, ейортжеццимъ 
въ память освобожденія крестьянъ. ш*р- 
РЕніза торжготйеіща* щз-тсбсткіе. (ІТ. АЛ, 

56’йя тоцовиіЕіиа оснобоадвнін нрееть- 
янъ. 

ІІШСШДЪ, ао феярадя. Иь 51-іа 
годойщппу освоботдввш яреетміъ тл и 

1 крѴаостЕт«а ламіКЕімосщ подъ вреде ѣдь- 
тсльствоігъ графа Ройоіиевщ е’пшлдсл 
ірзлиоіонныкі обѣдъ ьь ісазглтъ .тѢЛіолві 
врсі'тьяііскогг реформы. Послѣ клича ны 
ігамѣдняго дѣятеля, Сснснова-Тяя^гтскаго 
щи о&Віы продал но н .гь іім еютоннъ 

Лѣі. і. 

Вѣсти и слухи, 

ПЕТРОГРАД Ь, 20 февраля. С, Д. йампои 

и сЩігистяа 

(СіА. гір. і, 

ібйнпей И. Д. Сыт* на. 

МОСКЯЛ, 20 фовргиа. „?І«хвс ізозо» 
сообщаегь, что вчещі. скодз паіужли, 
праздную Щ-очу аі'-лѣгніЙ л^яхіЗ сазей на- 
датіьской дѣятель посте 0 . Д. Сіпіпѵ, но 
телефону дана было знать, что с) ! ?г^иа 


всігу ПНДХ- НЬ 

ІІЗН года * ■ 


’і-исш чдекош» 


ла снабженія населеніи холоконъ въ руин 
продоииьвтвеітихѣ попсяптольстIл, ^ д-рт, 
'■{(НоровскіН есщбшндъ гпОраиІю результа- 
ты ^юѵхъ изглѣдавачШ Ьігвокйгб ио.і о ч - 
нмр рипгж. г>тинъ намѣтолаіііаиѣ у( та- 
не влево, что фГіДЬСЛфіІЯ I ІІЗ ИО.ТШЕД МТ - 
папъ мѣсто ого пагрлзпопгю; спят» нмѳ 


п.ідожсіінаго, по іліѣпію юродского голі- 
іігі, дли т работки харььтерв и лльпа ра- 
богъ ко умрѣллспію част л юры, глѣрйсдЪло- 

я 'жсіій Андреевская цор^-'йь, должна быіь оГи 

но встрѣчалось въ Нг проц гл у чаешь, ііа- по юрз л а ом^ап аолцесія^ иотоі'аіі воі’.іа 
гряляеіпюв нъ И 4 лроід. мучицѣ, іѣігрпі 4 бы ].а;ірѣішзть гтсгь ьонросъ, й духоіязѳ 
НйВность о^ус-юлиинотсд. ишдѵ лручнмъ, е. г. оѵ'тао доА;і:і > нохлонотюю нлоОходк- 
яйрежибй э'аяуаоріоб посуды ім иодом, чып е редел йд лк мш 


111Л11 . что 

о^'ІапіѴі^тоййіпмищвпъ і»ъ марикнабукааЕ.- ; [щщ* «ашьониъ училшівнъ быяі. Т ст ’ ] ^альппгь долженъ прибыть въ ищу 

аліъ № Ш т . д'гсм'п.ъ л пте пат ) рп п- ч тзывал ыі ЫЙ- - неявръ „„„мпгггіе Ныепчайпшго пово.іѣчіі, 

ІИ, поот но 10 ІЕзврни иа ѣупи«ссеОі»П 1“ „: ПТЙ „ ІЙ % м, яй тпъ ш ѵствоЙйМТ Аѣт- и?Г[С| - ТССІ],к іи..агм, штч 

VI игЛптшшн иаіиіімгигфщюѴіиют гоаівП , ЙЙ УСПЛѲНШ срсдстоъ 40 увтроостві дьт 

К. Ломании» соиаі'піенй кра.ъігч швтііми^'СійГО црііаіл имгпо учащнкъ и зчдЩПКА 
ирглиотоит, іга. ругА. | Шеиеітол губ. для см ротъ вонію въ, пОѢ- 

Нот сарая иь усадГОѢ Ай 5 ігч Іиірил.іаа- >1Д|И||Ъ рл щ-^руап (ІТ&ЧРСТВСИііум ИОІІпу* 

Чиста и 

цеяѵіи од; гг да 

гіубтоіі ЗБ кап, МОСКВА, 2<> 4 вп Р аліТ ‘ «Гуе 

Удачно оы работав лая прогрѣмчй ваче- 6иіавгь ц. |{. Сыт ап инъ получены 


ъ іи 

гкоЛ у і со норія . »іі і кр і я ^ 34 и у .'.ч ит. и п и п ае і. 
стоіічпеттьи І,Б0сГ руб. , моторов в рмпадіежа ю 

ридОИ)И) Ятя» Ёрсхстои^ 

В.ро*іт ырщів ОТ ломѣ М Эй пи ѢІптрофЪ' 
погний )л. І'уѵтя Діш.чіккая і'ДЯтіих ионе- 


30 


Прибывъ, Ііім'ижо лмвв гь Сытину 
* Гос ударь поручи-тъ мнѣ анчмо лер*- 
•'атг, ыаііъ 1 Вѵд 1 - но прло.іеріе еъ .0*4 пт- 
айнъ Щбалс йгі» гг пожеланія даіміМПчагсі 


сборъ отъ вечзра превэоіпмъ 0 „ еѵспйяі1 і и 0і исйцаіеаней дѣякл кссін- 
данія в выразился суммой зпу 1 ■ ,Соб. нор.) 

кап. МОСКВА, 2 С (ЬшшДЯ ь ^Гусгкое Сі(3*у* 


у(іі о кражѣ у ноя от.. ь ц друпвтѣ сощол іт 

] Л'И руОіій, 

Въ -.->ѵ. ч 4 бч.б на Влодии^мЗ ? Л 
ктрткри д югъ Ямпа Лві^кшиэклів, откгатоП 
іі 5 *іжык от «го отаутотійо ррц помощи зіоідо- 
І^илі.тні мкнь, 110 X 11 і-і,. ін ’ три кустр-ц- отот- 
кистью Й4Ю ]іу4 

Нот тсиѵм’и - 1 * 47 и» Адввеавіромснні г-*- , 

гдѣ раніщмтоя оги^еь йуіп^ъі Овеея Рои* , 

ІН Лвриит гоиірш.ети яра** штсти ііяііѵ, а» , 


остан шоп сп 


• па привлекла кассу публпии, 
нот ; кволпѣ дріойьной, блатдарн іаршнему * й - 
полѵецію всѣхъ ийнерввъ. 


? РІО' 


аъиибтсгвечныя то.тсгрлшіы игъ И . В. Рмд- 
іяаво., Поло Днипігедп, іторгоога министра 
11, Іі, Гінюраоича и маге. г дотъ, 
го перебывало овышд 1& девутлтуО. 

(Геб. кор ). 

ИОСРВА, 19 ^ірадя* иъ ЙШЩ«!| 
аудитора аолгпеівяіесіаго жтан оббТ^ : Ь ТОПИЛ КЪ, ~ ! •№ фОЬДОЛЯ ІУХі 1. Л- ой 


кіевлянинъ 


продоштстпсЕтнаго но* 
,Соб.) пор,) 

ап отиѣтстстшость за стэкры- 
тіо хлѣба. 

пілтдди, 


ДумЪ -г ПбэЧ'і.еПІП 
прога, 

1ч .ЛОВ 


ДОИ Л ЛИЦ НІ февраля. Исчсрдічз и і'фи 
иіалміос оюйіщепіо бритая гиші. гдсшиоШ 
квартиры по О^аппіи 

Ѵ% те-чгпі^ іня нм віі- въ продивлулщь 

■ , ... |ВЪ СѣіП'ру ОГЬ ЯдаіІОЫііМЪ О КЪ ЕШиЖу 

^0 іфевр*иш лшшстер*;^ г^ура, || ада двпіп лрвдпт> дэеь 


иъ врсдкпнъ іш четверть и и. іи иі 


фроплѣ 


піі'і і и іи. и [ 


ши чо шівйиіе 1 иМИ по . ...іучйіп пят л до* 

Ыішліл.я его издателклгоп дѣятельное пт. 

"О^г. г Е- ііилеЯтіл ігрсдсѣдатли. :•• М 'Сі-Птгім 
впимсгііі Тух)' попъ пронзи осъ рѣчь, -і&ттнъ 
«йішра ііривѣтетіісіи.гіік представители щ 

учр^кдешИ, л[іг.гяГ.г нтммів-кулѣту Р« нчъ . 0 тію ^иясіѣліи рь.ір«йатій пасть нов у и ііл 

вбщестпъ к организація. Со ісѣхъ к№ 1 ^р уіц іи уио4ікіиочсвііы*,ъ, Крокѣ іірвдо- 

ед&ь РоейіН’ДОйепм Цйгрянт. ставленнаго умъ Драм рекоиавщн сярыъа- { ^^очвлноо і&лротпан'оіо вчера вечером 

ассішнівді. вапияімъ въ ранилъ ^ ИЙІ и у ъба, ои ■ ч--ч ■ іап, ули-нмі- ;!г с ъ Вг п^и ( у 0В у 0 гь Годе кура на нашъ 

мвз^ш-сш, Газеты посвящаютъ ю ;| ч ; иыіі. ьъ «ары . іи ь.** «-а къ угаиминии.*- .иужеіниіі н заградительный огонь, гдѣ мы 
ру мяіш статьи. (И. АЛ въіѵтішіностн, съ вероютсіі дѣла прьку- ^ Гі1ИлВ№1ІГ ко платам) яапрП- 

роре&оиі надзору. (Ілі', пор./. ‘ летігую пр-тлйт, пашвѵъ пндвшіугы ъ 

іц имя- нъ пнинидіщіи земель нѣмецки ъ .позиціи* Гсгодия угровъ гсрмапі|й, лри 

ИОЧОііНСТСТГЬ. 

ваяіуоніл объ отпускахъ, Кагь сообшоі&гь 1 


Въ областяхъ, зшшъ 
непрінтепвпіъ. 

Поль иля двои пял монета. 

МШКІІА, февраля, Идъ Копли га’ 
._*да і^іашшін^ что въ ІІслышіі опу?Г 

ИТЬ МНДЬ. Г ОрН'ІНІіи ОВЙЗиИМи ЙЛрОВврЩбНІВ ШІСИСНЭГО ИННИСТбрСТВЭ ЛИИйа ц Ъ при и А ; ІЪ О ЧСНДЦЕ-Іі (Ш^к'ГІкйК ІІЙ* 
™ г лп и птп м-р піл вчлйна Емгаімъі иностранныхъ дѣлъ- шы на I») иплШмшь марон, обкліН 


ЛІ вне план с* Ій инцидентъ. 

Ш-.Л'ііГРлД'Ь, 2(1 феврали. Над налъ 
в ^р 1,1 іи со нъ Иішснкп гл яре нобеліемъ 
авытінть, взвой отвѣть дало жепсіі йан- 
еікн нраеншьодо Германіи іі|«яігпвіи*.І 
Не кеш; г. лстушіті. нъ вгоиорг нретввъ 
Согдвисннияъ Штатовъ. (Соб* **!>■)■ 
А,), 

Отпуснн депутатовъ 

пі.ТРОГШъ, ао-™ Ф«рш. 

Ц р в нліума Д}иы ив перестаютъ поі.гуігатіЪ 


о 

союз 1 


большинство депутатовъ кпцтикпвчптъ 
объ отлуеаЕкдъ безъ уваоаякв ере**5 а и ?" 
воюрно дсдутаіи прио яросягь "■■ 
ѵтусъй до Вонца с«сЬі. рп Г’ 1 - 

Бесѣда съ мин негромъ путей сообща 

Нія ВоЙноасккяъ-Нркгеройъ. 

ЙТ-.ТРИ ГРАДЪ, ѵн февраля По цоводУ 
Сі’.ѵховъ о роэн очковъ продлсмік товаре а- 
р>]- чіціі еше еік-іБ 1 нарт^ миаісгръ ге;’Ті.'И 
ссіиГ* ісиіл ]іі'(і.!огсиіІі-!іриі еръ еъ 
сь ;г;уряалпст;іііп ааявнЛі, что товаряи.і 
ійкліъ сто нс прошелъ м кто] и его но 
подъедена, моэтоуу орсдооюжепШ о но- 
оаоеаіріірсяагй и товар- 


II Г П'ніЛ АДЪ. ІО февраля. Нинц^р- 
состоим г на запмека о 


пииоліи ручных я і ралат і., эатин.и л&оь 
о’ічстіігь транш г да къ востоку огь 1 
'СдОпаодь, но мы повели во»Т[Пі-ат:]К) 


і! : !іІ- 


вмоиъ финансовъ сошшыа лчгм^ ''.кі- -■ ^.рцу^ц йрліеивув терз.']і.мрі(о. Г'ч.'ри ве- 
лоиболѣс нѣасооойраэііоиъ полоз овашн но-і^ ^ еѣларо а^паду пгь Гуа ■рвривч* 

ступающихъ въ раепорижслів нувстытвсва- ш >:;Кмт у н ІИ; ,. аи.тЛстр. Чи и» 1 іосіи- 

го ПОЗВИГЛЫіДІѴ чайка - іШІІ 'Л-^Г 1 1 ►' І [лваслсг нѣскышіхъ -лмопЬкъ, Др;Гй1 

п ш ‘ - “ пытавшійся 


(Сак ворД 

а.іванатіщт 


мні-.іь. іі(Я|ііптсль-.#их:!' но/иавііыхъ 
юдцсъъ 

Къ дѣлу ссрато&скнхъ } 

МЛСШ, 20 феврали Вт. Саратов і. адов- Г 1 ®^ 
ваты, воторнкъ отиѣюваіпысыім 
пспы гл&Фианѵ надзору ШМидІп,- 


ІОКІО* 18 феврали, Ии пне торс/ ы ѵ ы>о 
■ тріінпііхъ дііЛі иатсгорлсгнй опроіер 
1 астъ гшуюше лрѳдложсрігі Гсриавім 
гШЛП'Л'нін' еоіиѣ мо съ Цененной 
противъ Аіісрнля., (II. А.) г 

Во вращеніе лажортвоеаііннхъ 
денегъ 

ЧОСЯВЛ, ІЙ фовраля, Русс к; имъ ВѢ- 
доимстчііы телеграфируютъ п ;іъ Ропвага- 
гйііэ, ’іі'Н борлягтоніЙ во-іиі тел, пй-иопш | 
ядвйаиъ а епротаиъ иі и синяхъ солдатъ 
пал-чѵовнлъ вврлутг. уиайшому ^'"^Т 1 * 


гсуниоД, У О ЙОТЫ будутъ 
ъмійй я ы.тдамкшр! 


ріотсд па 
■рал л. 
Чісѣддніе 


з 

«Ьдушеим заскаиіа 17 фо- 
закрыт (В. А. у. 


; ъ мо , кат кому поеду Дмвр ірду подии і.ііояв на- 


г 4 гое у 


іыоасисЕ аѣіколькихъ 

еи.ъпыіі гсріійоеліК я я і рули 

прибавиться игъ лашнкь лвпіяиъ, .... - - , „ 

отъ Жнвшшв-ля Каш, с.юдія П- Г«ѵ, «миряоииил '«йриоЛ. 
ош номеръ иішяуъ ругав йн имъ і и '^Ч' 

«щ. оглвиъ. | Результаты германскихъ интригъ. 

Цашл логшпв ооворши.ш пѣевчившо Ц(н;кРЛ ? іО февраля, ^Утру і'оесін' 
(ГоС. вон і 'у латан къ развѣдокъ надъ нспріпгель-сЕпѵги ’ГЕііМ'раіііііругѵтъ изъ Лолдец^ что рлю'ла- 
траншея нп. Цы не догчипнівгемсл одного 1 ^ ія о зьго ворѣ и ротикъ Соед и но п нылъ 
Ликвидаціи дѣла сахароваводчиковѵ д й р (глла| , ; ц а іІІІііігойъ оасгавіітзд даже панйо.іѣо прніъ 

НОСШ, ІіО февраля. *Руч Бѣдоиостл^ | ЛОП 2Й февраля» иОДпіціилъиос 1 шщифистовъ ітоіМЙатъ преэяделгл Ои ь- 

лпг.( 

считать 


иго' | цпі ДГ.иГ У ^ 1 "^ ' 110 ||МВ - ,И|И! ■*““ 


Ві Ойщяіъ, паши, ■Ю.огр-к вМ»т*|піс Дойріго Фраипіж, 

рсзу.тъгаты сокпащеиіа двіжеиія «мѣюШЫіііввмдироЕинлыиъ. допріш выем, ^ _ Сегодня утромъ мы овладѣли лоШоЫІ- 

уа;о на лицо, \отя, праода, о сколько ни-] Орелъ. ^ ^ _ ц П гпп~! ІШ ^пійвин цротлвнвяй, къ вв- 

Пѵдь евриэпгліъ волзжятсіь и вхъ іггогіхъ яъ Детр^градЬ, По ичѣкіщні иі ъ Р_ . стоку отъ Буікаовнъ, крогяшошскъ 

рока говорить иг при родится, зато и п КяЛрт’нпт. н*Гвя- І я № йЪ - Зйкватийъ Ш плѣіщыхъ и іу.и 

' — ПМЙВМ. Нъ ІС'іеіЗІЙ ДШІ ЕфОІИБЛПЮ про 


щ> тта Оше ожм* деръ. (®ь *®р.>, 

гі'рермпа дсичштл нс ц^,. д^лу С. П рохстаго. ^ тяжелы и я діл 


Въ періодъ товарнаго . ц^ірог^АДЪ, і 0 февраля, ПроооисдіГ 

I щій ралсіг.довавіе по дѣлу о повуіссшп 


что 


сраспсмно иеяьше, п 
дать, гі'лі-іь] лйра 
(и да Сы. првнята, 

нѣеяид Оыло вывезено «кого гцюдоЬ'^ь- 
отпилен ыхъ грузовъ и тип^пна. Ііъ Петро- 
іуіадѣ и Москвѣ редосгаи» въ нишевыхъ 
продуктахъ нѣтъ, «с въ пред&ндЬши бу- 
дущихъ эатрудпеяііі ігЬеволоао се^ращоиъ 
отите въ запасовъ; что же касается тои ;я- 
іл, /то нііогія дорога успѣли запастись 
утлой*. Пап. о&ішіідлн ѳъ томъ, что иы лижСва и лрооплъ 
се о&езпсіпли егбл запаса ин кянвральиаі’о й исяишъ, хм 
топлива па три иѣытца, по і утверждаю, 
что едва ли ость нужда въ тагамъ чрез- 
вычайныхъ запасахъ п предползгаю вы- 
ступить въ ЯумѢ съ объвеневіяпп о ноли- 
жеиш дѣл;. па желѣзныхъ дорогахъ. Я 
Задѣрісь, ш выясяптол ой шее полосе иве 
относи, тел то унрсноЕъ по адрес;, мешв- 
стсрстна путей опо&шепія, будто оіп- 1 а11 - 

ШЗЕНЗО ВЪ ПС успѣшномъ Еіроиозѣ ХлЬГіПНХІі 

грузовъ ори о&п<сН тлѣй но г« раайероткѣ. 
іі ногу оказать, что упрвкі оти овіпра- 
ЬСДІШШ — "СП стороны желѣзныхъ дорогъ, 
правда, былп задоржБП про воза, ко пъ 
дальЕ^Яшеиъ, н полагаю, ятогі> р;е ге 0 
бѵдстъ* Пока и онаго соврДЕЦвпіп дшгліепід 
ожидать пе приходится; иожотъ быть со- 
вращеніе дщиневЕЯ будетъ прй.ілепо па 
ІіѣЕѴМрЫхЪ дорогахъ, ьи говорить объ 
атгьиъ пгща пргждеврежелпо. 

(Го б- иол 1. 


■эволъ нѣсколько 


стоиѵ отъ Ромнура, иротпопнкъ 
етъ очищать крріпорію, ^дѣсъ 


на О, ІТ. МігліоіЕііва елѣдаиателъ нторичдо продвлп удись еш« на иртпщвнгп 
допросилъ Си Лрнхмгащ. Послѣ донр&еа . № іктра к на І'іОО ярдовъ въ глубину, 
слѣдователь распор и диск приіізнветн ма* сёгоднп алию пашж ’іастъ произвел в уд^ч- 
диішеское оенщѣгедьстиованіо Прохожаго, дар папацшіе яъ сѣісру отъ АСаоцеура, 
Изъ аиѣкігдііясп м, дѣлѣ данныхъ видно, ла^ватліп* шестъ плѣпиЫіъ. 1>а йлыѢдііія 


ОроіоздВ посѣтилъ супругу П. II. Ле- 
се ийавать сиу дваож- 
дало судсОлыуъ цлз- 
гтяиь п подъ і су и питься въ токъ, что 
планъ виартиры нллюкова данъ ому .р- 
ктороиъ Дубровниымъ. Дубровамъ будетъ 
да прошелъ лишь пъ качествѣ свидѣтеля, 

ГСбб, кор.}, 

Ходатайство объ оопоййН(денія ііайз- 
сеэкчаМдиуйлова подъ залогъ, 

МОСКВА, 10 февраля. Защитник ЛрЬп- 
сонъ и КааарклсЕъ подале ходатайство 
объ реэобйжденін иавасовича*Иачуйлова 
содъ залогъ вь вв.іу его еерьваном Гдаіѣз- 
ш. Семьи Манасевіпа-Маііу йдова лрО'Чілі 
сип чііи. Разрѣшг-н» цпел но даго. 

(Соб кор). 

На и аѳ и а зс к і іхъ и нивра л ьп ыхѣ із одахъ . 
АЮССВІ, 20 'февраля. Вмѣсто и идаиша- 


чеиаиіткл изъ 

(Соб. мр.). 

Подъ с вій гооудіритойниый св&ѣтік 

МОСКВА, 20 февраля. .,Ьру Рсс> ііі*7е' 
«грХфнрѵютъ Ять Коііеигагсва, ято, ио 
докладу 13зі.іьсудевазо, чііито ч.нповъ вд- 

' винам доііортоиг.-кга иопьевпій гкуідр- 
шещіаго соиѣтз, а также друінхъ, уле- 

ХП'ЕШ, (іоб. вор-). 

Гкол ьскіи поенныя школы 

МОСКВА, 20 февраля. іРусшиу Слову 
Тт'ЗіграфяруійТь нэъ Ішиснгагсна, чм нозь- 
с во но ѳосііеіынп й.іастями открыты въ 
, ( і и ’і ; іі . : « ішиь ЛОРИН ыіъ МЮ-ТЬ высшаго 
н і шчго тина. ІІртаодаваімвки орнгла* 
Шины нѣмецкіе офицеры, а ммя:і; старшіе 
офицеры иолі.сиііхъ ісгіОмоДЪ, 

У нашихъ враговъ, 

Цаіпнопоаі; Отставка начальника авйтрійснаго ге- 
п вымжеяизя готовность еоДРствоЕіаті, : нвральнаго штаба, 

прегидепту- пронзяезв сепсаиію. Говорятъ/ ГІКІРОГГАДЪ, 2и февраля* Изъ Ьо~ 
что въ распоряженіи Лансинга ігѣвки ценгшена млеграф'круюгь. ям по соо&ще" 
еще и другіе документы, ГСоб. аор ). 'оіда * Націоналъ-! ншде% аъ освѣдиіяег 

— яыхъ гормапокиіъ Еругаіъ отставку Ква т 

МОСКВА, '.'0 февраля. «Русскому і’іиу * , рада фонъ-Готцспгдорфа объягпниі'Тъ его 
Боптръ -атакъ, стбнтыхъ \ аолеграфнруштъ изъ Ераепгаша» р а- ааыоЛчнвыиъ жед аніонъ Припять активное 

еіѳго 1 потеря ч п, Къ во- яобзачешо ватосорл прыивт,„Спе учащіе въ рѣшающихъ военныхъ опора* 

! Штатовъ, прояще.ю іп, ІЗгріпоѣ "ч.пг-я- ціпхъ и запить нидпуда роль въ дѣгі. ру- 
соще? епеіат.іѢнір* Гт. рси'-омъ ■. г.і. .анія, киншетда планомъ кампанія па итальян- 
цѣ ийипспретвѣ кностравііихъ Дѣлъ, іт'-'елонь фронтѣ. (Соб, кбрѵ> 

пгрскіО вам щерь Еешадъ-1 оліьв^ і ъ, л тпЕ:«е 
илкнетръ НЕшетрапііЫХЪ ді.іъ Цимтеркапъ, 
судя по тшпейакъ прессы, нс скрывали, 
что они иестап іень! въ нраііні «н'остпов 

ооѵшпіо. (СоГк япр.}. ' флнаиепвъ Дигапядъ-ббИ сорлнеялся снова 

.валять і* ч ілтгі поетъ къ уайинеть Талаагь- 
Внсъта испанскаго короля Веіл -соніу* иаптв. (1Г Л.). 

ШГГГОП'ЛДЪ, 26 февраля- А и еря вал- 
они носовъ Джерардъ ішаыъ ппсьмо ме- 
ня пгсіго Ёоро.ія, адресов а и все президенту 
Дньсопт, (Соб, хор.). 


иЪ 


ЛрОДО’-.'Ш- 

кы вновь 
?іЧ л мм- 


ЦИМІІХЪ, 
изъ К (іііетиі: :иисі]ол:і 


Въ Турціи» 

17 феврали. Ко 


свѣдѣніямъ 
Оыышій имнистръ 


сутт.! ними захвачено 1(16 ыѣнпыхъ, пять 
пулеистпЕгь я іиа коабокета 

{В, А,). 

Итало-австрійсній Фронтъ. 

РИМЪ. 2іі февраля. Оффиціальное со- 
общеніе ихошаепов главеоО; квартиры отъ 
( 1У фг враля. 

Счсра лосіушедн дом всем ія о яеаяа'ім- 
твдышхъ стычкахъ съ иротнв.шконъ ид 
восточныхъ ск-і стихъ Мстте-Спмц вг» да- 
лия Г. Арса, блпзъ Капавъ: п, въ долинѣ 
Дгсы, у вкллы Буффа, въ верхней части 
Ийлі, въ долинѣ Гі рента и иа западныхъ 
еклоивхъ Мойте- Мам і.ачанъ, > пиоав Нов- 
те-ііапя. Къ верхней ласте доливы А в шло 
ваша эршаерш проделывала обстрѣливать 
ВОПрІіЕТСЛЬСНІА ПОЗИЦІИ у ПарисЛЗДО съвл 
дины ч и результатам и. Іід фірозіЛ Юлій- 


пъ отставку директора водъ ІІетронокн- сепіЪ Алъегъ (Гепріятплісвлп артиллерія 


Ьрапилія н Германія, 

ПЕТРОГРАДЪ, 20 февраля, і гг- 
іеграфнруютъ ] ’ло праиптсльство Ир.щиш 
предлагаетъ бразпльцаиъ, нгивушивъ ігъ 
Іярианіи, оі.-гп&вті. г, ту сграну. 

| ГсО; кор. г і 

Засѣданіе соната С,- А- Соединенныхъ 
Штатовъ. 

ВАШШІІТбСЪ, ІЕІ февраля. Нъ засѣ- 
даліи іенаіа Шерманъ прочелъ тазетяую е]1 
телеграмну, въ лотор^іі т словъ Циммер- 1 


Государственный 

Совѣтъ. 


пана оодшерждаетсв рсрыапсвал віігрнга 
въ АТлмігкѣ. Свнаицп» Брендиджіо, йсѵ:к- 


20 -те февраля, 
ііредсѣдатсльетдуѳгь И. Г. Щегіто- 

■ИТОНЪ. 

Избираются члены повоа особой ко час - 
сін но законопроект? о трезвости и новый 
і о г т аг г. кс іі ііепіи по ВМПіі имъ еухоп ути ыаъ 
л норс.йкім і дѣланъ, 

Докладчикъ Тимирязевъ продай г 
при нить безъ накѣиеиШ въ рулевой 
редапЕііи йроонжъ о льготвоиъ провозѣ 


Ц.ъ рѣчи Керенскаго, 

МбСЦНА, 2н февраля: Ноъ Цирограда 
Еиьбшаюгъ, щ ш. Н. Д- Голицынъ заЧ еврее&ѵ 

Т^ісбйвъіъ огъ ‘і. Г. Годэявно Етснйгрпм- 1К1 РОГ РАДЪ, 20 февраля. Тюеъ пред- 

ау рѣш дсп л-.ііі ііерсясмі ъ нропэч-'- ря- сЪлатслъста&ягь Ерансэііа, состоялось об- 
вую илъ въ айгѣ^иіп Гй&удэрсЙеаноЙ^ г ц^в собпавіе члеиовъ ^Общества распро- 
Думы Гі фгвралй, Сс і испінХт. сонрзше- 1 странсвід рсігос,тенппго я зсилмѣ' , ыссцдго 
ліП п лзнѣпеаій, ООеундои возЬуждеоаып ■ 7|н да срс.ш еврсе&і. яъ Россіи*. 15юд- 
пренъеромъ полу съ, ц®-сн цъ Д:-ииирп-, й /. ь общепна, р&сглтытамщій +6 ». къ 
аваль, въ. гнилйонъ саотнѣтсгнік гь і] ытЬ- - 1 ‘ і і ! г,, возросъ въ 1?1б году до 6І0 
пі' къ ІІ. В. І'оддйяео, что оффЮІахші» (іійдні ртблоМ. По сиѣй 19П года ожи- 
дсауѵепі зиъ дмигтеа лроіь Ыногрщіка, | д4еТГН біо, ООО руб. Г Сой, кор/, 

одобренная прел* ѣдаті .кчъ Дуяы дм огла- 
шенія. Пкрдоначахьпая запись, яыакішан- 
ся иатеріазоиъ д.іл оффиціальнаго отчета, 
составлвсп., по нп !: нею президіума, вред- 
ить вііутрспняго дѣиягг< пзеодсгва Дуиы 
л яе (і ожегъ быть нродостівлясна то ^ у 
И-5И иному вѣдомству, 

МОГ К НА, 20 ■•'Снразн. - Вв-ігрясс Првмъ 

ІІРОГОПСиПОВЪ 


го 9 „ л ;р д рир., 

но, наввачепъ аийЮіеръ-пѵтсвігБ Фалин- Ірааіавааа сильную дѣятеаытоедъ 
ООВ1 ■ (Соб. кор.). ! пашахъ лнпій мъ аосюву отъ Горіщы, 

авщвство раюростра квнія реиияви- 1 Д"^. ^ ♦” юа " ш °?йЕУЛ иЬііЖЬЯ С іІ ЮВМ 

чапз к зем/іедѣльчесиаго труда срѳдв 


іЕііігтрзіі пыхъ товаровъ въ Сибирь черезъ 
ссіьс Кинсее. Докладчикъ еыисняетъ, что 
|^">тнвъ дад бшль о иооруміе из і ы хъ нонѵсрчсі виХь мііѣеііь. цѣлью .іакрѣпитъ въ за- 

нарохшхі, «Нг]'іхш миріюііщі порядкѣ уже вводе иную 


иы:ін кор" ирис и, 
щг.риосатъ чтя виэиц 
шенъ съ тяжелы а и дли 
которые отряды 94-го 
промиваля внврга іпую аонтръ-аіаку, и ъ 
результатѣ иотороп ітаіш звіиачвпп 82 
щѣцпыхъ, изъ ііпхг 1 офицеръ. У Гдобо- 
■алао, ьъ районѣ Ііарсо, одивт. изъ на- 
шахъ патруле й нрокякъ па попріатезі.скія 
позиціи, гдѣ поджегъ нѣйѵоЛіо прнарійтіб 
и лвхпатпаъ пѣгнольяо плѣипнхі». 

(II. А, Іи Государственная 

Дума. 

20 -го ф е н р а л я. 

Засѣданіе посвященное пзия- 
тя М. м Дпемсѣенко* 

'.іад-г.д:шів оііірывгіі і*я °-і. % час. 26 к. 

11 редсѣдаты ш вустъ М 3. Родзя н н % 

Еъ лозкѣ іііЕчигіровъ предсѣдатель сц- 
вѣта ннвлетравъ я ккиведіы ннм:тр.іін 
ПЧІЪ Дѣіъ ВОвПЕііаИ, путем сообщмііі ■ 
■іоміедѣлія. 

Прадсѣдіатель т'іратплгя ігь Го-су- 
,1іріс.Т(н!піЕои І у “ѣ гц слѣдуя типъ сзоюмі* 

Говно ач члены Госідарстпепно I Д?и Щ 
съ гарсстиынь чув тийяъ г ма манія пмне- 
ёовооЯ Гво;|арстиепгшй ДуноП гггас.юй ут- 
раты дойоліі до вашггі) свѣдѣнія почзіь- 
ное нз.ат: ііе о яончінѣ члена Гмуднрст- 
венной Думы нгт. Г матеря послов г вой ілоер-* 
и іи Михаила Лартымотт Алсксѣепно. ііа- 
[члніъ Вруііпыв гос;, дарс-іііііпыьі н обііігсі' 
вгчтянй лѢяі-мъ. горячі'й патрі п, м 
вѣічый труженикъ. Медленно угагэя, оцъ 
оташглт. ві, ітчіША щрі,, оета каясь ^ но- 
слѣдкнго дня и а сіовнъ отвѣтсгрояиомъ 
посту предсѣдателя бюджетной и^ніг гііг. 
Во, ПроЧіЙ СВОИ ЖНЛЦ'ШША пугік МИЪ ногъ 
сиакоіщу упереть въ соэнАНіи, что инъ 
еділаио для блага своей роглчы ес]', чіе 
было въ человѣчески хъ силахъ. Омъ огтю 
йнл, л о ісбѣ г лтГ дкіеі г І.тъ съ паулѣ н 
о'‘.и стиимх ■•л и г л г у і^рстнеп-гой ЖнЗНВ, 
ІЕохоЧмыіг іѵт, р^щ'пхъ лѣп, но гая. талъ се- 
бя ученое іѣптс.ті.И'іста и образа ван ію 
юиошсст «, ІЬдю.гщпвыя дар^аіЕііи дмн 
си. вой.: , пасть легка и быстро юстяг- 
вуть па -іісікъ ыути атеиим] доктора фн- 
нипсовага нрава, въ ерлві а іыіо но :о- 
дыіъ годахъ должности рея горл Импера- 
торскаго Харьковскаго уимвсрсцтита, а 
сипъ поймите, и Ііазанскаго и Харыо|- 
сого учебныхъ округовъ. ШировІІі умъ 
усошпаго нс могъ, однако, у тіе творить- 
ся исключите лыно отвѣченной научном іѣ- 
птхьпоггьЕО- Въ его лицѣ яртсо" вгтдйіъ 
образъ свособразиаго ‘.чеваго, су'гѣвшагч 
веем лаиасъ научны съ знаній, вгда силу 
своего просвѣщеннаго ѵща иріінѣнлть яъ 
праи и чес ье Я жизни, лммсь горнчмми 
сторон в иконъ и і&ѣждеипынт. амщнтинмоиъ 
общественной дѣятельности. Яту отініаяи. 
шуда его черг^ ѵы, сотоварищи егл зеіескоі 
дѣятель я ости въ Якат^рциосланской губер- 
нія, всегда глубово цѢяжзег в не ря ъ а а 
&іпа еаатерняосдавовов эенетво помянетъ 
добромъ пезабвгнмаго Лп хао.іа Илртывіь 
впча Алексѣенко. Съ 1907 г. Аясясѣевкі 
Встушыъ на путь шірохоЦ государствен- 
ной дѣягельиості. Будучв ч.ісйик*ь Госу- 
дарсгвепной Дупн третьяго и четвертаго 
созывавъ, омъ сразу за надъ въ ней вид- 
ное Мѣстоі. 

Избоины!» предсѣдателемъ бюджетно! 
комиссіи, М. М. АдрксѢпегко въ точеиів 
почта ди саги лѣгь непрсрыіпо руководилъ 
работали вч. области госудярйѳенпыхъ 
'фн наксовъ. насаждая новы а иоядц і 
пріемы. сосгтвѣтствувощІе услозійгь не- 
образованнаго государетипиаго строл ■ 
жоюрые онъ проводилъ унѣло егъ :!пе нь, 


со евйУстяіЭноО ему пастоИтивостып и по- 


Шронтъ есюзіішшеъ 
Франціи. 


ао 


.! 


Въ Шесопотаыін. 

ЛОНДОНЪ, 19 февраля, ©ффнціалыім 
со общеніе о военныхъ дѣВсТИіязъ въ ■Теса- 


| фропта 


осысченія 


г Капица '■пз'Уппов’-но^вев^ипиІв'вІиди іѵъ с^присоснѣмиіо п, турецкой [ рмодоаъ и с и сказала щилинг. 
еточіііо Ьапоча ммуадоіш^ и» мртов | # „ вг т0 оргааі ьаЕЪ > ерлэйдачп омяьи «рпагмть дрѵпс «ю 


сообшаыъ, ЧТО МІЕИСІрМ ІІ|ОТОПі-ПОВЪ Л 

Добр О ноль СУ. .и буд;ть о:.щді,оилр!;ы ян. м. ! сго'^Ут.-- Влпача :-ванунров,шо все ицраое воыяи г,ъ 

Д* і отцшшъ гі, гіпсьнещъ, юно рое мри- ц , 9то обстомтельсгво лвляетса п»- арміей л оііередіілн ев въ т& брей» гшеаиіеп-л, микстъ 

сладъ И* В, Родалнно пъ отвѣтъ ва арось- иц^^еяъ того, *іто певрятаь лрелои- 1 непріятель отступалъ нъзайаду отъ Шуи- ^обы, вшіівь, ™ « 

бу выдать поли - иеигііравмвную ' Тена- ; , іТа ]п , Гм наш ищемъ Й.іуощііъ пред- с ‘“’“ 

ірдмч? і-ъчи денут,' : іа Імі'омг.гат гт:.? ь чібшіл, могущія стать послѣ днямъ : раарушЕглй четырт турвцви.чъ иарохо.іа и 

(Ссб. лор,). 

1 паса и я, причемъ отвали назадъ чйгии-| 

/ОС ИВА, 2(1 Шѵы№> ^Румнсыу йо-;«ую яапокерау *ФаврфлпО . погорая " 

, ^графнруюгь лзъ Ёопевгъггпа, чте о^гаѣзеиа британскими 


■ИЛІЧіГр;. и тіі фенраяя, ЗІъ гв:;зп! 


ДІІГг 

<№і? г'ь гйбыііл, могущія 
і кризисомъ войны. 

съ рѣчью [іерііігвзее еі. вравнадльстаен- ___ 

ныхъ яруз'ахъ вь изстояшіе орйші заіш- 

щьшЩ тоіхомиіоѵі ряд.1 Гі^ , , т 

яогксяія объ учргзк.іещи 1 ос. Думы, осо- 1 ^, ТИіи ^ тт & на Апврѣ, вядліш, февраля 1ЭІ 5 гаді, (.и. А), 

бсиио 20-и по и-торои м/'і- I ос, .'умы г- гнету о- ее впечг .лѣиіс въ Герма- Успѣ сн русскихъ и англичанъ у Ха 

врсмоішо устранлекп ап, участія въ еор Е [ н йресса рёШЬяласъ и шраетей вси-І " г " 

брзггіяхъ, въ с.іу'іа; П[,иг:дс-'нпіш его къ п ^ с п иК си^ть оОгцссш) увѣровінии, что щіг, гаііл п ^ 

сдача ряда тхрѢилеинѣПишхъ позицій йй- ■ анм ^ са ^ я в), опоігіазьныхъ валу с 

Лі Ет^п, яіЕобьи такта чесян п ъ ^анввроыі», иа^ъ иэвѣіціші'Ъ объ одноврсиенЕіУХЪ ус 

(Соб, вор.]. Іудахъ, лдгржаомітъ надъ ту радии рус 


полка ѵвряеоЕіе пароходы встрѣтится съ гсвнан- Скдг 1й ., . в яригодяояь этого пути, для 
СПМИ.І тдѳодвиііп лодкаиа въ аппрі-ткоі ріи еін у;пе вполик устаповдеиы. Нѳдав^ 
золѣ, по фаьтаіесЕи воина у ям- ^*всто-! 110 вТВ ^ иіи ссос дѣйствіе сибиргкос азпіо- 

діігь съ ІУ повари, когда Гсрмаві^ °™’ серное о&щѳетво сароходива и ррмпшіті Щіовйтыьивстью. ' Нкщіь ^артчиовичъ 
аила войну кому міру. лЬрендидэно . э«“ а также д.цт разработай богатствъ ! сфз^ц, въ бюджетной комиесл традиціи, 

аевчи-іъ «вою рѣчь эалваешеиъ, что ше- !і0 чтобы за мныъ послѣдовали КЙТ о Р ыя мв умрутъ, но станутъ рте^водл- 

дцщміішо Штаты сл!піко і, ъ долго залу- Д ру|щ подобныя предпріятія псобюдвио 1 ши ии пачалАип.’ Етн традвиін руЕіаюп» 

цываюгел надъ во просѣкъ о смерти оъ ит- 0 ^ ЛР] - 1 у Т 1 > Й ^ ъ пцбоѵу и льгота ня привлечь Иин ег0і горячо вѣровавшаго въ мощь 

крытомъ морѣ м ]ірцзва.Пэ копірееси Р®' 'часта у ю пшщіатипу. Ііоаггошллвиыіі прей' 
епмті. - дѣло, в ш. іюдобасгъ мг^чниамъ, Евэъ иъвоторыхъ чікрстрананхъ товаровъ 

галдя ппасноетЕЕ прлми въ глази-, пезъ тс . га ца&ллваст'са ирооцтоігь па ііяіь лѣтъ. 

ВСІВЛХЪ увертовгь II выейаши. ГІ [ - дс г.да- Гпвв0|Л ипароаъ обпимаегьгавк ти- 
ки- ѣоиимія зю ітѣшыимъ дѣлась іѵо'.лг, ]С аеобходвнидлп развитія собствепяыхъ 
йиамш. і среда набивателсі! й|иора№ въ штагѣ п^.рриэводаівдіный отъ Россіи. Цоаиа* 

Кочацдуйіщіа ііовекп^ц і- ил ап и дигг&- суры имѣется: эпачитслыіыа гермаііспім ^ мл1 ,уіі Н а первый взглядъ аакоио- 

Ііічраптула^, [меметъ, висеъ иоііравьу отклеп, г- ыі о р р 0ЙБТ1 , ^ дѣйетоитольвосід имѣегь 

* огромное значеніе, такъ первое зве- 
но- въ цѣпи задачъ» иаоряывишгь 

гъ культурному за йотацію зіашг» ве- 
/ Сѣверпыо 

раніі. Іъаповор к й часть ю ав хват- іілн и. чает ыо пул ьэше аті еп л ос п пмн н су №ч к» 


МО С КПА, 20 февраля, ■* Русс волу Сло- 

ву * "в* Г« а 


произвШ тельныхъ СЯЛ7> Госсіч^ вь я+- 
ЕІПЖЪ лЪтнШ'Ь ОЫВбВіНііНыЪ, Гусехій 
душсЛ и сердцемъ, болію тій о яеуиройч 
ствахъ пагяегм отеіеетва, бвзоркетЕЦіствы| 
рувоводнтБіь ввѣрйянаго «му Джіа, Мит 
хаі^лъ Иніртыновичъ стяжалъ ервлі наср, 
гоепода чяен.ы Государств*! иной Іун», .-&■ 
щее глубокое умагеЕііе, и -мы ЩйШ Л 
цего и его силы, 

Да вмлетъ о иемь свѣтлая саігліъ бъ 
оредакіяхъ нашего ззканодлттъпаго ■ ч-' 

убѣтплвннаго 


изгнать гйрншсшя подводныя 


лодЕи съ 

нѣкоторое число шаіаггдъ съ боовыр прш\Мшкріссивхъ іюрсаихъ п^теи, что цана- 
чьм.иъ лтЛім.г ЙЛЙХ1П. Гфитап- , '-‘ЗнЗО бы открытіе военныхъ ДѢЙСТВІЕ!, г.елп 

бы- пЙЁггррвсь іпеластъ вой пи, - ѵ й'е. додшсезъ 


лшаго сѣвера. Скверные водные пути рЕмідйпізт. пдеъ меяренняго 
чтобы 0 р ИЖШ || сыграть боаьшую роль въ бу- 1 Сборня ка народваго прваьтавитошія^ 
душей иваднародш)И торговлѣ, ііу^но : всегда □ но жя-иъ втнаимпндго его пфх- 
всгиЬрм аабогитьсл развить меаоеред- достоияегао 1 Да йаслузацть ег^ 

СОЮЗНЫМИ Друие- аыдающался дѣдсельпость аркм ',р*Й ;, = - 

посредничество Ійд^тиаге г.іѵжсеііл родной леѵлІ! ЦврЪ 1 


етмоішое сОоСщоіеіс съ 
стнипвымн странами, минул 


поПсё&ын ІЙ-і-зтп онааатц а по возлагать^ это ил странъ вражегкяхъ. Послѣ войны, бдеть ж до ирцху твоей.?, досто&нѣіщіИ Йихіпіъ Кар- 


! вѣтстаеппіісгь президента, Нъ заіиючрціе 


ьъ со- г 
его кт, 

ыѣіетвію ігле ид. суду* Ъ\г а таігже и 
др^гЬц при ’іі.; дни-иііч <і йьи стлан иык 
завали л ранипц' сошіѣ гіл, Ни» иридиче- 
схоцу аналиіу предполагается ирнгппг. 
новыхъ счі.лорпьь, мнѣнін пиіорідхъ го- 
гутъ сип'атын авторитет -еыііо при то.тко- 
райін эашгоѣт гаеаь.щмел йлыоподаи і. 
тзы ’.'г, пч.тап-. 


№шднц н въ Йіеоопотр^ін.. 
ШГГАИ^ 19 феврали. Гус сива 


М-МіІііГЬ, 19 февраля, Оффіщшичао * СЕІ( ічіі иъ канчідавсйомъ районѣ, и англ и 


діз-'Еінос гоаб'щопіс. 

КІсйіду Ь г аэой и ^яопъ 

іж і 


Еіашп отряды 
тшдкціи, вь 


оком' 


я.;; огг. Иуйропз’ достнгнуіъ второй линія к ру тигельные удар ы 
Дѣла рабочей групШ аовнітп првюыш- гсрмапскіЕхъ траншей ц нрйнавгщ аігачи- 
зтйнгаг* ноыитета ' тсльпид рлзрусавпгѣ* Папа -епіе ивщіІАіслл 

ІГШ'ОП'АДЪ V) феврл^г. 9-д гіобше-’па наш в егирмияис посты у Мтбрэ 
и і» * Русш в Вол и » , про яв содлш ій ра ;і мѣ- ч я тп - г. нс у - ач е й, бл агпл ■ - ря 
доваиіо по дт*лу рабией группы суде Оный паи» огню- Ра лѣвомъ берегу 
следователь ЮртлзттЕ. прнщелі^ пъ завд- і пзлли подъ обетрі,іъ я разсѣяли 
'ісиін-г, ого члены групоы, Его.іг-пулсь прй-іис.гі.ріви!лыгпіс отряды яъ сѣнеру ип. Реііь- 
достаикішшін лит. приніяи, ыісршлц еанлдіг. Пъ Неврѣ црппеходнтт* евльныл 
преету адсяін, врслусіютрѣші чя 1 02 стэтьбП, іартн. 1 : дорійскія дѣііегат ігъ сѣверу » дату 

Я ПОЕІТОМу ІІІЪ дЬзо І7ЫСГДЙО йоСіііщцу йЕЪ жО.і 5.3 ной дорого въ 9твщ, ііъ Эл пая - 

суду. ДадьцѣІшР'. аді?яспіъ ' отъ завлоЧе- сѣ аы итбросилц «ещіЬітиг-.ікіи ча- тя, 

В ЕЛ ' У пршшо ЩТ ГО МП И ЗСТС рс тва ЕГЬ ЮС7ІІ цім . __ г __ 

^'иагтиап Амксраівялора ее Бюргаупта. 

ДіЙстпій летчнвоьъ. Всісротгь, 19 фе- 
врали, авроглавы ебросіглв вирывіатыл 
оеіцестѣа па аргары прэтнЕілща но Фрес- 
іійтц. на порохпѣой заводъ въ Бу и па 
домсемшн лечи иъ Пеф-лмпгі п'ь раВиііѣ 1 - 
! Слар&р 'вена* СП. АЛ- 

■I и іи'м; г [ 


чанами ьъ раііоиѣ ывзиду СлпаІГлтсиъ, Ку- 
таиъ ее Лвкзіе. Одноврсввнво нааесенггые 
еъ двухъ гі|іотньоположныхъ гтир-им.. сз- 


I пт, Балтійсное морс, гдѣ разброеамы раз- 
окъ запоилъ, что, какъ онъ мыши», 01 [ ноеОрмпуя пѣцецкиі сѣти да к удава ива- 
иореппхъ сферахъ сущеотвуаъ про (ВТЬ ;пЩ міровой торговли, ваігь мало ирйгадяе. 
скабійать ѣоиіг^рчсскіс пароходы особыми ] ото іаіліѵть нопсніо пути въ 
пі.тшіГііМп 1 ля иражвнія гшдводпшъ ло- 

А.). 


докъ. 


і П. 


іий міровой торговли 

Яадо отошиуть Н0р|10 . _ , 

□аир: лсіііпіті, ичепна ЧЕрсаъ Дарданелл ы> : т р РГЪ въаа,іѣ засыані 
ірвдѣ-тезищя, н черезъ Го- ап і голоса Просилъ, 


ІЩЮВІЧѴ 

ІІредлагАю Гоеу дар-ствввяоЯ Думѣ, иъ 
, ццйять сыдакццнхеп государгтоснныхъ зіз і 
двухъ ^4 у [-ь у порцій ГО. -1) вомѣстіггь ПГО Н*Дг 

- й бюджетам Я шок вс- 
просимъ-), Щ асы? 


і]вдводнзя война. 


[пянъ уя» прадопр „ . г , , . 

'мптіеяъ, Архангельскъ о увтьв слбирехвхъ огь имовн Госуларетиенпой Ііумы 

іІТроеіімь, 


рѣкъ 


цѣповъ на его гробъ (гол--: л: 
поддерживая про- яр мвіъІ*\ аыря чть отъ янани Іое^ 


(Соб. кор*). 

Разин тіо дѣла ца роди* го иэдатепь- 

СТЭА. 

ІІІТРЛІ’РАДТі, 26 февраля. Пъ кнпа- 
стсрствз-.ъ іяутргпяиі'ь лѣ-тъ п земдедѣ- 
лія воабуяідьнъ въ ірочнаиъ дпря вѣ во* [ 

лцост. ей, 0ПІЯ«*. прнм+.кліі іыю лт-і 'II ІІ-ІІ.КЪ, 1» фююм. Оффнпіальпов 
*т. И-ІІ *> гптп ПІГ-МН-Л ІЩМІЛ. якЛданЛ 

Ьредитевъ гщ рЗэыітіс дѣли парглгщго на і 
дйТГлг.стпА, ^іиб. кор*)* 

ЙІКнѳррлпрыи богатства въ [Іова* 

Банг*отсноиъ уйздѣ, 

ЛОСИЙ 1 і Р 2 <\ ферргщд. Шъ Тяфзнса тс- 
лйГрафмруютъ, ото ьъ Ц'ове-Бяп. стскоцъ 
уѣздѣ лайдепы богатѢЙіпіп лился: и хрои», 
графита, Боіі.фр.ща и хгаскагоктглѣамяпа. 

Аромовыя калежиттіуки на дегтни йс|іт, 

9 нвхъ еще до йоіиы она т одна нѣмец- 
«аго конпамія, пг^апптяпси организовать 
отсюда пи позъ, [Соб. вор.) ч 

Состояніе жслѣэкод оранныхъ перг- 
доввнъ* 

ІЮСШ, 29 Фся;«адзг. ІЕщгкстръ путей 
сообщена І!|іЩ'<ръ-ЬоіііОйсвІІЗ зашли со- плЬипыхъ* 


Потнрн герріАНідавъ иъ подводномъ 
флотѣ. 

иогуіТі нищимъ рѣ- ИОСІиіЛ, 2ІЕ ірспрИлЛ. 5- тру Россіи* 
шатошее влілпЁе какъ въ етратг л пческоиъ, і імеграфируюгъ паъ Коц,’игііісиа; *1!-п. 
тагп. и въ полятіі’ісі еонъ отиоше ніяхъ на | достой ѣрныхъ пстачішіть ЕиобщйюгЬ| что 
поаожоиЁс въ Мссопотачіа^и Персіи. Турец- 1 въ февралѣ мѣсяцѣ гсрмйПАЫ потбрллв Й5 
открыто»? !иал армія, ошывлеь нынѣ пожду иодог ) субмаринъ*' (Со&. кор.). 

Иагіса иы Т0 ,,,- Ті и иаішва.іігнсіг и ііресйТи.'.смая -г Итальянское торговое и Паеса шире ко а 
ирот л г/і положи:. іхъ сторонѣ, принуждена. мореплаваніе*, 

бу.ѵп» укопчагааьне рАЗо чаровать нсрсад- 
екяхь щдьшніісіиВ'ь. вое еща вѣріиыппѵъ 
в и цспибѣдпн,ісіь цеитрадшыхъ держанъ 
н илшдавппхъ пои&рвгіія акгиніЕагв гер- 
ма ко-ту рои каю выстуіыеніп пъ Персіи, 


След. Штаты и центральные 
державы. 


гогулорстасішаго бѣдствія. Начиная съ 
конца шпаря, пшлѣзітыя дороги прекра- 

■ іЫТПіІТ'ПА ЛЧ ЧП ЛАЯНІЯ П„ 1 ТіТЛИ ВСЯКУЮ ПО И ЗЦНЫДСЬ ИСВИН 

|[Б1?01 АДЬ, .• ■. Р ,а| ^' ■ ' " пцнлкцй реогио.ікай потііеокаіѵ 

аівігь ■» Гина. ш|«и» шо^іили И(аду>»™ ь “ '^ “ і: 1 

амімии»» "»|і«»“ * и»™*« АвглІИ в .**ЙЙЙ?Ь И {й| 

А и» рі! И к Пруте кавта вис-. і яѣ оо] >ч альио. [ ™’ ’ Ц ' С Г1 „ , , „ ,, .. , 

ІІАроходііьш роб вы въ Саз он пая тлглм со- 


Гунмсовъ^ ганзее 

енгь. лидв ьъ нонъ, оспйснао нынѣ, когда даргтнспиоЙ Дуіп собатѣ-иіоівнв его ссііьі 
мы ншвепъ паи пос-ѵг.далхъ реесу]*вовъ, (гологв Просимъ, проги къ! *)ь 4) побить 
едішсгвеліщс средство создать в шзддер- шилть успгЕщаго вставав іемъ. 
жать и; нэпъ иа дмевооъ сѣверѣ, счлтаиъ Всѣ ешютъ. 
пвобходішыііъ расширить випросъ, Ора- Йреэгйзатель ирсдзагА&гъ къ заикъ 
юръ аляімявтъ, что общс« разстройство траура ир^рва^ь свшгшшчео 
т ра імміор та і і ьт & а бое т ри ао сь_ ^ до стгпс ітк ^ ро дгл -тсы: ■ П рои н иъ. л рос пмъ ! * •. 

ЛдоаЩтеіь павойлнасгъ. іто 
тѣло щічывшаго *ост<мтс4 въ 
феврали, ьь У час, :!і| мин. тіуц, даА от* 


верціщокл пратяиьйО* (.Саб. иор ). 

ГИМ'К 19 форрин. Газеты сообщаютъ 
фь удачныхъ сто,івиовриіпѵь иѣік«ньлигъ‘ ^ “^ от ” 


і 


нтадыщевцхъ гудовъ гъ герпаипіиин п °л- і Т п 01іе порта, 
и лидклиі итальянки судно - Фо- іл :1№М 


- водным 


МОСКВА. 20 феврали* -Гуссиом^ Сіону * ^орспо» было птамоваво 14 феірзлп, не 
теле графи рун ііъ яаъ ДЭвдопа, что рпзодш- «ну удалось нанести чу ветви тсіыюъ на- 
ція аМернциЕСяаго вуйгрвеса о йрвдошв- вран: шпіе со.іиодгюіі лн.-тЬ к скрыться огь 
ісиіл президевтѵ йя.іьсопу пряна вппру- ей преслѣдопаіоп Оещі потерь, г.и,н»> 
іэдсеіія тшігоиыхъ. судовъ* різсматрпоается, ‘чекпе судбо подвергшись йзеш- 

Ьъ востоку отъ Мааса ошс.хрХидіе первый тагъ къ ловлѣ. Оіздагаютъ» дспію родводноб лодки, спаслись отъ про* 
сваііЕЩ аріііл-Щ]лОская лорвстрѣлящ, ио|„_ 0 «.Дціі Союдяіееіі пыхъ Штатовъ веліш- сдѢдоцаліп, раэвивт* макоизпльлуда ско- 
учАСТіИт лѣса Курьеръ германская атвкщ,і И& И пйЛйсй мѣръ въ іщчаіѣй ршьЬоотъ хода. ІГорсюо нпнистсротіш отвѣти- 
въ связи съ усилѣіпто)І бомбарлпропвойі | дпшбтѢі оутсИ по Атдзптлческозеу скеа- до ль своихъ ирвчазадъ д&стоИпыіі образъ 
й|тд при пятая гн. рлііонѣ ки сЬв<гру отъ. [|пцсвидццсніс Го* шнОгірпіа’ь Шт-ттипь -дѣііетиг 1 судовѣ- (II 
Элі^ отбита пашинъ огпеиъ. Пас.іі, пн-і^. Дті доіісьоіі декларація о незавіючиііаі и .ц. цѴ , лгшічшшпігъ. 

.ѵ'Лігі пепрмт'^да ушш прппики) гь въ ^ е „ э р^ тий| >й|івра^ счнтііФіспыціивѣроіттымъ. I I НЭШККЪ СіІНІЗЙИКОЙЬ* 


имъ о 
осізишииаясь передъ 
Мо.іт>іілцы асіпвавдц- 
К лютея, соірзтмлась добыча л первраОот^ 
на металла, но нутъ оггаишвиться ироныш- 
лчіішо предпріятія. Нрамнта.1Ьстно, в л во- 
іорог инсочойшошъ римфицтоыъ малой»* 
о продоіпыьеівіп и улучщевіи 
ои&мнвгь безъ віщѵзиш уіа- 
заиіл эаконодатслъшлхъ учрежденій, кото- 
рыя видятъ причину всѣхъ шрелшваа- 
чьем, бѣдъ въ ріпюйщ пін власти съ пп- 

ро.юігь Беѣ грозныя рЗРСТрОИі'.ТОЭ ПЪ ой- 

іастл пародіею хозяйстищ мыл: н и прл* 
липъ послѣдствіемъ Йлииаго падуі.і. нхвл- 


аафбданів. 

Ъ 

ГО ВЫ!! ОСЪ 

•г«г в 


пѣвлпіл въ пер явл Іамричесхаго д&« рп,а. 

ЙасЪдаые закрыто пт, 2 ;,| Р чі- 

аутъ дал. 

Слѣдующее зт: ѣдаків падпиенл^ 

(Иі А-.!- 


на 


чстверЕЪі фсррадя. 


разііыл извѣстія. 

Ц Чіепнѵй »п,ѣ&ть у я Жв ^ 


■інй 


**. ііслкиіыко ррговио ючг 


л.ипі мер.-дг'ішя трайшои 3 ни^ 

.но оць былъ ми Сип. оттуда лошвиі ог- 
ііі;з'ъ и іі'.цѵръ-ьтаігци: п імм паша ліяійл 
|была во&отапішвиа, Къ западу отъ Мааса 

и кгрмя и дѣИстіяітгдьніечъ опіг-іъ 

1 пі'птііптс.тв г гл битлні.и. І)ъ раЛопѣ Яалаи- 


‘ |1 -'П[||;-Г,'М: е;ігіе 
в;> ь, яъ п ігі I рД ЕЯ сиги 

, і :* •- і 


м. іі ало 

[іурсііль, мш.ііо аа- 

даі.іашюо пип, ценю на пвйріятодіігаую пане наго 
Гщ-трі'іі! дало нзиъ возноікапстъ захватить жуішалис 
На шилшоы 


Ш. ГРОГБАДЪ, 20 фвдрил. Имъ П.«]ііі 
жа «ообіиамѣъ, что въ Французскихъ дп- 
пюнШШИЧД'ѣ кругахъ подчсриоаіагь 
прчинпнгс,шии Іь»мфр|0 прононл'Ь В((л<- 
с.іііъ, выбирал ііонсить, иапГюдѢс 0*гаю- 
прілгный, для разоблаченіи гериана-меіеи* 
зан ••вира. Вильсонъ рзарѣщлгь 
иіт. сонбгцнть что г-го снимали 


на ^Ж*?ип. ВорО шь" овркгаімь ^ 
іріиекочу ірімоіпічгцьиііяу *“ е'илтл» 
ііі.]іи чки дь'йкмиѵь Оиѣіійнѣйи, Вь мві 
сіі Сию откавіЮі а имѣете іпыѵ ; 

| вепдтьсн выаечкоб чорпого жжѣСч 
і істг-щіе ^иряу, оОрххівь ем 
тлвиіаго Е’Осударства к виража юнпноеп ві илышш» сѣйо (щгіцір в п**ѵ* 
но. шонъ иарыичѣ власти, іа въ М*ъ кь- 

«й и» 4 »«“ ««то» *^»-'зйп , яагійг 

ІІ І ІЛ ■ 1 1 ’ ,і 1 ■ I і I , ■- |"і Р) ХЭ ГМ.іЗ Ді'Ш-Ы і 1 ф Сл^врть |1 л-ні ш ііп . , !■ II 

нрпі^'иѣ гибели для жііэнеііуимъ лете- димь « іп по 4-й Т щгь ши*' 

пасовъ ЕогударЕТВОл гроллщал разрушить июлкѵ Д» ^пиъЛ б| “* 

оаиыі, о«іма «го вшІЯ, плпоіг Го- ! «?,™» »**“ « 

сударе і ли ли иго Совѣта прерагаюгъ ^Р 4 - _ 

тнтьсн къ рі|іс.іеВдйтеію оевЬта иицисг-! кщп, ні столицѣ. ИоьиІів*п. ас «и 
папъ іі шіішстрвчъ; путей ссіобщанііг, зе- праѵіц упа^л оп. него міопія 
и.гидѣ.1 ін я трріѵічи и ирдэшишниостп за 


І'усищго (‘лша , чгц имъ вм- хо ар-пшсрШвш 


іруціиьу 

ступитъ па втой іпдѣ-Л ві* Гвіудцрсгвсп- рері.і иа -иг. 
поіі Ді иі. гъ иь[ киот ошс шшІТі наши .. ! 'иі- І., і 1 <[.оприя 

ПіфОИСзиць ••ИШЕСТръ Шь уішгъ І10С..Ѣ ціал-коо СВОЙІКСІІІе, 
нкіімстра • я. іт-.тГя V А. і‘ ити-й, кпто-| На раэ,ш т Ліи хъ нуившъ Фронта — 
рі іі соОнфііосл ьъ грел Ій ,аіь щтш 


,чі. фигщ гіі щіонс- п-п- а Сыш на державъ сог.іаоіл, и.шгь и гв.іеграц.оот. оы ІМ иоі«.и і". 

пспвстмлйй съ по- Ибо Оііъ уйВД'іъ, что этп державы Оо- № уотршістло регшраоц ооэдушпоВ іше 

А ппапл Л. *ППЯ11й 1.111 Я4&ѴІ. ВЪ Тй 7Ы. ('.іѵатбы ПОЧТЫ ‘буду то несли сш-ці,і.:ѵ 


Рпэвѵ ашѳпіб Думярга н Кастепько во 

Францію. 

ПАРИЖЪ, 19 фецршія. Дунсріъ и «- 

перялъ Пастельна возараталнеь изъ Россіи 

въ Парижъ. (И* А,). црн&йТЬ црааіітнатле дли устраненія ус- 

Воздушная почта, Ідовіи пелревратаюшагеол разатррйства 

РИМЪ, 19 (Ьпрыд., Ившп іврат&о трангпоргз и ибеэпмешл ар'ііп 
ц телеграфовъ пырабатыо и одобри- ира.ѵ :. іні, нь, тоялпивні 


ІЙОР.4 іір «іп. )ГМИ,«Г>Л »■ 

идііЪіНВМ,, ІЛІ.ЛЬАЬДІ* 11 Ю 


рвзыіскеіі]в' , н 1 кв іи міры ирвдцолдгвеп 


|.шбзя района '.а. 


гргелз 

ГСЛ і. НОСОВ О'І'фіЕ 

фронта 
(II. Л >. 


пят( л "п право и епрпиод.інв«оп, въ то ты. Службы почты будут и нести сігиіі.г-ъ- 
дрвиі. ижь і'сеі маній ораяпнла сэоір агрео- ные отряды а іроиласовь, когорыи бу^ .с, 
сѵшпдетъ, н только ишь чу& тво дйіга обмужилать ИмдІЮ и ев колоніи и во 
прешітетполро ему высказать отигвмит воэвелЕыоотц бі.іуіъ *уст;ш.шть цм|фіспса- 
с5і.,Ц чу ІИ ТИШ (Счб. хор.). де&ЦІю *Ъ «ЮйНЫл СТЫНЫ. (л, А,), 


к играны 

ц сыііьешь, 

I о 1 1 .іС о пан іе иъ іц^д лож е ніе при 1 1 нм а г т • 
иг. Прытмнстоя т.. і .:е ышѵч;алаппый 
:ЩЩЧІОІірѴИКТЪ. 

Бел Ьдптиіо вне.,1 Солѣ’ пи доклад- 
чика соедяндам.-.ъ ііоііііоііі і’^ийлмгі, 
лы. ■, г - и ['О ■ і. і о • п{іиера'! нѵо : і оидщ* 


дОЛХЯООТі, II. Л-тряѴ'іИДПСЙК ятпйы 
н іі кііартіірт, 5' к. .^чрц *• сіі із| * і.ті-і 
(нуГкіоЙ ІЛ г- ъ 1 :, :1ій’« л іТ.:Г» 

ДГ I СЯ ЮИЧ « ІІѴІКИ1И1 ДОІ(<р*1 

А Иі 1 лер ;* 4 л і- ' н'і'Г'Л ічмічн'і 

ТС'Кий/іг.і , і'ц ' •. ил ;- . мк«Ті •*ч Ліі-і -■ 

0АПЛ и ь ЩЧЯ| І-ГЕ і ПИ 

би !■! п і« и и 5 ‘іи ом ни и. ідаічнп. '■‘Л 
д.і іі'іі, и і*ыеі* ом іі<ю еомііія 
б.иіз і іііііА вкн 2 *увш ^иел, 'ііНуюв 
II у и , жіЫО^ іПМЪ О іі,ііі.іі Дцііі А 
:Ій іід. 'і|?ции ік^р:ЕІП,ІЧ) А Д'і сигъ 

Цы ѵі^'ііітп.іВГ'Ік ег і иоСгіЦиіВі.іОІіѵ. 

'■(ікі г.ѣій глйьтъе. пт» 
иіл, 'і и&р<еІи*п ■г. еѵ^ТніК» .Т 88 ## 
кіевлянинъ 


Вторникъ, 21-го февраля 1917 г. № Г>2 


милл^і^Ш. 
и ййнччшг 


ДрЖПТІі по 

Іѵоглгь Су- 


п Бпр,Шл." 


ІІШТСЛ РЪ п4вКОЯ1»1» 

йгп. чнн'иптъ мил ■иіпчрі'.іу— 

I [,а«аі^рлжый юбилеи 

®^Й«М*«ПЧЙ «Г^Г ™ ас ^ и іХ а Ко- 

іѣл/дакцни участвуетъ аг р*іпкап^:тиыл 

п ™ия % ОІй «ИПМ» от 

» ту *с арітв пгт ^Ііпк^а Д““« 
■ОТОШШть..* 


„А КЪ, 


Ом'З&оъ. 

#* Нпл, мкшис<-еА кормим. Кор&лорі гЛ Р !- 
руниисилл ІШ стопинъ „ІІріааонсміто Іфли 
Ьішіт-Ала іюіую іяіігг полъ ікй*міі«иі ..гоѵ 
|Ш1 ЪСМЛЯ*, КОТГ'ГОЯ а&рі голпсл 
йиліто іш пу« ынсааЯ 4і.ні , . , къ ііаііѣстпымъ ро 
фмп-фОіл исторіи ікте; і7урл Мигомъ. 

Бъ ев-исиъ наловъ т р ) л 1' кароте^а Марія, 
Между прочил, пишетъ: *,Я прожила, 

Ігь іітоЛ отитѣ, каждый толъ мигѣ црвнссіиъ 
5оіГріі№яГ*іісаджъ Съ мш* »"*» 
НОС] НЫПФМП КЪ отравѣ рыгвінряіся, | ^ 
раціо ел угн1]гв*нл1М'|» > ц л ДОШЛА да ослг&ыія 
Гог*, іч. чал іахітч о тел тоиеръ ноя п№Ні а. 

■МРІВІЕО, ЧТОЙРЛ бУТЪ !і л -'ной строп I- 

Я при лот ил, кѵ сашими зкнже-ппыыъ. и. 
ццѵйдиль то и л І0> ЙКЯ, рлмпрадайіі'ала Й ^і 
д кр-дплд. да г) кіи пкъ дѣтей, я говори эа не- 
Ьп,ииілъяо по рунупскіт, іѣлнл ■ишиСивн »РУ- 
%[і іпп -гтр-ц ісі-й, по іпіі ■: с|оДП крестьянъ пе 
ястіі>,іпліі. и.етоиѣГ'ія. Оип сыліі .ювояьпи. 
Когда л і.ъ пмі!і ичо.іплл- Омбі'ііво енот по 
роворялп о сіюип, пуждАіг престиийО. 1>ии 
бѣДТТ'І, воойраяоп іЯи, ЭійріЗ ПІОНЫ, по пъ ЛУ" 

Ьіачі, зім те и тгя много бдагороіетип. и они 
1 1 о няо тргиготи. іп, ссГіі поАикуО 1 
год.пъ бы л собственникам а ими, х№ітг 
имѣть спои ■огороди, »»1т прййо ь иіштъ 
Лп СВОИМ*". 


: 


Г* 


I т 


Ю н, лія (N5 & 

-ѵ й7 


ІП М І 


н. ИГП (КЗ? 


Кіи: ШП 


нип. дип 


Г» 4Л 


справочный листокъ 

Петроградская биржа 20 февраля 
13 17 года 
Фонды, 


4*1* 

ь;* 


Го-сул, ряпТй. 
Эасиѵ ]ЦцБ г 


I > . . , 

И о. - . . 

” I 1005 г, . ■ . - ' 
4 т |н]> І'осс. Гос- заемъ 1005 г, 

5*1» п ІР * 

і 


ІШ г. 
1ВОЙ г. 

т. эпсп 19п г,. . , 
ьп, э*еяъ ИМ" 1 г н » - , 
И* ыі. шп ИИ & г. . - . 

НІИ БМК* ТѵЧОМІ ІУІ6 Г. ,. , 

эііх і, Гос, Д,ъ »* Л ■ 

**:* ш ■ * 


н* 

і 


кр 


снад. 1"м. б. 


ІШ г 
Ш6 г. 


1 су. оъ виогр 
.11 н * 

I ІЯ дио^ПС К- ч щ 
,п* л. ж, Г'№ ТЙОр. им, в. . - 

Ипотечныя бумага. 

і * \і оі^і. Птр. тор кр. оСлЭч 

* Й50СК. Тор. ьр. оЕіод. - , 

Іо|* ш Щ ы - 

* Оіюсклго жр. оСзц, 

*і* аііл, ж. і 'Счдарт Тир. 

ы ДоІ№К:цт) 

# Кіаьскяго 
. Уо.'іаліи.каГО' 
в ЛиЛГПРСН-пТО 
р г 1уЛЬСКІГСі, 

. Дпръшвсіап) 
р Іврндеыга 


а. 6. 


«і 1 

РІЁ-І 

ц* 

и* 


ь 

4 1 

5* 

I 

1’ 

V 

4Чи|* 

ЛкцГиі 

Моек 'Каяавг.ьуП ^ел. дор. 

М„-К. ЬорОІЛ‘»С- о 0 ЗДі. 1С Т- ■■■-- 
И.-Р и шднсьНибип иеоО жвд, юр. , . . . 
Сѣрлро-Донрдрчіі д;йв- дпр. .**-•.* 
Юто- Ногти 'шоіі :!■&;, дор. т . т . . . . 

Русски о для щѵі-ш, тор. йчят 
Цгтрогрлд. Мс-яідуіі Ком. Оашід - ■ ■ - 

Русесо-л Датйлто йаіпа - 

Ааовскр-Даяокото на - - - * ■ - ■ 
рГ] ■ ч и ево4і Гі амрацвтв “ ^аі - ■ , . * 
Д I а ■ I . .. .ъ па Г.м.с-ѳей тон, : . с !• - ороиз (віп] 
|1с,тъ руссь тль {аш| 


I' } До Фйстеіій“ігь 5 ч. 
сдуквбішйК 

н і ч.і і ;і'- гиіі п], 7 ч Ь 'і 
{О-І т эчв'<5-4 ІііЙ і *' і, 

I } До Сороіяніиі — ігь ^ я, 

(сдуЖ.ССпиСІ) ■ 4 

і т і оп — иі 4 чао, 5 

30^ ■■5. - и II ѵ, 

1 ) До I- і Г'гч .•— иъ & ч, 3& 

|Л» 41, сду^еСіііыПМ 

1 ) Ду I юр * ] лі ині : — О 3 4 II) Ц. Г.В'Е, 

ЛІП П П * + 1 

Ир сносен с-1 і ІС0О- Воро ігев:с і'Ой. исд. дпр.. 

])На. ^ ось, оу, Коиптпепч Гіпвде^ Іі]Иівскьц 
т. 17 ЧАС4 30 И, ігя № 2-г;, сиориП) . 

2) На Гидк л п '5іч Ітопотопъ, ишаке Ьрипснъ 
ЫеокР|. К&іугу, Чоі ёііптоъіь — въ ЗЛ ч, 30 и, 
сочи і-Ѵ 4 - и, (п.ічтсііі (і 

> ГЬ Слл:мач-и, Лі^оОшп.., л кронъ Яііт4»и 
ІТетрогріиъ— іл, 12 час. Іі мня, чочи и-Ьіы" 
дарив}* 

'і) На Снін.ттв, Курскъ. Ммжпуп Ппгро- 

ГР 1.1,1— ПЪ С Ч| ы. О. І і* 12 ПМІІМІірвНіЙ) ' Ъ 
• ) 11» НЛАМАЧЪк ІіУЛвК*. Воромижъ — въ 
ІОНІИ икч, 0 14 [гисс-сжирскіЯі, 

6^ 1 1 іі 1 Нод ину — о* Ц і I.'., ц. ий'і. 4-Д 
опЧтпвиЯ}. 

Приходъ въ Шевъі 

Ля Юго-Зэпаднумъ ждд, доь 

I) Г 7Ъ Одессу, Иоіюсыици., Окяяци, ЛТот- 
лсои, ДСмср]1к,к[т, У воин и Казатііііо— со- А ч, 
2 1 * м. утра і,Ѵ 45 ,і' 354, сііѣшалііиД, Ііъ поѣздѣ 
пмѢктга погону П, Ш п IV шассоіа), 

3) ИаъОдясси, «Кіісрнш-іт, ГНазатшт, і'иаяя 
Рсяііо. Ишичяіа, І'ніи, Уптот,, 
ііь Эя. 2о и. взч, і'Лр і, почтовий}. 

ЙТі Маъ Гарпъ, Ліптоняр» и лора спгяця—пъ 
3 я, *і. еяч. (,*4, исчтоіша}, 

А) Идъ ііиѵноледя, Нмочитяка, Кавопспгъ- 
Годояіігкл, II ^кіек урона, НСнорявжл^ въ Ю ч, 
4^ и, утра {.'іё 8-п сьѵрий) 

5і ІІЛ ЮрлиРоди, ООЮЧМОЬѴ ІіамиііССЪ- 
ПиюлФсісл, Нрчч^тролл, Ж.аірііііив— вх 5 час. 
оі> и, утра (Л сО',з.>*]:, сміиіішпііД), 

іс) ^Іть Лупк.і, ІЧ'пни Ііцдіітіша — [тъ Р чао- 

ао и. ВГ'І ,.ѵ 4;^ гНЪаіаППЫВ}* 

1 Ііть Ростопа, Еитярп послана, Пяти’ 
хлткгг, ЕдосдоогграиШ, Зпамсикя, Чоріямкп 
1>пбрсвсМйЛ р Фастойщ— РЪ 7 ч, 40- М. утр* 
(^Й 4^0 ПСчтояцЛ > 

Ч| Изъ Фастоіуі-Егьй ч. 3 утра (,Ѵ 46, 
СЦКеОігиО). 

I Наі 4 а ^ора „-7 ч. 

сзухі|№ый) " , 

СдЦде По*. I } Изъ Фістоиа— ггц 
(К 5:, іужімни- 

— НУ 1 !*. I ] И?Ь Д ЙіТОіІІ— ЯЪ I 

— 59 1 !! дачпиР) і 

— бо 1 а I і Ил Псфсуйдки— ігъ в ч. іч а утрь 

— в4Ні Р" 32, еатхобвый}. 

10Э : |. — 1 ) 11»ь і '.' ерг-вй— л 7 час, 55 ж. утра 

— ІГОМ? 34 .аЧііъійГѴ 

— Щ»|*1 3 ) Изъ о ''нт— въ,' 9 чай 13 М. утра 

— &$‘і„ С^‘ 35, сдужсбісуП,)! 

— в7*\ Но ІГ.П. ІІО]>О.ѴІВЙП— То 1 Ъ 42 ПЯТЬ ДНЯ 
йГт Г№ 40, дачвыВ} ■ , 

~ н Пя Мвсковсио-Кіево-ВоронсксАрЯ нн?л. дор- 

— дли.) 3) Пах Еря п см., Наікісг, Коаотопа п Лее, 
_ рру — ія, іл чао гоперд і.ѵ і-м скоры Л), 

_ -дь* V) Москпи, 3 %іо>ік, Чяраятоаа, Лряп- 

04*1 ' ен, Навлв, НоябГ<Н)а^мъ о Чйс,40 кол. утра 
_ в 3-м.. ао'ітсіво-пксажгірс^іі). 

і Еіто Пвтрогралд* іЗцтс-Сспзц ^Еипсиа 
' ЯІивтзв— іп, іі ч. 1Ь н. утра (.ч >|>іъ дарип). 

4) 11 кт Норспсад, Пстрсгрца, Мосини, 
Пурс*»- А рТйМііо. Ксл-:от& и і — ь~ь 9,чЗ*1 ы< 
ут] -а і .Ѵі 1 1 , рассал;ігр ск і н ). 

Г.'і Н.ъ дорсііехй, Киоска, ііояттітп-і то 
7 ЧИС. ІІ Іі, утр:Н.Ѵр із, ОадсіЭсцрСКІйХ 

і^і Л^ъ уыі — иь. й ч. 45 м- утра '-^3 

ийчгипидѴ', 

(іи/-іичэк:і> і *. ^дл иол іч піл йш.ѵоть по 
ирэі -.ді. въ дпѣівазсъ, отиРчсішихъ о д пой 
ЭЙРИ дочкой, кейблоимо ксоСоя разрѣіііявіи 
упатяфмочснваго. 

Гір>гіча«кі І-*. Шо^дул, отнѣ’тяяы^ двуай 
авгадочими, по вссжргс нлгі и о; а: іпиччымг 
лмлмъ въ ойрагцЫн ае надодитсо» 


Гтуі угг— 7» оіг,в*ж4гипсП йравт, гот и 
ѵіуДі 3,-еігіНііі. ренет, подо, ср„ уч- адв, 
Ноэипір, еодлііінп. м •Нлві’д'ігвііи, -2, пп М. 

іітіюі-ЗРШ 

Политех ннчъ ояшп, дгкчгпидяотйл. 

| * уі'ідкііг Еіуіп етіяоиаит, 21 — 10 . 


Л-ММ5 


ыщ, 


съ иысія. ибрй,' , 7 л уаР, ;іъ 
■ си. у’іргнп., мся. «і'риіі. я 1:0. 


Кор ка ; 

Власош-ід, :і) р;г: ілп мой, та: < 

Опытный СЛЕСАРЬ-мон- 

ТРГ |, іипю,і(, іхаупяо-г' отоядейів, ічонтр., 
ІС?рЬ г ВІЯЙП, ПОіТОИП. службы ВЪ СОІІ.І'І'ІИ I, 

доя ,і то- гоіНз.Иі, Цце».ні?і*ііі>: 1 мочииікь, Куч- 
ислпыП вроуяаяъ, № ,1, олкарю. 1-2 

Нуженъ надзиратель "йв с, ™«-' 

лемдоП школы для пайлидсіші :іа упсипмши 
"гІг<гэ итсд ыгп ц ь отст, уи торъ- 'і|- Н ЦОрОПЪ ДОЯШ’Т. , 
грамот. Ніалооявыі 30 руб, въ йЩ, и столь . 
Упнр. ІѴругДДЛ, ,\ 15, сир. смотрителя шкоды. 

К2-3 

Егѵяпа, П.-БтлывдП} -17, магм. 
,Пы<орп,“. вгЗ^РЗЭІ 

П ТІ411 170 н ^^ , ‘ П-| Нг ЕЮД- рай, Пицидв, 

ещр, ірорн, ].'і2й 

мѣста. 


ОП 1ПП пи Л ЧГ' пгі по.тъ йЛНЖ ПОСАй 
ЗѴрЧии РУ О* б ВПГ л П пм. камса, дома. 

Ойршадт. ''интрзапекп.;!, 110 , 

чтет 0149 


II 1111 \ г т,и 4ЛІ(-, ДЙНЪ, сл,іъ, 1 Т о- 
НО 1 1, 1 дам*, отлп » ад сп ,іу , В -Кт- 
"" Ч-Ь ІТ 2 


діиіісіс 34, У крапп Он Ііякппу. 


Кассирша 


Мамка 


та 

сир, дмрп 


Кузиочнан 15, 

1-2 рІІЬ 


Пі. дпі, чіс. ’исо- горничной, могу іііпть, 
/і, ЬН» к [ дл^итіі вмѢфга во;ь Ройтарсмал, 
.4 сир. въ лавкѣ. Р403 

Кухарка нужна 

шк, ззіакшщл хоалПптііа Тарасов- 

3, квар. 13. 


ІГЪ ІСрСіЛИО. 
ГіеіЛ, № 


і: [і- 


попоряха оп. НП[. нѣо,, им, дг и ГШІОМ. 
11 В, ВдашііірсЕсая, ІП, и. 11. РИМ 


1 ’ м, утра (-г 50, 
час- 25 «о а утра 
час. ідл Г)і 34, 


настройка вггдьйл 

рамъ. Ипстлті юная. д. ТА ЙП, тодеф, 33—^9. 

.•ЧіЭ^-іО^ Р2ІОІЙ 


Кіевская коммерческая 

БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ 

ГІрсдліігяеігь услуги оятЬтстиеппилъ чю- 
нов'. . нйі-іі артели □» ^андМи равныхъ 
д"л«:псісійСІ то ка-іевпиті п чагтпыдъ уч- 
ргятіепілхъ съ иолкой гарантіею 
Артели, Обращалъ ал Іив-ві., ЬнйнаоіскіИ 
бульваръ А- ,4 і г и!Л'-ф. 10—8,1. 


Нужна 


п'ілержяннап пн- 

щ ѵ ,п машина . 

ни УйДериддіі, пп ра.'.ЕИфчутЦЙ листъ, р рімС 
я ей рая и ив, сь Й^вдложітіемл обр.ипатінл Кро- 
Щ'І-ТНКТ-, ГиСГіІІИІЧІІ. 'ЦІ0ЛиіЛі2' М от* 

9 чзе. дй II утро- Т-Зі'.игад 

Граммофонныя 

Иголки 

„ГСбПДорЪ" Л „ГІЯДЯІЯ*', .ІДЯНГгикі], ІЦлОЯПИ 5 
мМ., брртЦы, ЙП^ІН, ДоаіЧПЧНі диотв ми 

йрвтъг, мситр. ка;швппыо фонари и лаиЕШ'і- 
ли кь іыімъ, «арак гати, гырокодкп, іиі^тм ілн 
к ..«нрод., «оппрйі*. б. т, глікіі, типы II?. 
ипсач. эди кп, іссііін, гро »ш, ипоічсні. дамок, 

ѵудкл, в тйіши «опав і улліінлекіі!, иарифнвъ, 
ііеотанщ. ирицарі. Я Й11 У — со склддд 

г. к. Ю. Бриннманъ 

ТТсгрогрл іт., Горидойші 13. Грантъ 

нехічіісо* 


Ношіія Г{ ^Р Т ' 

нужна зиідыуг* 1 


й— 7 КйЫПЛТІ. 'ГОДИЛПЛЧу 
со псіімв уі'ійгтр. Ку-.ивч- 
ііііп, м вд, по, і. С- 1іатйП<і:о9. Т^вІМіо 


ПітшлгіЛ ЗоНгТціерй іі [ I г»:. [; н„.л ПГ-йД, 
ІІІаНИНи >5 4. ХайпдіЕгЛй. 

.ЧМ-1СРІ0Я 


Брилліанты, 

ЮЮТ, N Сорой рил. 


“ 
. к— г 


шѵшшшъ 
Топ. - .11 г. утп. 
Дпв. Торг. ёПДФМ- 

•V рніі, ВкД. 


V 

- 


с ъ яко р емъ, 

Т. Д. ,,Р, ОЕЙБЪ и Й-о прежде Ф. Ад, РИХТЕРЪ н Н-о". 

Сѣрное с|ипістбо противъ роішатязиа, ломоты, вртнтуіы п пвфіу шці*. 
Пройгтся по ясФмъ лучшихъ ап титлъ в аитлаарск. мпгіп.лііііп,.іп.. " 0 тн- 

рсгпЯтиь иоддіинн,. При ІЗОІіуіГігГ ТГроСПМЪ гіЙрОЛІДТЪ ВІГЧЧ:,' Іг іі.т, рі ,\і іі у | 
улакоеіЕт и фирму, Пройпь-кураіпы и брошюры вѵішш' і бічилатъо. 
,-Т. фі. Р. И ВОЙСГЬ И К 0 прожлп Ф. Ад. Рнхтоцъ И К О". 
Пет|ны]іриъ, ііпіюідсцгішг, 11 

~ і-ізлЕнт? 


ч 


Моі’у Пг- 

ріііі 


Напильники 


іг м- 


наковальни, св&рлаі иетчини, тисни, 


йорт,), ищкгиинмнп) Ііоѵрпиі ши» І«пч, < "ѴПП } 

гроссы, стальная проволока, " е рі 

гллішіи, к-тупи, кнрхЛі 10.(1.. рубпроЛдъ, кирболгн и др. 
ватер. пігЬкмч'п ю» с«±. мллс-тоіа- ЙГ. Г. ІЕДИГДІАИЪ, Аджсалдр. 4о Гвр. Шато), Тед- ІЗ-Л 

ІйМ -1*21020 


ВЯЦСНОЙ ОТДѢЛЪ Н1Е0СНОЙ ГОРОД/ ИОЧ УП?-им 
объяі лиггтг., что 24 ^н'врдлм ІШ 7 года въ 13 
чпсаіпі дин га. поиЬщсіліи млоиого от.ііла гт.-.- 
уюлокія (звотрби-й* я — _. __ _ _ _ _ 

Ііні будут], пгаіп- Оі Р Г М * 

нвлсіш Еіубіичмыв . * ■ И ■ 1 0 

Лі і); й.Л І.ігу | ! курс ВЪ съ ТМЛТДМИ л Ѳ миронъ 
блп-катл тмв. 

ОеыйТрнп-тп, «о]к,егі кг алю отъ ІЙ часовъ 
ю 4 часомъ ди л, 1-3 р197 


Сельди 


Дунансшя 

I р. 20 де, 

Фурттъ. Лопойгт 

ЗПІХ 1 р. Шх НО|г, 

Шприты 7 р, кор. Кильки 1 р. 30 мои. 
вор- Сорлвни іюрпнЕсхія 1 р. ІИ кои. 
нор. Икра зернистая и яаюоная. Ма- 
гппшп, ?'1. ГОД ОВИНА, Кіыгъ. Іі. Па- 
пількотіекав 3- с'75 -Т’ЗТі'ЙЗ 


9ттье9ятътет&штъъ*ъ$ю8т*тшшщ9щштт9ш9шъш9ц 

Петроградскій Столичный Ломбардъ 

Прорѣзная (.Васнльчлнсюспая) № &. 

ПрпЕпішаеп деньги иі ОІ 9 йодъ всесмл, сриг.оігь на 12 м'Ьсяцовь 

Платитъ 


(і% головахъ, ііррцевты вида- 

Ю7ТЛ 'кр^тті каждыо 3 мЬсмца. я.іа— [*20вЛ 


Объявленіе. 

Нача.лі,нлкъ Кіевскаго Кещевпго Склада 
. Ш70 
. 695 
. И» 


- 7вЧ- 


I 


- 9&\', - 

. - 90 


— та^ІР 

- т* 

" 4 
1 


62 

Ѳй' 

ВЗі 

ЙЗд 

82 


733 

ам 

ж 

т 

4(ІЗ 

645 

030 


700 

790 

29а 

334 

ЛІ6 


Редакторъ Н. Смакоэспін. 
В.,,™,- В- Шульгинъ. 
* 1вдатеж П. Могилевская. 


ОБЪЯВЛЕНІЯ 
МАШИНИСТКИ 

Боаглатоо рехокендул яа н . ,і 

Курсы мавшиописа 

,Клемпера а 

ФуЯДухіевМЯМ № Й. Тѳ-і. 22-34. 

□ ТВСІ-ЗГ433 

Комната &, 


тох жвпц. 


отъ 4-а ч ІІЪЗіГЪ 

веідійЙ 


Старина и Роскошь , 


случай . 

пал п ни- 

ГіЪІ про- 

нистсп 

ИПг і ;і і , Н і 
пдіуч иі- 

Кроща' 

ТПКОя, 


,Ѵ Зв, [грот. Лютиршской ул., аарадпиП чо.іъ. 
. .ѵ І8-42 1 1 с 


тел 

ті.съ 


ЗиіііеО- 


фд 


МЛ№НЕЕ?(Ѣ ОТ ДѢДЪ (ГТОрЩЕ- 
2Й6-2І Р57 


Огородныя сѣмена, 

отчіорвыя па іііпгъ п-гтііиііи 
мид;іЧ2ііа п.гт, аш-рагитцмі 

Ііродіш въ АІфансшича званъ Икра 


Утеряны рашпиля ■$“ 


пут 

ЛИ руб, Ж и и век. 00, .ш'ДПы. маг. СПИТ, ОЙНПІП 

две тт, что 22-га 

Сего фспроха, я% 12 часйвъ дни мъ Отдѣлѣ Спит мд Жиляисіов ухішѣ А- 47 (іііжігп - рус- 
скіе ИппопареопыЛ даподъ) будетъ арошъодсна дукціспйоі продджа І 4 ! ну е-лгьо* то; і.р і і7-о 
оукдПйига іискута- 

Продажа будетъ пѵепапо'ітті.йя во псят, согдлтао рі іОД Кв, ХО С. Р. П. ІНіі.1 г. 
лад, 19. и г. и 1! ѵаіхА ЛИ тона Свода Махоновъ і-оссійсхой Иипічмч. 

Лица, желающій уще.ъ овитъ въ аукціииі-., ио. утъ осматришиъ лоохутъ ра;. іпчвіго съ 

ІЙ д&5 <!і№Ы дня, * 3-3 I 1 !#) 

Объявленіе. 

Въ Казатинскомъ базисномъ продовольственномъ ма- 
газинѣ (станція Казатниъ, Ю.-Г. ж. д. '*&* 

абГОДПЫХЪ «іпакоті и Ціб яуіпш. ігѣтапаглто лесьута. >1і:ік- н будутъ і |.«.іаі п,.-я партіями 
Яо ] ГКО штукъ х-акзая. Торги иічііутсл п. оггЬиочиоО сѵииы по ЗУ гбп. д мѣ^и':;. п Сі и. 
на пудѵ доаііуо на гтИишгчіІо, кричевъ цѣиіля II ЛССХутъ будутъ СЧПтнтмЫ в рои пни чм ДЕІ- 
ц,авъ, □ртиіошівшпиъ да иіідъ лапниптую цѣігу. 

Жед.ишціп участвовать еіъ тортахъ, доіікиы мо.тлті, .омшт бпдачвняы.і торйоичи, 
сборою въ 2 рубля п продегтаіщтъ залогъ т. размѣрѣ 20 врвц, Стоимости кадпасетпл, іѢйХ 
рщрт. и дсн.-кут*» кбтйрцо жодатйИіізо купить. Зіиіаіепія иршіяжаютал тсиъко до I - : часиіл 
лил 3 марта, 

Мѣмиса и лоскутъ будутъ л мхам и купрвіппіг. илъ по у-люрилвпіи торга пъ Нп'гпар.яя 
колъ Кіѳпяіуіго Е1 п п п і і о- 0 і:рі мібго Им ТОЕилитсхаги Уо рамйоіп и *ю тои-.сѣ вмпиИ сті>нио 
его, врйШДОШюЯ пі торгагь. 

\ЕѢ:іікіт яоэши скмизтрнпатъ й^сіяспио съ Э часовъ утр* 4° ® чм - мчера, , -ч гЭ7Д 

Со-ггоящіе въ вѣд ьпіп 

Министерства Торговли и Промышленности 


Г»--- 2 гост, «г+Ѵ"!- 

іфіУД, раарт, Гойгарск., 5, хр. 


будійто, СТОЛ- Е1?Я чу.ш. об, п 

2. '5-5і'й7б4 


утврннн книжка 
* Уер^ѵхароіі Шечер. 
дѣ йотам тс- [,п. 


яа, сахаръ № 3623 
раЛ.<пы. счпт- по- 
МИ 


У теряно карточка пд сахаръ (районъ 
ЕЕріоркі) Л? 792 чл имя Л- Л. 


обитать ае^ѣп тп. 


ѴппшаіЙ,. 

МІО 


ВРАЧИ в ЛѢЧЕБНИЦЫ. 


т 

I 

Бъ 

Ри 

I 


Д-ръ Бронь. 


„„„„ Д-ръ Гольденберв"ь. 

Апссріют ,4б,> СнфНЯ.. п&нер,, гонт , кочпп., полов, бозсил. 

Бримсн. рсдьсч проъ. вели, эаиолъ . , , 357 Отъ 9— 12 И Б- 

ІовеихО-ІиръО'іісіі- хо»пл. ойід. иОЗ 

Лбиысъъ Г, А, м-бтрц ч,чвѣ и хот. зав, 
ъфііЕ. , . . . ■ ■ , , " і * ■ * - - ■ ЗЦ 

Малълеоощкъ даппдото. + , **> 

утиюаскато іші4 . 2334} 

'осс, аодбтолриыіішд- о-ні » . . - « * * ІЗп 

прттіаЙмою 336 

Барановскія ■■3 , і 

гсеіЙсиЁя Тратгсиоуттаыя 340 

уя&докспід . 

л іодо і 3 а§ ищедкія . < < * .311 - « *г п 

Ой^і. (миры) . ..,- • ..(.■***» 41 □, 1 1 ЦД Ёсі ЛЬ Н3л 7 N5 С 

Богатырь - - - , ■ * ■ * .388 


гояго , 

а ч, Бэа.-іпсяльчрчсл. 43* 

МЙІ -11>УР27йй$ 

Г пф. , кок,,іс п , , пел , рдзстр. ,9-1 , 
Й-а. Мія^йдов-. ,Ѵ 18, т- 14-М 
*Т4- Р272ІЗ 


Тдотгоіънкігъ Іблй 

ііастроевіе съ г{«ядамв ч мааточпияя цѣн- 
и истллш к оѣчнво, съ ДІНЩ01ШІЫЖ19 по 
всей питіи письма и ожпмвляо, гъ 

вінмі м у щестяіжпою опросѣ мпжаушт]нддішів г 
Лим. срі.“, гіітг'хііч, вапгиіігвсъіія, яодііисіз- 
саіл к и)'теіоьс-.ія; пл вшитыщаыхъ ий- 
хсьъ гіъ иишіъ.м'ід вирный. 

(,|1. А.), 

Иі&ЛЛЕТЕЙЬ 
№С0ГНОВ> житеоролбгмчесизи аб^ерэате^мы 

26-то фепрыя 101? гоіа* 

7 ч. у, I ч. дна 9 ч- п. 

Тсмнеу-. кпд. по Ивіьа , — 19,'? —7,іі —12*4 
Еърох, куп ■ц*' гіѵ Міидіщ. 7415,1 740,2 ?4Ыь2 
Вл&д:всот^ въ прси'снтагъ ЬФ об 8^ 
Ныір.іьдеіо и скорость (ВЪ 
жвтр, то сокувдуі, вѣтра СЗд 3051* ЗС,1 а 
Ойдача. по іо-іищідъв ошч, 9 3 б 

Боікч, осади- иышдлцт, — — — 

Риібояіпічл'тсчгирітури пляуцд да егтк ч(бп 
Ѣ ч, веч, .іт 0 п. гіги:п - 3,2 
Ещпівиьштыі те иисрлт) рп>тп^*г« за огтвдЕоп, 
и ч. пнч. ло ІІ 4. ио4 — 19,1 

Вапмспошдл томяогитура ей сттяняв, «лпорі- 
воспі іеочпы ѵ5,.> 

В міилй тотосращіл и щѵіл^ — 13»1 
ногодУгпад с;- ши ял тш.щатгръ кждтДй и 
еуіаи^ — .5,9, 

-^-Ъі о і ін Бьігт^рІОчагѵчыгИіі ||1 ГеТът|ть (КаЙ- 

нге і І’ирі). Лзі іѢлоиаЕтія йювя яи «І-ммсѣ 
дха лнігъ маиіосцо? ом с 'дшихъ (рздыціл Бас- 
Серіи ш-І, *1— 

(Іассзнйшскіе поѣзда: 

е> г ■’■■ і х тигр его дп рэітѣвепіл лата'іио-вы 

дгь сіИреи<і:ііІп гП ддешеісі поѣзда: 

Отходъ изъ Кіева! 

По Кіто-Зс.іггдиоіиъ жі. Дбр» 


СПЕЦІАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 

Д-ра ГОЛЬДБЕРГА- 

Сп фг гім с 1, кСнБр., ііоЖн бо л Ч4рй- 

но-пйллвыл, Содіть Би н. ІІботпиші, 

ирмштж, І[|1, .:- і дия 
7—6 я. ч; (5—7 псп, 
ЯДО-КЮРДОШ 


2Й" Сорокотунъ. К^Ги.^Ѵш'; 

■Я -аОІ'ЙЙІ 


25 того февуазя ш, 12 чвеото шя про Кіев- 
скомъ Всщріюиъ складѣ (Ваиіид, ,Ѵ 4) булстъ 
пршпведопа продажи съ иум^Ьояа ы-чцйЙ іво- 

нклшкОй обстзнймнгі и бтл д), 

2-2 РШ 

Дровяной Хис: Пащеііяо 

Гдіыші., П[іве-г.изь .4 58, тдд. > 33-31. 

С -29 і'Й& 


Книги покупаю 

въ .тй[(5п. ксідгнострѢ, ІІзачу гороша. Б.-Пт- 

пмопапіт, 4, .V 6 И хпижл ч*гдз. к5-ІОР259 

{■о Окружное Атпіинпо Управленій Кіегі* 
скіій зуАорпіл сямъ ибъиіъгя.сгъ, 'сто иидіыіеіпп 
Е лііелпотіі Сса- ншчыѣ Лептой 13 -шГГАОрн 
)У [3 толп з;ь Лт ЗСІ659 тдлліиоя ісііш.іі ; ма 
право прійбрѣічяія :і водеръ ісііату>.яр'ілагі- 
нап> спирта -заявлжа утори мной, вочону 

сс-ів та^оваі! будетъ ъ-ѣмъ либо пряшліинЕіа 

при Ефіоирѣтпша евврм, вригптъ г читать со 
водѣ П стііегто л ини я , н по-гоя у отобрать :і имд- 
ставши, въ Окружйоо У Бі р«ыкл с* и і „.1 ГН 2 


Кіевъ, Про|КЬівая Аі 1?, 
Тедо і ррцЪ •№ — 

І всвтчті™і’2І 


ДРОВА 


во тори.’ окаю цѣ 
памъ сі. метав, па дочъ, 
добросив. д кадки. Лі-воп- і 
екал, 1&, тол- ІЙ-54. Годъшая кр-ѵ’іял рыпі екг. 

(гтчтс^ГИОб Р’і:Ші 


Крупное 

ЗЯЕНТРЙЧЕііКОЕ СБЩЕСТЯИ 
йідатъ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

алии въ 

„Конгеры объяв- 
леній Д. И. ШрноЕСнага 11 , 

окіп -Ш, дли і Эдвардсъ. 


ті.щСкоМъ рпО із I;. 
0:я|;.тъ адресов іті , 
Ахч- ОйпЕ. 


Петро- 

гръ іъ, 
Неп- 
№2-3 р34і1 


Студ. 


(зол. мед,! вп. рі'п., ша. ур., мггят 
чтоці^ мніщ со цр. Булоніріігоііу ].- 
ропстал № 2В, «в. 4. Лй-1 ■ Ы ‘42 1 


Усп, 


тогг, (изо ов. уч-пд Э к. еа. ыд і ы., 
глм. Ля. фр, еПф. Дне, М.-Бдгппвѣ- 
щонсеан № 1^3 іш. 8 Р2^і 


В ъ школу прапорщик- дѵтап, съ ртт, 
бтуд.-спец >4 -I іагойѣщоп. ? Аа к0 г к&ар. і 

е 26-80 пті 


Студ, 


Ои^т. укеист. дііетъ ур, дп 
р- ) ч. адъ, Кулючнаа. .*■« л, іе іі, і 
Тсяофопъ Зо-Ц 2. ЛН-Я 1*464 


Отдается въ наемъ доемъ 


? - 0 Ок ру ЛІН и 0 А НЦПІПО я ГпіЧІГІСВічТ 6 [ОК- 
СКОЙ суСетоіігі стиъ обълпілетъ, чтопы.ииппл 

іокйи кі в Кузьм и □ и тлѣ Бфйпбшовичъ 9ды- 
апрд 11П7 ТО, Ій :п, Ж 642 пійііиал імп::;ка па 
ирмо пріобрѣтенія 4 вс;сръ ді-цатурйріюаы- 
ядз‘0 елпртп— ямндспа утардвпой, ничпму если 
7ЛЕОГІ4Л Луюгъ кѣмъ ДЯОО ЕфГЯЪПОІСН 1 ИрП 
прюбрі.тсіші спирта, прусяп:, считать, се н-‘ 
іѣйі^ниттпкпой, а потинт отобрктіі ц пресета- 
ВІГТЪ Вь ОкружіЕЩІ >.Ізрлмі50ІК "І-МІЗ 

1-п 0«рт*вакз Аеолпвоо Гпріякіпіо Ійт- 
спой губо]зиіі[ епмъ обѵнадлспь чт'> ьыдапнья 
Петру Федоровичу Бер- 
куту ч абябрд 19145 г, зл Ат 41Х>23 таліппіщ 
кинжкд «ч дріьЕіо пріобрѣтши л и педерт. тріъѵ 
тірпріишінага г ацріѵ^ъч липкая утерли но Л, 
начеку сын та «ока к булатъ ыѣхи ь кіе предъ* 
йп7спа при пріоіірѣтеніті соиртп, . . г;егь счи- 
тать сс НО АІ'ЙС«1ЙТОЛ1,ІТІ1Я, к II этил у Отибраті, 
н Еіредставігть въ Цкружиао Упраѣляикіѣ Г ЗМ 

Ь® Ок(ііг:і: п об Авц-взле* Уирапіоиіо КІса- 
№0Й 3‘убп^яіи гпиъ оГ(1ЛЯ1Лап р _ЧП1 вы таи пал 


Татьянѣ Федораояѣ Н е т в о о* 

_ _ , Й О А 34 нопдри 1014 года за *А 43327 

На Еіар ія юн -^М ь дачдть, 4 «.зцц. съ «.. хлей та-тоа. «алнЕъа пи драно нріоісріітойід 3 год 
в і хоип. то. аута, оогъ оалг. Ушитъ: Соао-' з:опатуініроі.іінпагй лшмэ- 


Мешл, БойіійіМн |і, 


41, у допоил іиѣз ща- 

7— 


со станціи ЗпеимтородкА 

и і]і:и юрой игъ «он сП око- 

Лб 3-і*рЛк.ЛЗВ. «"Ъ ЙЫ'ѢЭД- 
ГЫКП С4НХХЯЧ. Хдосгы урѣ лих ПрагиЙ 
І^ЗВІ- пе тою УІІЫІПЗ Съ .ТГЬэ .ОЧНОЙ тз Ц лбу. 
Крѣпки И* ііідослпщітпіл.^ио Ііиты^іб ГОДА. 

У оѣ' 

д*- 

■кь, 

г. 


Чэдашіы 


г ■ р мдѵ'-ч- ««■' іы%р и іі ці|іи 

Награда 190 (сю) рублей. 
Липецкаго эт “"“ТВЗЬ* 


дегатурврод ппага йпірта- папмепа утюрші- 
ноЛк почехг если ткаман буіатъ ігѣмь дігйо 
продълмсііі при иріоо|.1пішіі гдврта, просить 

С'ЩТЦК, лсдѣЛсгяитгл Н(лИ, а Лілтоііу Стіхбпаті, 

и нродплі игг, въ Окружати Уцршисліі?. Г42Й 


Ж 


много 

ДЙМЪІ 


77 


с/. ,■ ■: Г. V ,. і Г . к -Т, Т Л.М - 

1,1 г- пи- :п ѵ -:т'т-і ■. 
С'Уѣ, Оеійі .ім.і СТі- 
ріетч* рл^'Ои.: 
ИСТИ^-І'М* Ч" 1 .- 
сТіамм улержіТіь 
||: ' атпиж 
уг^Ц’-іл ст-ь П>Лб^5- 
иі е.. Пдііч-.т*еНрОыь 

и+, ГЯ.; 

ерФІІТ. : тМ. ІПГ.ІСТ 

Гя іМАСІКЧНЫН ГСвВЗЬТІ РУССЕ-, '11л. 

[V гітілИвіИОзІ * »ріх,-іту {іьлгл а ілЮ*М> 

Ий пЬт, «Міігь, гИШЪ И 

ШілаСТнчпыя покявкн г^сг;е-и,. щі 
і/Діптіііи яик-.иіяго *и|м иг ііап&оэодіЛ ■' 
іл йі. ЦЬн ;. ІТЪ Т р М -г- і-і !М рт&, Пр^сі^ і 

|гильк» ТП. «Т^’ЧІЫМИРЪ ІГГ-І.И Й5.Г», ІЧГІП- 

ннтіекніа |Ѵ »|і №-}в(ііь :ізі1,.-і.і ЧКііГгЪ, 

Гіг ТЕ-Г. 1 Ь О.п-ссѣ, К I г п К_ 

ОТ/|. ПАГІШСК, ФНІ'ІН.Ы 

Ж. РУССЕЛЬ, 

Аіргп : Ін, тТЬ.Косгм.,34.п. ргч-г- (^г 4 . Ьі] 


і.і-4 


ііічпк^ъ 

Кшгторпи. н-ы. 92. цып 
пс всей сто сбво'куидста, 
млвптсжг-Й 


ст, й[чноиоеіічю валиихащатъ тохукоытом. о 


Ик)ДЗіІ1СТЙ^ 

ѴШ Воззваніе, 

|1і. Сиитз^ѵ шбат^-рѵ объ участи лдіпплті 
ЮтШнто ііиипдвдгцгь ?Кя том і рама попкчитс-і ь- 


] ) Іі и іокалтимъ, ^Кмврвпху, Одессу, Пзпгш* г ." * д ѣ» ягнятъ аслиаъъ Полип, губ ріишіо 


левъ, 3> 1 1 1 г . л мни, ЬорАпчеиъ, 1‘опоо и 

Ткань а ч- іі ы. утра іЛ- 3, сочтдкийь 
51) Иа Кдактсзи., 1‘ Мдігь, Жмсрннз;у н Мс Г || 
ЖРІГГЗ-, * кшм '. і из тишу іі Одему— то Іі? 
Чае. 55 міш. утро. Ьъ поѣздѣ глі.ътеи ім- 
ѢоііЫ I, Л ь Ш и IV ила (2й 377^65, сиѣ- 

ШЕгіиіз^ЙД' 

Кд Короатонц. Яйіттоипм. л Слрли— въ 
10 0111 ,'. 2<Д ыі. зірй Е' 1 3, Ішчтозшйѣ 

4> Ни Іійііітззіпѵ Л^мсрліпту, ІІЕіиОЕур>т,, 
Аіноііси.ъ-Ноаом-гХ'Ъ, Поз опт; къ, Тадрііэнэаъ — 
къ 7 ч, вив веч. і;- ?-в, сіклрий). 

Б) Но Казатишг, ^Кморииіку, ІГ у.нхі к у рюітъ. 

ИОТО’НіП.Ті, I -.^0 .ІІіаДЪ — ІЛ 12 Ч Ъв и. [і з | и 
(вмііпі ,Ѵ .•: 

№) іѣй Цшіитнлз., ІѴ(й<^ ,1)гато-йгт 5 ч, 40 

Я, Діія -і-і *..і -V* [>ф і І.-ц 

7у На ’Зоітскъ, Бобрітскутд, Чиріаки, 1 

0 ьипііку, Г-лчі.мпі'Ті ри 1 ., Иіші- і', і;, І.п.и п- 
ріііл,- л и. ьѵ іг І'&ѵТ'Лгі — то 11 ч. 2-л и. ь, Щ 
1-е дочюпмЙ]. 

Ч Ло 4 астовл-“» 2 ч. 45 и. діія (М 51 

СД>я:ьг пиЛѣ 

Ч До 'і’ДйдіВАчиі 4 ч. 40 н дня (№ 53, 

олужоѣвы^з). 


ЖитолзІрѣ Домъ длп 


нт*трпи№ 
пъ то;і 

имп^ліллппт* гЛг р* і!іи “ 11 Міия-рСіИГИП 

гНШн/ШДиО О д^ц |г« иЬі 1 [■ прочна ДИ'ТВ-О 

уже п]ііаб[гѣіо уевдоу Ня осуідоотаіеніо во- 
стройхн Маобжскіии ЫіАчііЮл.ііил српдОтпа. 

Ніл.іь иіі, іи л ра юре и, л н не пѵ 

я.члатііп дата на ото блятое .«ѣю тога, что 
о.»! иім'іа би дътъ, «я бы *:л йлагозцтимлъ 
шыдв ыс .ьоомутвеи йоі а каптокцго врага, 

Г р-І.ЦДУІЛ I Не ІО - У IV ДІ .11! ',«1 ІІГІІ 

да іоіідп, ітікддт оіяі дата утромъ гщлу 
і^г. а Г'іи іц.тѵр.іг« раиівішея дс^дкіп 
почти хріага 

ЦйзхічГЕііоіьщІя іг"'о^іпъ яаврлвдпті» хъ гор 

Ііваі 


/Гііітоміръ, на кдш 

ВідіИ ;й 27. 


дъи іззѵр-іъоѵщ, 6- 'іудиои- 

-и— 


ѣ-а ГКфуяіпоб Акшівттое Уггуглти-ртгІ '■ (Пси- 
свой г/борвш дню сбълз’лзгг'тъ, что виданпип 
Адоисаидрі Грпгорьоішѣ Аэя-.<іьсио;і лО-пз 
декабря і!>1 и г, ы № 49»? і пі.іен. і.щпи.т:-і, па 
Иран» цріойрітспія 9 ч.""рі. агнат -ірлроиаіг- 
наго опн(іта зкліілті «. ут- рлпімЛ. поч. мд , 
ТЛИОІШ! йзмнгь Оѣмт ТЯ'"3 дрен, пило гм и [III 
пріобрѣтенія спирта, л ростъ йілтшгь со но 
дііетлчітйаміой, п. потому отдать и мр< кт.і- 
нвтв зл, і>кру ілыоо V правый Іи. *1 І»40ё 

1-0 Охру яіаов. Анюнаа УвраодонІо ЗШл- 
ехоПі іубгріліп си м іі о'ізішпзіогі., кто пъііипііЕіі 
! в г: і -і ил у 1 1 п шэднчу с ко . л у 1 1 -г о 

ііьгустй ИІІЙ с. зк > 2кй7& г. мои в ьл гпінж* 
на ни і грани Пріо-брітопІл 26 воіоръ денктури- 
ІіооіДЕТнаіга спирта— золим елк утпрнініой, □ичи- 
7 вс л і такопап б.гдвгъ і-1.;п. .г ибо вургьлр 
лова 1151 и нігіобрѣтсиіи ■ інірт-і, ізрооип, пч и ■ 

татр <■!■ || (і ..^,Л -і Ц;і ге.іыюК. а ііитп і|Г ОТОмраТ, 

и кі|!і'ДСТ'Юі: гь ігъ Окружив УирриііИіІд 1 ІМ23 

1-п ОмруЖноа Ллпнзвой У ираалсП I ,і КГсв- 

О’-'ОЙ гудірп ІП В И Ы-'|,.Ы' ! ■ ;і[ЦДНСТ1>, *ІГО ШД10ЕІІІ ІЯ 

/■ ннѣ ПетроанЬ 3 В іі *і с и к а 

34 мал 1 ЙІЧ г, іа ЛІ ІІ8И ѵп.зппмая книж- 
ка на право діріойріітвгтііг 8 пвдель дсийтч'н- 

[юііііиііпг.,' едпртл кііавасгта негю- 

*у " ли таколил йпсп, г?іыъ лцЙ 0 м|ч і з.пляр 
II. при ирііз'і' аріи гіпгртйі нроат, е.||[г гь 
і г' па тЫіілвішяі.ііоП, И И" гу у ніе-. і ІТІ. И 
Кр04С1А1Н(ТЬ М, О раклею і и ІІІІЛВНІД *і-1 , 13 і 


| артеріосклерозъ, переутолпечіе, общ,ап 
слабость послѣ пг,ре.чс«ниыхъ бовѣзнсЦ, 
послѣдствій апкоголчэяа и т* Ач н^ара- 
ствкія н черллыя забовѣвані», половое 
б&аснп[с, сердечныя эаболѣианія. нстоіцвніе « худосочіе съ успѣхамъ печать 
Спермимомъ-Пеля» О челъ свндѣтельстеуюп» нгкѣйіційся въ литературѣ «ногочя- 
<д?мныя наблюденія иэвѣстнѣйшнх , і!і враче Л вс«го міра. 

Срппнияъ Пгия еигНСТіелпыЙ іпетояиіп, к«торолмк испыталхый СпСриИР^, ябвТОду СпѴіугтз» 

обр.щ». «иннміі « -»««« „СПЕРМЯНЪ-Педя- и Л 1 ' 

И еытяжкиъ нг-ъ ОлегіиМлЪ КГГМЪ, кйкъ никуда шпихшъ гСЩ?а*ли1И, ни ПО іИТаеу, ии пе 

д*йЛ7кО^Ч€гГ обшдго ьа Сверинкеиъ-Леіи и а кмѣ»іднк% а ч«та содеригощн^ " п 

пдорои»* беідеспъ. _ . „„ 

Шныащннм (меыдаст^я Оеілряй^?дч& крнгп, т ЦѣяС0гКК дѣйдгяіе Сп«рялил' + (ЖтервіуййЧ 

•те «ен оргаи^гсрапІгЯ, еысыпйст^ч ъа чхіыре 7-нВ- 
гѣечпинъ пари и, тдпянО что ыишедшлк к-ига, 
и йьг,нтйпьхыл СипМ дргаинзна'. 

Слерминъ-Пыія имѣется а:юду- 
Иа станціи Кісоъ I ѵооариыЙ Юга-Западм. шел дерогъ. 


і'і 


ЖГД'І}ТЬ, лр'ігн- 

Щіті . іш, к зхііц. 

л— ^ -ин. Т*/~\ Я ^ 11 кЪ 

Ііі-мг пиѵгдагНѢ и дирѵі ѵ г іг нимъ 
нСтДРчіш И Роскошь - , Д|Ы . 1РЦГ.Т,. 
ззлргиізиП ОДЪ, ПШТШ, 4г-т^; . шг кО'Й', 
Шйф, № І8“4і* 2Д9-25 1*4Й 


(Школа шоФаеголъ) 

Кіанъ, Пшмдаовспая. 7» 11, Гмсф. ЭЭ— 62, 

Срочная подготовка ьъ военно-аетс мобильный роты 

-Ф>- Школа іі>! 2 иіъ. соог.тгзизіяіій зіііетврекіл и птризп.. -4- 

УТРЕННІЯ и ВЕЧЕРНІЯ ГРУППЫ 

Пріемъ еж едневно. 

Особое Правленіе 

по дѣланъ 

Акціонернаго Общества красочной Фабрики ! 

машинной торговли 

■Бергеръ и Виртъ“. 

Петроградъ, &нат^рнж,шснін кдікапъ, І'і 92 

объявляетъ, что въ мепрздолжите льномъ времени пре дето 
итъ продажа, въ порядкѣ ликвидаціи, всего лредпріятіі 
Анціоиѳрнаго Общества „Бергеръ и Виртъ 1 , 

эанл^чашщаглслз 

О Въ файрінгЬ тисом птоірафеснъ' ъ кі а иі.ы. Сйеѵчіпюо гл Пстротниѣ-_ Ид Мгсьовско 
З&ст-лвоі л мішмавііцов у’ідзт ‘къ соО іііілооР! ав.млм иігщщ.ю въ 1 тое, 22.9 '|з _ г - 

2|. ІЬ отдѣірнійЛг и гмтл.тш- д.т,г • арпішп и л кѣділ и і і і(за г ідзЕі ки , тапотййтвігра і'Скнч» 
ц *іи ітаик й ирппнлд 'лдаосттіиіі. ніхи шищлад іл Петроградѣ, М'МКйѣ, Кіевй, ,\.ірм»ъ% 
Одвьоѣ. I .ърат-'вѣ 11 Тнфдіігѣ, 

;1> Въ мимиахъ оирь-н, пхговкѵъ ітпійо'Л и, пъ пеза ічптиіѣыіжъ іяиі-іеатоя* иашлдъ ^ 
арнныішііОАтеіІ тпепоітіл, 

Иъ аастопимв и ром Я эаѴАЯЧЯПЛТС-я оаѣліга Н^-Іігрілтім Очпдвстт ГІ а СТЧ11ЯО.ТІІ пя^ 
іеЛіООЦті нстн^.Ь і-муіч«лтпіі Оудогь анубшимщпп голййкштшъяа. Б.ианеовля-ко оли истъ 
иа 8 і&табва И1і'.і г па овігодЬдлеійл пъ оу инѣ о к-дл - « і.ООи.ЛСі руй.юЛ. 

Ваіиѵ ст>то О. О^'.із Правленіе иригла шилъ динъ пуосихь иоаъпцш.тъ. шли 
зсъ со«ниілгь ода ірузиюгвоііііыхъ . о; > ъьіег^ подавать ОсоЛлщ Прцймій, ІІстрйгрлі> 
гме кіег.. 92. лийі яа шизьспипыя зпміявсгіл а чтаіхъгіізі □^аб'ріѣгт и п -о □[',ч р;>-*1«. 


— 77^ О&ЪЯБЛ 

„ „ гт^чп л птппі іі ТСГеи4*глг(і вавлг.<мінап) ЕомііТі'Т і отъ п "ітглбря іэт Г к И настміоыойіл ишнѵтра сутаЛ №йіц«вЬі 

ъ;ъъ ?!, В «1адШ0 т. сой ойълотоиіц шзаоспмС$»тападв іигучьтраялп иъ лнй»ая*биічв сроли тоупм н іиночіі птіа 

АрАт 2Л.-.Й и .уп.і отъ іиіо то I' м- „ижптха штысъ гтппиѵі- качтіАЧ вѣ22 ЧкОЛС Фаорйлй мѣсяца 1017 г. Продажи пи* 

І2іТт м іі) аЛК і г иа 4«..і«»-''Л "•’ -"і'к ад» ««вчи^™» 10 “I м * 4 *» “ "ад» ‘' ! '™ 1 п ^; т * д,,я 

"піГ^п‘;ѵ,»м. іі! И,.1м1.ч.ѣ.т УИМ'ІІ» »'«ШІІ1 І-ІОП. 0.»І.^г М ,.п^ г. шг ГО п. ^~ТГ7Г 

3 В ф ап п і ] п, | Шита. |*скк. ггяато*» 


Ттдъ , . - 

От с ,ь а тор- 
I лшіцгоиъ 
і ' илорід И 


Пето і топ 

Гишіііпь 


Свшіи , , . 
Оиѵса перт. 


(З'ТТП.м И и* пт п гл 
Іі :зои> ь ‘ иъи'олодп, , 
5бц;іЧ Віііс«і|Щіъ 
и іл^і'ол.ним 
1124': ' 

&-ДИЦ. ‘сидилъііавъ 


□ ію.ѵ луб- 


Салъди Сетон, , . . , 
і'тгіея вяиогр. рус, . . 
Оіляі-кв игь оі ч - (иго. Курсы МАШИНОПЖЯ&ьяЗ^Теда на ыѣета 

ВЪ іііічошіЬ МАШИНИСТ (ЖЪ. 
З'пи' (і.'цп, 22 — ^4. 

Ивгяоит-Ь іізроп-сіга. 

ир—рриад—дг ■!■!! ■! ідяйад щиадм— мадад 
штгщ . : 


Биро мп міінистойъ рекомендуетъ на лъѣг.-м 
вл-іі 50— І зО [іуй, Ксѣнъ хоршш окі'ііч. ііы . і . !. 

Ф/вду»! . осаіжоп, 5. )Ц.. ПГ . 

Полосъ, Алснслн - ровен' я, № т 1иУ|Н[ 

Бр.биъ ел ’і ч, у* — 9 ѵ. п. \ИЦ4И 

•т* . ЧМ А *й. ІІ ДовБОЖ к Но Бет ёіііОІ] Цсвэур'>Гі, іЮ ф- і ира ія 1017 года. 


Тшл^Лжш^фя Тввврнщебтта В- Е а К*, ѵь Кіевѣ* 
А 


ш ь 
ч 


Я 51? 

Ій 

- 


2 

Ш II 

ш 

4 

40 

в 

10 

ц 

В7 

Й 

30 

зи 

- 

В 


іиі 

- 

{II 

— . 

-ч 


2 

10 

, 

— *